Göm menyn

Brandskydd vid Linköpings universitet

Åtgärder vid brand

Utrym byggnaden!

Rädda: Den som är i uppenbar fara
Larma: 112 – Räddningstjänsten via SOS
Släck: Om det kan ske utan risk

Övrigt: Stäng dörrar

Utrymningutrymningsplan

När brandlarmet aktiveras ska du alltid lämna byggnaden.
Alla utrymningsvägar är skyltade och lätta att följa. När du kommit ut från byggnaden ska du bege dig till återsamlingsplatsen och invänta vidare information.

I ett flertal av våra byggnader finns gula västar samt utrymningskort som stöd för utrymningen. Vem som helst ska med hjälp av denna utrustning kunna agera utrymningsledare (titta gärna på dessa utrymningskort innan något hänt så är du bättre förberedd).

Vid entréer till respektive hus finns utrymningsplaner uppsatta. Dessa ger en orientering om utrymningsvägar i byggnaden samt var brandsläckare, brandposter, larmknappar och återsamlingsplats finns.

Återsamlingatersamlingsplats

Återsamlingsplatsen är placerad på ett sådant sätt att Räddningstjänstens fordon inte hindras vid en räddningsinsats. På återsamlingsplatsen ges vidare information om händelsen. Observera att på Campus US finns än så länge endast ett fåtal definierade återsamlingsplatser. Utrymning ska dock ALLTID göras vid ett utrymningslarm.

Släckutrustning

En brand som upptäcks tidigt är ofta möjlig att släcka. Släckutrustning såsom handbrandsläckare och brandposter finns utplacerade i korridorer och på andra strategiska platser. Platserna är markerade med skyltar.

släckare

brandpost

 

 

 

 

Utsätt inte dig själv för onödiga risker, utan släck bara branden om det känns säkert för dig själv.

Generella brandskyddsregler

• Elektriska apparater t ex vattenkokare, kaffebryggare och kokplattor ska alltid förses med timer.
• Dörrar i brandcellsgräns får aldrig ställas upp med kilar eller liknande.
• Brandskyddsutrustning får inte blockeras.
• Utrymningsvägar ska vara fria från hinder.

Brandskyddsinformation för dig med funktionsnedsättning

Att vara hörselskadad, döv, synskadad eller ha någon annan funktionsnedsättning kan göra det svårt att uppfatta ett utrymningslarm eller att utrymma en byggnad. I vissa lokaler finns utrymningsmadrasser som hjälpmedel vid utrymning och ett litet antal lokaler är utrustade med optiska larmdon. Kontakta Annevi Fredäng, brandskyddskoordinator, för att säkerställa att du känner till hur utrymning i händelse av brand går till i de lokaler du brukar vistas i.

Brandskydd i hemmet

Information om brandskydd i hemmet och hur du kan skydda dig där finns via Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Länk till MSB 

 

 

 

 

 

 

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-06