Göm menyn

Brandskydd vid Linköpings universitet

Åtgärder vid brand

Utrym byggnaden!

Rädda: Den som är i uppenbar fara
Larma: 112 – Räddningstjänsten via SOS
Släck: Om det kan ske utan risk

Övrigt: Stäng dörrar

Utrymningutrymningsplan

Då brandlarmet aktiveras ska du alltid lämna byggnaden. Alla utrymningsvägar är skyltade och lätta att följa. I de flesta fall finns det även utymningsledare som hjälper till vid en utrymning. Vid entréer till respektive hus finns utrymningstavlor som ger en orientering om hur utrymning av byggnaden ska ske. Tavlorna visar också var brandsläckare, brandposter, larmknappar och återsamlingsplatsen finns. Då du kommit ut från byggnaden ska du bege dig till återsamlingsplatsen.

Återsamlingatersamlingsplats

Återsamlingsplatsen är placerad på ett sådant sätt att Räddningstjänstens fordon inte hindras vid en räddningsinsats. På återsamlingsplatsen ges vidare information om händelsen. Observera att på Campus US finns inga definierade återsamlingsplatser. Utrymning ska dock ALLTID göras vid ett utrymningslarm.

Släckutrustning

En brand som upptäcks tidigt är ofta möjlig att släcka. Släckutrustning såsom handbrandsläckare och brandposter finns utplacerade i korridorer och på andra strategiska platser där risken för brand är stor. Platserna är markerade med skyltar.

släckare

brandpost

 

 

 

 

Följ anvisningarna på släckutrustningarna!

Generella brandskyddsregler

• Elektriska apparater t ex vattenkokare, kaffebryggare och kokplattor ska alltid förses med timer.
• Branddörrar får aldrig ställas upp.
• Brandskyddsutrustning får inte blockeras.
• Utrymningsvägar ska vara fria från hinder.

Brandskyddsinformation för dig som är hörselskadad, synskadad eller med en annan funktionsnedsättning

Att vara hörselskadad, döv, synskadad eller ha någon annan funktionsnedsättning kan göra det svårt att uppfatta ett utrymningslarm eller att utrymma en byggnad. Få lokaler är utrustade med optiska larmdon. Kontakta Annevi Fredäng, brandskyddskoordinator, för att säkerställa att du känner till hur utrymning i händelse av brand går till. 

Brandskydd i hemmet

Information om brandskydd i hemmet och hur du kan skydda dig där finns via Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Länk till MSB 

 

 

 

 

 

 

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-10