Göm menyn

Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling kan under inga omständigheter accepteras inom LiU. Med kränkande särbehandling menas det som i dagligt tal benämns vuxenmobbning, psykiskt våld, social utstötning och olika former av trakasserier.

Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet. Rektor har tagit beslut om följande dokument som finns på Lika villkors sidor på LiUwebben:

Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.

Informationen riktar sig till samtliga anställda och studenter men riktas särskilt till den som har upplevt sig utsatt samt den som blir kontaktad i ett ärende.

För mer information kontakta Studentkåren, koordinator för lika villkor (likavillkor@liu.se), Studenthälsan samt Lika Villkors webbsidor.
 

LiUs säkerhetsnätverk

Säkerhetsarbetet vid LiU bedrivs i nätverksform. Det innebär att funktioner med ansvar för olika säkerhetsfrågor finns runt om i organisationen och att dessa personer träffas regelbundet och arbetar tillsammans med säkerhetsfrågor. För kontakt med nätverket kan man vända sig till säkerhetschef Helena Tegehed Dahlin (013-28 17 40).

Mer information och stöd

Campusväktaren kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller sett något som du vill meddela (skadegörelse, inbrottsförsök, klotter, etc.). Telefon 013-28 58 88

Studenthälsan: Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan om din studieförmåga påverkas av fysisk eller psykisk ohälsa.
 


Sidansvarig: helena.tegehed.dahlin@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-11-22