Göm menyn

Studentens tentamensguide

Anmälan till skriftlig tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till schemalagd skriftlig tentamen. I regel är sista anmälningsdag senast 10 dagar före tentamensdatum, men då avvikelser kan förekomma är det viktigt att du själv kontrollerar sista anmälningsdatum. Anmälan görs via Studentportalen.

Studentportalen

Tentamenslokal

Några dagar före tentamensdatum finns information om tentamenslokal i Studentportalen. Är du anmäld kommer du även att bli meddelad per e-post om tid och plats för tentamen. Du kan även söka efter skrivningslokal på Studentsidans lokalsöksida. För att hitta till tentamenslokalerna finns här kartor.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler dig till tentamen om du inte avser att utföra den. För att undvika de höga kostander som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, normalt 10 dagar innan tentan.

Studentportalen

Identitet- och närvarokontroll

Vid LiU sker rättning av skriftliga salsskrivningar anonymt. Det innebär att du vid tentamenstillfället tilldelas ett AID-nr (anonymt identitetsnummer) som ersätter namn och personnummer på tentamen. Du måste ha med dig LiU-kortet, ditt studentkort vid Linköpings universitet. Kortet måste vara uppdaterat för att gälla som giltig fotolegitimation med väl synligt ansikte. Kortet ska visas för tentamensvakt vid inpassering till salen och kortet används också vid utdelning av ditt AID-nr vilket sker när du intagit din plats i salen. Undantagsvis godkänns giltig fotolegitimation så som pass och körkort. Om identifiering inte kan ske kommer tentamen ej att bedömas.

Skrivningen börjar på exakt angivet klockslag. Är du anmäld och kommer efter det att skrivningen startat, får du vänta utanför salen i 30 minuter innan insläpp sker. Är du oanmäld får du notera ditt namn på en lista utanför salen där tentan äger rum och sedan får du vänta i 30 minuter innan du ev. släpps in i mån av lediga platser och personalresurser. Detta sker efter det att alla anmälda har tagit sin plats. Om du kommer senare än 30 minuter efter tentans start har du inte rätt att göra tentan, oavsett om du är anmäld eller inte.

Hjälpmedel

Tentamensvakten kontrollerar medförda hjälpmedel, men det är ditt eget ansvar att endast tillåtna hjälpmedel finns på tentamensplatsen. Vid oklarheter eller om det finns egna anteckningar i exempelvis tabellverk eller formelsamling kontaktas jourhavande lärare.

OBS! Följande utrustning får inte förekomma på tentamensplatsen:

  • mobiltelefon (stängs av och placeras i värdeskåp, väska eller ytterkläder som finns/hänger på angiven plats i salen)
  • dator
  • MP3-spelare/MP4-spelare
  • iPad/iPod
  • agenda/planeringskalender

Tänk på att Linköpings universitet inte ansvarar för borttappade alternativt stulna värdesaker. Under tentamen får heller ingen kontakt förekomma mellan dig och de övriga som utför tentamen. Lån av hjälpmedel eller skrivmaterial får ske i undantagsfall och ska förmedlas av tentamensvakten. Om du inte följer dessa regler rapporteras detta till examinator eller jourhavande lärare.

Om du har behov av ett höj- och sänkbart bord vid tentamen, pga exempelvis din längd, är du välkommen att skicka ett mail till marie.plantin@liu.se där du specificerar vilket datum det gäller, kurskoden på tentan, tidpunkten, vilken sal samt dina personuppgifter.

Skrivningspapper

Vid tentamen i sal (undantagsvis vissa datortentor) får endast de papper och formulär som tillhandahålls av universitetet användas. På varje blad ska AID-nr, datum, kurskod och provkod samt sidnumrering anges. För tentor gäller att varje ny uppgift redovisas med början på ett nytt blad. I övrigt gäller vad som eventuellt meddelats av jourhavande lärare.

Paus

Du får inte lämna tentamensplatsen förrän tidigast 60 minuter efter tentamens början. Anteckning om paus sker på en pauslista och du måste följa de anvisningar som ges av tentamensvakten.

Skrivningens avslutande

Tentamensvakten meddelar när det återstår 10 minuter av tentamenstiden. Tentan ska lämnas in inom utsatt tid. I annat fall sker en anmälan till jourhavande lärare och du riskerar att tentan inte bedöms. Det är ditt ansvar att se till att din identitetsuppgifter (AID-nr, kurskod, provkod och datum), angivits på samtliga blad och att alla inlämnade blad är numrerade. Detta ska göras inom tentatiden. I de fall där omslag används ska antalet inlämnade blad anges även på detta. Ifyllt omslag ska också lämnas in även om inga lösningar bifogas.

När tentamenstillfällen krockar

Det vi på Tentamensservice kan erbjuda är att du får skriva båda tentorna på en och samma tentamenstid. Vi kan tyvärr inte erbjuda något annat. Du måste vara anmäld på båda tentorna och det måste vara godkänt av båda examinatorerna att du skriver båda tentorna samtidigt. Examinatorerna måste bekräfta via mail till Tentamensservice att de godkänner att du skriver båda tentorna samtidigt. Du måste också meddela oss på Tentamensservice så vi kan meddela ansvarig tentamensvakt. Du får inte tillgång till båda tentorna samtidigt utan du måste lämna in den ena innan du får börja med den andra.

Var vänlig meddela oss på Tentamensservice om hur du väljer att göra innan sista anmälningdagen för tentorna har passerat (10 dagar innan tentan).

Brandlarm

Vid brandlarm ska du ovillkorligen följa de anvisningar som ges av tentamensvakten. Ett larm innebär att salen måste utrymmas och att tentan inte kan fortsätta. Om det är möjligt samlar tentamensvakten in det material som finns. Det åvilar dock examinator att ta ställning till hur tentan ska handläggas och tillse att ett nytt provtillfälle anordnas snarast.

Vad händer vid försök till vilseledande?

Tentamensvakten håller noggrann kontroll över tentanderna i salen och endast om det föreligger misstanke om försök till vilseledande tas kontakt med studenten och eventuellt material tas om hand. Tentamensvakten gör också upprepade kontroller av toalettutrymmen och tillvaratar ev. otillåtet material som kan misstänkas tillhöra tentan. Vid misstanke om försök till vilseledande gör tentamensvakten en anmälan till jourhavande lärare som exempelvis kontrollerar om ett misstänkt hjälpmedel är tillåtet eller inte. Vakten lämnar även en rapport till ansvarig person på Tentamensservice. Denne kontaktar föredragande i disciplinnämnden som i sin tur tar kontakt med examinator för att utröna om examinator bedömer att anmälan av ärendet ska ske. Examinator kontaktar studenten så snart som möjligt efter tentamenstillfället för att informera om anmälans gång.

Misstanke om försök till vilseledande anmäls till universitetets rektor och ärendet behandlas i universitetets disciplinnämnd. Nämnden består av universitetets rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter.

En varning eller avstängning från undervisning och examination i upp till sex månader kan bli följden av försök till vilseledande. Den vanligast utdömda påföljden är två månaders avstängning.

Vid beslut om avstängning meddelas berörd student, berörda institutioner inom Linköpings Universitet och CSN. Avstängning gäller från och med den dag då beslutet tas.

Universitetet ser lika allvarligt på försök till vilseledande vid laboration, hemtentamen, uppsatsskrivning etcetera, som på försök till vilseledande vid skriftlig tentamen.

Vad händer då en student avstängs efter beslut av Disciplinnämnden? (FAQ)

Hämtning av tentor

Hämtning av tentor sker på respektive institution.

Kontakt

Du kan kontakta följande personer på Tentamensservice:

Kerstin Rydgren 
011-363195
(campus Norrköping)
Marielle Silén
013-281377
(campus Valla)
Marie Plantin
013-281392
(campus Valla)
Kerstin Ericsson
013-282363
(campus Valla)


Informationen på den här sidan bygger på ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” beslutat av rektor 2000-08-25. (Dnr LiU 1109/00- 40).
Regelverket finns på LiU’s hemsida:

http://regelverk.liu.se/


 


Sidansvarig: marie.plantin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-08