Göm menyn

Ansökan om kårstatus

Studentsammanslutning kan ansöka om kårstatus för tidsperioden 2016-07-01 till 2019-06-30, beslut om kårstatus tas av universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet den 15/2 2016.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är den 11 januari - 1 februari 2016. Beslutet tillkännages senast den 25 februari och träder i kraft den 1 juli 2016. Beslut om en sammanslutnings ställning kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Beslutet kan revideras under treårsperioden om kriterierna för att vara en studentkår inte längre uppfylls, en studentkår kan även ansöka om att upphöra att vara studentkår.

Ansökan ska innehålla:
1. Sammanslutningens namn, organisationsnummer och kontaktperson.
2. Sammanslutningens stadgar.
3. Försäkran att sammanslutningen har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningar för studier vid universitet samt en försäkran om att sammanslutningen kan fullfölja uppdraget som studentkår utifrån den ersättning som utgår för uppdraget.
4. Information om för vilken/vilka organisatoriskt avgränsande delar av universitetet som sammanslutningen önskar få ställning som studentkår?
5. Uppgift om sammanslutningens medlemsantal (studenter), räknat vid den 31 december 2015.
6. Övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.

Ansökan bör omfatta maximalt två stycken A4-sidor samt organisationens stadgar eller övriga handlingar som bilaga.

Redovisning av verksamhet
De studentsammanslutningar som ges kårstatus ska årligen redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal till universitetsledningen. Konstituerande protokoll från högsta beslutande organ, verksamhetsplaner, budget och verksamhetsberättelser ska kunna uppvisas för respektive år. Studentsammanslutningen skall även lämna in en förteckning över verksamhetsårets studeranderepresentanter samt en kort sammanfattning av det gångna årets arbete till universitetsledningen.

Senast 1 februari skickas ansökan till:
Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping eller registrator@liu.se. Ange diarienummer 2015-02272.

För mer information:
Om uppdrag för studentkårer, verksamhetsområden och ersättning, se bifogad fil: Uppdrag_studentkårer_Dnr_LiU_2015-02272
Vid frågor kontakta administrativ direktör Ann Holmlid ann.holmlid@liu.se.


2016-01-11
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-13