Göm menyn

Studentundersökningen 2017 - så här tyckte ni

Studentundersökningen - badges i en hög

I stort visar 2017 års studentundersökning samma utfall som föregående undersökning för två år sedan. LiU:s studenter är stolta över universitet, rekommenderar sin utbildning till andra och är nöjd med livet som student. Men negativ stress och psykisk ohälsa har ökat. 

Studentundersökningen genomförs vartannat år för att få en inblick i hur LiU-studenter uppfattar sin situation som studenter som helhet. Den fungerar som en ”temperaturmätare” på nuläget vilket kan ge LiU och studentkårerna ett underlag för vad man ska fokusera på i det fortsatta förbättringsarbetet. Årets undersökning besvarades av 42%, vilket är en minskning från 55% år 2015. 

De flesta fortfarande nöjda

En stor majoritet, 84%, är likt tidigare undersökning nöjd med livet som student. Man uppskattar studiemiljön och studentlivet, och är stolt över sitt universitet och rekommenderar det till andra. Nolle-p och universitetsbiblioteket lyfts som något man är extra nöjd med.

Roger Klinth, vicerektor med inriktning mot utbildningsfrågor, ger sin syn på läget. 

- De positiva kommentarerna är kanske inte så överraskande, utan ligger i linje med tidigare undersökningar. Men det känns ändå bra att få dessa signaler. Att bygga vidare på det som fungerar bra är lika viktigt som att åtgärda det som fungerar mindre bra.

Stress och psykisk ohälsa ökar

Mindre bra är resultaten kring frågor om negativ stress och psykisk ohälsa. 44% av studenterna anger negativ stress som ett hinder i studierna och andelen studenter med psykisk ohälsa har fördubblats sedan 2010. 

- Tyvärr är inte resultatet överraskande eftersom liknande tendenser finns bland unga i samhället i stort. Likafullt är det utmanande och det är viktigt att borra djupare kring orsakssamband och utifrån denna analys vidta verkningsfulla åtgärder, säger Roger Klinth.

Angående den fysiska arbetsmiljön får tillgång till lugna platser och platser för avkoppling låga betyg. Roger kommenterar.

- Byggandet av studenthuset på Campus Valla är ett exempel på en åtgärd som vidtagits för att möta detta behov. Men eftersom det dröjer tills huset är färdigbyggt arbetar vi även med att göra övriga lokaler mer lämpade för tysta studier, till exempel genom zonindelningar.

Vad händer nu?

- Nästa steg är en noggrann och systematisk analys och tolkning av undersökningssvaren, ett samarbete mellan LiU och studenterna. Målet är att revidera eller ta fram nya handlingsplaner vid alla olika instanser. Dessa presenteras i början av nästa år. 

- För att arbeta effektivare och mer målinriktat mot stress och psykisk ohälsa kommer bland annat Studenthälsan att förstärkas ytterligare. Universitetet har inget vårdansvar, men vi jobbar aktivt med förebyggande åtgärder, vilket vi kommer att fortsätta med. 

Några nyckeltal i 2017 års studentundersökning

 • 84% är nöjda med livet som student
 • Mest nöjda är utbildningarna Innovativ programmering, Applied biology och Teknisk fysik – internationell
 • Minst nöjda är utbildningarna Kultur, samhälle, mediegestaltning, Logopedprogrammet och Flygtrafik och logistik
 • Studievägledningen har utvecklats positivt de senaste fem åren (+0,3)
 • Nolle-p får högt betyg (4,4 av 5), fristående kurs inte lika nöjda 
 • Universitetsbiblioteket får högt betyg avseende bemötande (4,3 av 5)
 • Tillgång på lugna platser och platser för avkoppling får lågt betyg (2,7 av 5)
 • 40% av fritextsvaren handlar om lokaler och fysisk arbetsmiljö
 • 44% anger negativ stress som ett hinder i studierna
 • Andel studenter med psykisk ohälsa har fördubblats sedan 2010 (från 11% till 22%)
 • 7% upplever diskriminering baserat på kön
 • Jämfört med 2015 upplever fler studenter att prestationskraven är utmanande på ett negativt sätt
 • Var tredje student önskar mer schemalagd tid – gäller främst utb.vetenskap och filfak

Hela rapporten för studentundersökningen hittar du här


2017-05-23
Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-01