Göm menyn

Ansökan om kårstatus

Studentsammanslutning kan ansöka om kårstatus för tidsperioden 2019-07-01 till 2022-06-30. Beslut om kårstatus tas av universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet den 13/2 2019.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är den 7 januari-1 februari 2019. Beslutet tillkännages senast den 28 februari och träder i kraft den 1 juli 2019. Beslut om en sammanslutnings ställning kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Beslutet kan revideras under treårsperioden om kriterierna för att vara en studentkår inte längre uppfylls, en studentkår kan även ansöka om att upphöra att vara studentkår.

Ansökan ska innehålla:

1. Sammanslutningens namn, organisationsnummer och kontaktperson.
2. Sammanslutningens stadgar.
3. Försäkran att sammanslutningen har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningar för studier vid universitet samt en försäkran om att sammanslutningen kan fullfölja uppdraget som studentkår utifrån den ersättning som utgår för uppdraget.
4. Information om för vilken/vilka organisatoriskt avgränsande delar av universitetet som sammanslutningen önskar få ställning som studentkår.
5. Uppgift om sammanslutningens medlemsantal räknat vid den 31 december 2018.
6. Övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.

Ansökan bör omfatta maximalt två stycken A4-sidor samt organisationens stadgar eller övriga handlingar­­­ som bilaga.

Redovisning av verksamhet

De studentsammanslutningar som ges kårstatus ska årligen redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal till universitetsledningen. Konstituerande protokoll från högsta beslutande organ, verksamhetsplaner, budget, verksamhetsberättelser och årsredovisningen (verksamhetsberättelse, revisorsrapport, resultat- och balansräkning) ska kunna uppvisas för respektive år.

Skicka ansökan senast 1 februari till:

Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping eller registrator@liu.se. Ange diarienummer LiU-2018-03878.

För mer information:

Om uppdrag för studentkårer, verksamhetsområden och ersättning, se bifogad fil: LiU-2018-03878 – Uppdrag som studentkår samt utseende av studentkårer vid Linköpings universitet 2019-2022.

Vid frågor kontakta enhetschef Studentinformation- och vägledningsenheten Marina Geijer.


2019-01-11Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-11