Göm menyn

Nya riktlinjer för examination på distans

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

LiU ändrar nu riktlinjerna för salstentamen som görs om till examination på distans. Senast fem arbetsdagar innan tentamen ska examinator ha meddelat vilka hjälpmedel som får användas.  Enligt de nya riktlinjerna är det inte möjligt att efteranmäla sig till tentamen.

När LiU på grund av covid-19 gick över till distansläge i mars togs riktlinjer och rutiner för examination på distans fram mycket snabbt. De har nu förtydligats och reviderats i ett nytt beslut som gäller från och med den 15 maj och som berör salstentamen som genomförs som examinationer på distans under perioden 29 maj 2020 till och med 31 augusti 2020.  För de salstentamen som genomförs som examinationer på distans fram till och med 28 maj gäller riktlinjerna och rutinerna från mars.

Riktlinjerna och rutinerna gäller för följande examinationsformer som genomförs på distans:

  • Salstentamen (skriftlig salstentamen, datortentamen, kontrollskrivningar och motsvarande)
  • Digitala examinationer i WISEflow
  • Tekniska fakultetens salstentamen som tillfälligt ersatts med hemtentamen

En förändring i de nya riktlinjerna och rutinerna är att studenterna under distansläget inte längre kan efteranmäla sig eller komma oanmälda till dessa tentamenstillfällen. Studenten måste därför anmäla sig till tentamen innan anmälningstiden går ut.
– Ändringen var inte möjlig att genomföra i mars på grund av de snabba beslut som krävdes. När vi nu genomför förändringen kring efteranmälan kan vi säkerställa att inga studenter kommer i kläm på grund av de nya riktlinjerna. Vi är oerhört tacksamma för den förståelse som studentkårerna har visat. Nu kan lärarna lägga fullt fokus på examinationerna, säger studieadministrativ chef Robert Ericsson.

I de ändrade riktlinjerna är det också förtydligat att det är examinator som är ansvarig för vilka hjälpmedel som är tillåtna under examination. Tentamen ska genomföras enskilt och utan samarbete och examinator eller jourhavande lärare ska vara tillgänglig på telefon under hela tentamenstiden.
 Vilka hjälpmedel som får användas ska meddelas av examinator senast fem arbetsdagar före examination och detsamma gäller vilket kursrum eller motsvarande som ska användas för examinationen, säger Robert Ericsson.

Beslutet gäller till och med 31 augusti och följer samma tidslinje som det beslut om planeringsförutsättningarna för höstterminen som fattades i april. Det innebär att alla examinationer som hör till nuvarande läsår ska ske på distans. Planeringen är sedan att höstterminen innebär en övergång till mer reguljär verksamhet. Detta beror dock även fortsatt på de rekommendationer som utges från berörda myndigheter.

Detta gäller för salstentamen på distans från den 15 maj:

  • Det går inte att efteranmäla sig till en tentamen eller komma oanmäld till en examination på distans. Anmälan måste ske innan anmälningstiden går ut.
  • Det är examinator som beslutar om vilka hjälpmedel som får användas under examinationen.
  • Senast fem arbetsdagar innan examinationen ska information ges om vilka hjälpmedel som får använda och vilket kursrum/motsvarande som ska användas.

 

De nya riktlinjerna och rutinerna gäller från 15 maj och gäller för examinationer som genomförs 29/5-31/8.

De gamla riktlinjerna och rutinerna från mars gäller för examinationer som genomförs fram till och med 28/5.


2020-05-13Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-24