Göm menyn

Fler svarar på kursvärdering

Stor föreläsningssal med studenter och föreläsande lärare, intensivt blå inredning på stolar.

Kursvärderingarna är ett viktigt redskap i universitetets arbete med att förbättra utbildningarna. En rad insatser för att höja svarsfrekvensen har nu gett resultat.

Den genomsnittliga svarsfrekvensen i kursvärderingssystemet Evaliuate ökade från 26 procent höstterminen 2019 till 36 procent höstterminen 2020. En rad åtgärder för att underlätta för både lärare och studenter har gjorts, bland annat:

  • Enkätfrågorna har arbetats om
  • Svarsperioden har förlängts 
  • Evaliuate har integrerats i Studentportalen 
  • Kampanjer med råd till lärare för att höja svarsfrekvensen 
  • Integrering i LiU-appen med påminnelse till studenterna
  • Integrering i söksidan till kursrum i Lisam

August Helgesson, utbildningsansvarig på studentkåren LinTek, är en av studentrepresentanterna i referensgruppen för Evaliuate. Han gläds åt den ökade svarsfrekvensen.
– Det är roligt att de insatser som gjorts verkar ge resultat, och förhoppningsvis är det här en trend som håller i sig även efter pandemin. Även de studenter som redan är färdiga med kursen tjänar på en hög svarsfrekvens, eftersom det bidrar till att göra utbildningen bättre. På sikt innebär det att utbildningens rykte förbättras, vilket studenterna i sin tur har nytta av när de kommer ut i arbetslivet. 

Graf över antalet värderingar ht18-ht20, uppdelat på fakultet och LiU som helhet.

Direkt återkoppling från lärare

En nyhet som ökar förutsättningarna till högre svarsfrekvens är den påminnelse till lärare inför kursstart att återkoppla direkt till studenter om förändringar som gjorts på kursen som resultat av tidigare kursvärderingar. Denna direkta återkoppling ses som positivt av studenterna och fungerar som motivation att i större omfattning besvara kursvärderingar. 

– Ju fler som svarar, desto mer säker kan kursansvarig vara på vad studentgruppen tycker som helhet, säger August Helgesson. Genom en högre svarsfrekvens får åsikterna större tyngd, och det blir lättare att genomföra förändringar i kursen. Att föra ut detta till studenterna kan öka motivationen att höja svarsfrekvensen ytterligare.

-----

• Antalet kurser som värderades höstterminen 2020 är cirka 1 650

• Av drygt 67 000 enkäter som skickades ut var det 24 000 som besvarades av studenterna, alltså 36 procent

• På frågan ”Vilket helhetsbetyg ger du kurserna?” är resultatet detsamma som höstterminen 2019 - ett snitt på 3.81 i betyg. Av detta drar Evaliuate-gruppen slutsatsen att distanssituationen inte har påverkat helhetsbetyget. 


Här hittar du kursvärderingssidan på Studentportalen


2021-03-19Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-19