Göm menyn

Studierna fungerar ganska bra - det sociala blir lidande

Fyra studenter går, två kvinnor och två män, i en korridor, tavlor på väggarna.

En majoritet av LiU:s studenter tycker att det går bra eller mycket bra att studera under pandemin. Men kontakten med lärarna har blivit sämre och den sociala gemenskapen har blivit mycket lidande. Det visar den nya temperaturmätaren som LiU nu fått svar på.

Under februari tillfrågades över 23 000 studenter om hur de uppfattar bland annat sin studiesituation, sitt mående och hur de i övrigt påverkats av pandemin. Strax över 6 500 svarade vilket kan anses vara en normal svarsnivå bland studenterna. Och slutsatsen är att studenterna kämpar på med studierna men att många tappat kontakten med sin klass och sina lärare. 

– Trenderna från den första temperaturmätaren håller i sig. Alla påverkas av pandemin och av att studera på distans men framför allt är den sociala gemenskapen som tar stryk. Positivt är dock att många vet var de ska vända sig om de upplever isolering, psykisk ohälsa eller behöver stöd i sina studier, säger Marina Geijer som är tf administrativ direktör.

När studenterna ska beskriva hur förutsättningarna för att studera under höstterminen 2020 varit svarar 63 procent att det gått bra eller mycket bra. Men på frågan hur deras förmåga att lyckas med studierna har påverkats säger över hälften att den blivit sämre eller mycket sämre än innan. För 40 procent har dialogen med lärarna blivit sämre eller mycket sämre men samtidigt visar mätningen att samarbetet med kurskamraterna i grupparbeten, projekt, examensarbeten etc fungerar bra. Det är 17 procent som säger att samarbetet i klassen fungerar dåligt eller mycket dåligt.

När det däremot gäller den sociala gemenskapen med kurskamraterna – det som kännetecknar ett campusuniversitet som LiU i vanliga fall – så uppger 80 procent att den har blivit lidande och är sämre eller mycket sämre än innan.
– Den sociala gemenskapen är för många studenter är en del av varför man studerar på universitetet. För många är det viktigt med kontakt med sina kurskamrater och kompisar och för vissa är det en enorm trygghet och en del av det som håller en kvar när studierna tryter. I ett normalläge är det vanligt att studenterna får ett stöd av varandra i sitt lärande och det är något som lätt försvinner på distans, konstaterar Elvira Ståhlbrand som är studiesocialt ansvarig på LinTek.

Temperaturmätaren visar att 62 procent av studenterna upplever att deras psykiska välmående påverkats till det sämre under höstterminen 2020. På frågan om hur studiemotivationen är inför vårterminen spretade dock svaren. En knapp tredjedel angav att den var mycket bra eller bra, ungefär lika många att den var någorlunda medan gruppen som angav att den var dålig eller mycket dålig var något större.

– Det vi vill nu är att man i verksamheten tar till sig temperaturmätaren som ett diskussionsunderlag och fortsätter samtalet med studenterna. Det kan till exempel handla om hur dialogen med lärarna kan förbättras, säger Marina Geijer.
– Resultatet säger oss att vi behöver lägga mer fokus på hur man kan få gemenskap med sina studiekamrater även på distans. För det gynnar inte bara vår känsla av sammanhang men kan även underlätta och förbättra vårt lärande. Vi tror att det här är något som kan jobbas på inte bara från studenternas håll utan även från universitetets sida, genom kursansvariga och programledning, säger Elvira Ståhlbrand på LinTek.

Temperaturmätaren ger också besked om att studenterna tycker att den information som utgår från LiU om bland annat distansundervisning och examinationer har varit tydlig. De effektivaste kanalerna anges vara mejl från krisledningen och LiU:s nyhetsbrev till studenterna.
 

Text: Björn Stafstedt

Bild: Charlotte Perhammar


2021-03-24Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-24