Göm menyn

Ansökan om kårstatus

Studentsammanslutning kan ansöka om kårstatus för tidsperioden 2022-07-01 till 2025-06-30. Beslut om kårstatus tas av universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet den 16 februari 2022.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är den 22 december-20 januari 2022. Beslutet tillkännages senast den 4 mars och träder i kraft den 1 juli 2022. Beslut om en sammanslutnings ställning kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Beslutet kan revideras under treårsperioden om kriterierna för att vara en studentkår inte längre uppfylls, en studentkår kan även ansöka om att upphöra att vara studentkår.

Ansökan ska innehålla:

  1. Sammanslutningens namn, organisationsnummer och kontaktperson.
  2. Sammanslutningens stadgar
  3. Försäkran att sammanslutningen har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningar för studier vid universitet samt en försäkran om att sammanslutningen kan fullfölja uppdraget som studentkår utifrån den ersättning som utgår för uppdraget.
  4. Information om för vilken/vilka organisatoriskt avgränsande delar av universitetet som sammanslutningen önskar få ställning som studentkår.
  5. Uppgift om sammanslutningens medlemsantal räknat vid den 31 december 2021.
  6. Övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.

Ansökan bör omfatta maximalt två stycken A4-sidor samt organisationens stadgar eller övriga handlingar­­­ som bilaga.

Redovisning av verksamhet

De studentsammanslutningar som ges kårstatus ska årligen redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal till universitetsledningen. Konstituerande protokoll från högsta beslutande organ, verksamhetsplaner, budget, verksamhetsberättelser och årsredovisningen (verksamhetsberättelse, revisorsrapport, resultat- och balansräkning) ska kunna uppvisas för respektive år.

Skicka ansökan senast 20 januari till:

Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping eller registrator@liu.se. Ange diarienummer LiU-2021-04513.

För mer information:

Om uppdrag för studentkårer, verksamhetsområden och ersättning, se bifogad fil: LiU-2021-04513 Uppdrag till de studentkårer som skall företräda studenter och doktorander vid Linköpings universitet från den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2025

Vid frågor kontakta studieadministrativ direktör Marina Geijer.

 

Länk till beslutet.


2021-12-23Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-23