Göm menyn

Ny studie om sexuella trakasserier

Människo-siluetter i olika färger.

 

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell enkät om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat. Svaren visar att unga, kvinnor, studenter och doktorander är särskilt utsatta. 

Omkring fyra procent av anställda, doktorander och studenter vid 38 av landets lärosäten anger på en enskild fråga att de under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för ”icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet/studieplats”.  Omfattningen av utsattheten skiljer sig dock åt mellan olika kategorier. Bland studenter som är kvinnor uppger sex procent att de utsatts under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande siffra för anställda män är två procent. 

För att fånga genusbaserad utsatthet ur ett situationsbaserat perspektiv under en längre tid har elva frågor ställts som beskriver olika former av icke önskvärda sexuella beteenden. Här uppger totalt 38 procent av de svarande att de upplevt något av dessa beteenden minst en gång under sitt arbets-/studieliv. Med detta mått redovisar gruppen doktorander som är kvinnor högst andel utsatta – 53 procent.

– Vi startade det gemensamma forsknings- och samverkansprogrammet 2018, som en följd av metoo-uppropen. Vi vill öka kunskapen om förekomsten av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i högskolesektorn, analysera bakomliggande orsaker och på så sätt skapa bättre möjligheter för att motverka trakasserier, mobbning och andra oönskade och olämpliga beteenden, säger Anna Wahl, vicerektor vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och ordförande i forsknings- och samverkansprogrammets styrgrupp. 

Förutom KTH så drivs programmet av Karolinska Institutet (KI), Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet). 

– Det handlar om delar av nationella resultat från en större enkät som genomfördes 2021, i samarbete med Statistiska centralbyrån. Totalt har 38 918 anställda, doktorander och studenter vid 38 lärosäten svarat på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 31,9 procent. Vi hoppas att den rapport vi nu presenterar ger motivation till ett förbättringsarbete som kan leda till minskad utsatthet bland främst unga, kvinnor och studenter. Vi räknar med att kunna följa upp den här rapporten senare för att se om det blivit några förbättringar, säger Karin Dahlman-Wright, KI, som leder forsknings- och samverkansprogrammet.

Enkäten innehöll, förutom frågor om förekomst av sexuella trakasserier, också frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa, utsatthet för mobbning, hat och hot och liknande. 

Arbetet inom forsknings- och samverkansprojektet kommer att gå vidare. Bland annat kommer utfallet från enkätsvaren att analyseras ytterligare. Parallellt med detta hoppas styrgruppen för programmet att den här första redovisningen från programmet ska leda till diskussion och aktiviteter ute på landets lärosäten. 

 

Svart LiU-skylt på gräsmatta med grönskande träd

LiU:s vicerektor: Ingen ska bli utsatt för någon form av kränkning

Vid LiU har sammanlagt 1913 besvarat enkäten, 713 anställda, 429 doktorander och 771 studenter. 

På samma sätt som det nationella resultatet visar LiU:s siffror att fler kvinnor än män upplever att de har blivit utsatta för oönskat sexuellt beteende i arbetet eller studierna. På frågan om man under de senaste tolv månaderna varit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet eller i studierna svarade två procent av de anställda ja, tre procent av kvinnorna i doktorandgruppen ja och upp till åtta procent av kvinnorna i studentgruppen. Bland anställda män och doktorander har för få svar kommit in och där saknar LiU siffror, men bland studenterna svarar fem procent av männen att de varit utsatta för oönskat sexuellt beteende. 

Siffrorna blir högre vid frågor om oönskat beteende i form av blickar, obekväma frågor om privatliv eller ovälkomna sexuella anspelningar. LiU:s resultat visar bland annat att fler kvinnor än män har blivit utsatta för oönskat beteende. På en enskild fråga om man någon gång i arbetet eller studierna erfarit obekväma sexuella anspelningar från någon svarar 23 procent av kvinnorna i gruppen doktorander och 17 procent av kvinnorna i gruppen anställda att de någon gång eller ibland varit utsatta för det. På samma fråga svarar fem procent av männen bland doktoranderna och sju procent av männen bland de anställda att de någon gång erfarit obekväma sexuella anspelningar från någon i samband med arbetet eller studierna. 

I flera av resultaten sticker doktoranderna ut. Till exempel är det fler doktorander bland kvinnor än både anställda män och bland män i doktorandgruppen som har svarat att de har erfarenhet av att ha blivit avbrutna, pratade över huvudet på, inte blivit lyssnade på eller att deras åsikter inte blivit uppmärksammade. 

– På våra arbetsplatser och i våra studiemiljöer ska inte någon form av utsatthet få förekomma, ingen ska behöva bli utsatt för någon form av kränkning. Men så ser inte verkligheten ut. Att doktorander, och då specifikt kvinnor, är en utsatt grupp känner vi dessvärre till sedan tidigare. Studiens resultat bidrar med breddad kunskap kring doktoranders förutsättningar och framför allt kvinnliga doktoranders utsatthet vilket är jätteviktiga frågor att ta med sig i utveckling av stöd som ges till doktorander men även i handledarutbildning och i LiU:s fortsatta arbete med jämställdhet och karriärvägar, säger vicerektor Margareta Bachrack Lindström.

– Linköpings universitet ger även en förstärkning till studentkårerna så att de under hösten kan anställa ett gemensamt doktorandombud. Doktorandombudets roll är att arbeta med att säkerställa studentinflytande/studentrepresentation, så väl som att stötta enskilda individer och ta frågor vidare inom vår organisation.

I enkäten ställdes även frågan om man under de senaste tolv månaderna har blivit utsatt för mobbing på sin arbetsplats eller studieplats. 13 procent av kvinnorna i gruppen anställda och 15 procent av kvinnorna i doktorandgruppen svarade att de hade blivit det och sex procent av männen i gruppen anställda och i doktorandgruppen.

De här sifforna ökar ytterligare när frågan om man har kännedom om att någon annan varit utsatt för mobbing de senaste 12 månaderna ställs. Då svarar upp till 20 procent av de anställda (kvinnor och män) att de har kännedom om att någon har blivit utsatt och 26 procent av kvinnorna i doktorandgruppen svarar detsamma.

De här siffrorna kan jämföras med resultatet från höstens arbetsmiljöundersökning som genomfördes vid LiU då 5,9 procent svarade att de under det senaste året varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbing i samband med arbetet. 

– Det är svårt att veta varför siffrorna mellan LiU:s arbetsmiljöundersökning och LiU:s resultat från den nationella enkätstudien skiljer sig åt men oavsett är det viktigt och bra att vi får vetskap om att medarbetare och studenter upplever att de utsatts för kränkningar och mobbning i samband med arbetet eller studierna så att vi kan arbeta aktivt för att förbättra och utveckla en god arbetsmiljö för alla vid LiU säger LiU:s HR-direktör Pia Rundgren. 

– En trygg och säker arbetsmiljö ska vara en självklarhet och det är även viktigt att alla vet vart man ska vända sig om man upplever sig utsatt för kränkningar eller sexuella trakasserier. Ett långsiktigt arbete för LiU har även under värdegrundsarbetet handlat om hur vi kan stärka tryggheten och tilliten i arbetsgrupper genom bland annat ökad dialog om dilemman och det som kan skava i vår verksamhet och resultatet från den här studien visar att de här frågorna behöver fortsätta att vara levande och på agendan. 

Om du behöver stöd

Har du som student blivit utsatt för någon form av kränkning, särbehandling, mobbing eller sexuella trakasserier kan du vända till den som ansvar för din utbildning, det vill säga en programansvarig, studierektor eller liknande eller till ditt arbetsmiljöombud vid kåren, studenthälsan. Läs vidare här

Om du har frågor om studien och/eller LiU:s resultat

Kontakta koordinator för Lika villkor Linda Schultz

Läs hela rapporten

Forskningsstudien om sexuella trakasserier

 


2022-05-19Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-20