Göm menyn

Tillgodoräkning av utlandsstudier

Ansök om tillgodoräkning när du är klar med studierna utomlands (inte per termin).

Beslut om tillgodoräkning kan ta tid - skicka dina utlandsbetyg direkt till CSN om det är bråttom med studiemedel.

Instruktioner:

 1. Fyll i följande blankett (spara ned blanketterna och öppna sedan i Word):

Blankett för tillgodoräknande

Ett bra exempel, med förklaring till hur blanketten fylls i, hittas här. Titta gärna igenom det innan du fyller i din ansökan. 

 1. Maila blanketten tillsammans med eventuella kursbeskrivningar för respektive kurs till tillgodorakning-il@liu.se 
 2. Du som åkt på LiU-avtal:
  - Visa upp eller skicka originalbetyg till LiTH International (du får det tillbaka - ange postadress).
  - Elektroniskt signera betyg kan mailas direkt till tillgodorakning-il@liu.se
  Freemovers:
  - Visa upp originalbetyg för utbildningsledaren.
  - Elektroniskt signerade betyg kan mailas direkt till tillgodorakning-il@liu.se

Kurser:

En helhetsbedöming görs av de kurser du läst utomlands. Innehåll och storlek jämförs med kurser vid LiU för att avgöra vilka kurser de utländska eventuellt kan motsvara. Enskilda kurser eller kombinationer av kurser kan motsvara varandra och tumreglen är att minst 75% av storlek och innehåll ska matcha för att en LiU-kurs ska ersättas.

Om en kurs inte motsvarar en kurs inom programmet är det ändå möjligt att tillgodoräkna den. De kurser som läses utomlands behöver alltså inte motsvara en kurs vid LiU, men den måste ses som relevant för din utbildning och då det gäller tekniska kurser även för den tekniska inriktningen.

Kursens nivå (dvs om den ger avancerade eller grundläggande hp) har bara betydelse om du åker utomlands i åk 4 eller 5. Om du vill ha en kurs klassad på avancerad nivå vid tillgodoräkningen krävs en motivering, tydlig redovisning och ordentliga underlag. Kriterier för avancerad nivå är bl a att kursinnhållet är en fördjupning inom ett ämne, att kursen ges på masternivå eller sent i ett ämnesmässigt smalt bachelorprogram och att examinationen sker genom t ex projektarbete, självständiga laborationer, case eller inlämningsuppgifter. Alla masterkurser är inte avancerade, och kurser som ligger på ett masterprogram men också ges på bachelorprogram klassas oftast på grundläggande nivå. Att en kurs är svår betyder inte heller att kursen är på avancerad nivå.

Poäng:

Du får alltid det antal utländska poäng (efter eventuell omräkning, se sammanställning över aktuella kvoter) du läst och klarat och som motsvarar innehåll i en/flera kurser eller som ses som relevanta för ditt utbildningsprogram. Dvs om du läst en kurs som är värd 8 hp så får du 8 hp även om motsvarande LiU-kurs t ex bara är 6 hp.

Du får de utländska poäng tillgodoräknade i en klumpsumma. Avdrag för överlapp görs om du redan läst hela eller delar av innehållet i utländsk kurs vid LiU.

Inom Europa anges antal poäng per kurs i ECTS och en ECTS = 1 svensk högskolepoäng.

Vid andra poängsystem ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument kring vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste t.ex. framgå hur många ”lokala credits” som motsvarar ett års heltidsstudier.

Betyg:

Endast kurser du fått godkänt betyg i kan tillgodoräknas. Det utländska universitetets gränser för godkänt gäller. Observera att betyg där det bara står ”Deltagit” inte godtas. Det måste framgå att man är godkänd i examination (som på sedvanligt sätt inte bara behöver vara tentamina, det kan också vara laborationskurs, inlämningsuppgifter etc.)

Kontrollera ditt betyg innan du lämnar universitet och begär att få med dig ditt betyg om det är möjligt. Det är ibland mycket svårt att på distans få rättelser. Det kan också ta lång tid att få betyget skickat hem.

Du ska kunna visa upp originalbetyg eller skicka in elektroniskt signerade betyg, i undantagsfall kan vidimerade kopior godtas.


Sidansvarig: tfkwebb@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-17