Göm menyn

Examensarbeten

Dina första steg mot att påbörja exjobb

1) För den som väljer att göra exjobbet utifrån det arbete och den forskningsplan som påbörjades under kursen TNGD23 Vetenskaplig metod, kan den godkända forskningsplanen från metodkursen användas som exjobbsbeskrivning/planeringsrapport. Du bör då ha valt ämne för exjobbet i mitten/slutet av januari under metodkursen.

2) För den som väljer att göra ett exjobb med annan inriktning eller annat ämne än den forskningsplan som skrevs under kursen , behöver då skriva en ny planeringsrapport för exjobbet.

3) Anmäl er till att göra exjobbet, se Anmälan till examensarbete.

4) Kom ihåg att anmäla er till exjobbskursen, TQGD10.

5) Kom ihåg att registrera er på exjobbskursen, TQGD10.

Exjobb vid ITN

Om man vill göra ett projekt med handledare och examinator från ITN bör det ha ett fokus på Grafisk design, Visuell kommunikation, Informationsdesign. Det kan vara inriktat på teknik eller design.

 • Ditt arbete kommer i stort att följa ITNs exjobbsrutiner. Läs noga igenom dokumentet. Den beskriver hur du kommer igång, obligatoriska moment, blanketter, etc. Följ i övrigt även ITN:s instruktioner på denna sida. Tänk dock på att exjobben på GDK följer en lite annorlunda struktur, till exempel fås närvaro (auskultation) i samband med framläggningarna.
 • Handledare och examinator kommer att utses utifrån de forskningsplaner som använts som examination för TNGD23 Vetenskaplig metod, men bara för de studenter som är i stort klara med metodkursen. För studenter som inte är klara med forskningsplanen kommer handledare och examinator att utses efter Omstartsseminariet den 27 mars, se nedan under Handledarfördelning vid ITN, 2020.
 • Utöver vanlig handledning kommer GDK-exjobbare, vid ITN, följa en seminarieserie (se nedan).
 • För de studenter som följer seminarieserien organiseras även exjobbspresentationerna, så att alla som deltar får möjlighet att opponera och får en opponent till sitt exjobb.
 • Koordinator för exjobb vid ITN är Niklas Rönnberg.

Handledarfördelning och gruppindelning vid ITN, 2020

Fördelning av handledare och examinatorer, samt seminariegrupper, finns på följande sida: Handledning vid ITN - VT 2020.

Tidsplan och seminarier vid ITN, 2020

 • 26 mars - Fortsättningsseminarium, för de som redan har kommit igång.
  (gruppindelning se Handledning vid ITN - VT 2020)
  Klockan 13:00-14 - Alla i A - oavsett examinator - länk till Zoom
  Klockan  14:00-15 - Alla i B - oavsett examinator - länk till Zoom
  Klockan 15:00-16 - Alla i C - oavsett examinator - länk till Zoom
  Klockan 16:00-17 - Alla i D - oavsett examinator - länk till Zoom
  Detta tillfälle är till för de exjobb som redan har en "klar" forskningsplan. Är inte forskningsplanen godkänd från metodkursen, ska den åtminstone vara bra och tydlig. Seminariet går ut på att diskutera hur långt arbetet med exjobbet har fortskridit, och i vilket riktning arbetet bör fortsätta.
  Vid detta tillfälle kommer information om exjobben ges, som deadlines.
  Handledare och examinator ska ha utsetts till exjobbet och meddelats studenterna innan Fortsättningsseminariet.
  De som närvarar vid Fortsättningsseminariet ska inte närvara vid Omstartsseminariet.
  Här finns slides från första seminariet som en pdf.
 • 27 mars - Omstartsseminarium, för de som inte kommit igång riktigt.
  Klockan 13:00-15 - länk till Zoom
  Detta tillfälle är till för de exjobb som inte har en klar forskningsplan. Istället kommer seminariet fokusera på att bolla idéer, ge stöd och synpunkter från handledare, och ge grund till formulering av forskningsfrågor och forskningsplan.
  Även vid detta tillfälle kommer information om exjobben ges, såväl som om blanketter och deadlines.
  Handledare och examinator kommer att utses till exjobben efter Omstartsseminariet.
  De som närvarar vid Omstartsseminariet ska inte närvara vid Fortsättningsseminariet.
 • 14 april - Halvtidsseminarium
  Klockan 10:00-11 (A), 11:00-12 (B), 15:00-16 (C), 16:00-17 (D)
  Seminariegrupp 1 - Jonas Löwgren - länk till Zoom
  Seminariegrupp 2 - Niklas Rönnberg - länk till Zoom
  Seminariegrupp 3 - Camilla Forsell - länk till Zoom
  Halvtidsseminariet är ett problemlösningsseminarium som fokuserar på processen från design till utvärdering, eller från datainsamling till analys.
  Vid seminariet ger varje student eller studentgrupp en kort presentation av status, med fokus på problem, utmaningar och avvikelser från tids- och aktivitetsplanen. Diskussionen fokuserar på problemlösning och omplanering av arbetets avslutande steg, med sikte på att nå ett tillfredsställande resultat till inlämningstillfället.
  Närvaro och aktivt deltagande vid halvtidsseminariet samt att uppsatsen skickas in till x-sys i befintligt skick, krävs för godkänt och är det som examineras i x-sys.
  Om exjobbet inte är representerat vid Halvtidsseminariet, dvs om ingen student i exjobbsprojektet är närvarande vid seminariet, ska en halvtidsrapport skrivas. I denna rapport ska ni beskriva hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten, om teoriavsnitt, designprocess, samt reflektioner kring värdering och analys av denna. Ni ska även inkludera en diskussion om examensarbetets fortsatta arbete. Halvtidsrapporten, med eventuella ändringar och tillägg enligt examinators åsikter, ska sedan laddas upp till x-sys och godkännas av examinator.
 • 10 maj - Fullständigt skelett av uppsats skickas till examinator och opponent. Opponent kommer att tilldelas av koordinator. Med skelett avses en disposition med anteckningar, bullets, halvfärdig text i de olika avsnitten. Fokus ska vara på argumentationskedjan inledning -> forskningsfråga -> teoriram -> metodval -> svar (-> kritisk värdering).
 • 12 maj - Slutseminarium
 • Seminariegrupp 1 - Jonas Löwgren - länk till Zoom
  Klockan 10:15-11:15 (X), 11:30-12 och 13:15-13:45 (Y), 14:00-15 (Z)
 • Seminariegrupp 2 - Niklas Rönnberg - länk till Zoom
  Klockan 8:00-9 (A), 9:00-10 (B), 10:00-11 (C), 11:00-12 (D)
 • Seminariegrupp 3 - Camilla Forsell - länk till Zoom
  Klockan 10:00-11 (A), 11:00-12 (B), 13:00-14 (C), 14:00-15 (D)
 • Vid slutseminariet kommer argumentationsstrukturen i exjobbet att granskas. Varje exjobb kommer att få ungefär 15 minuter där opponenten inleder med en kritisk genomgång av uppsatsskelettet och argumentationen där i. Sedan följer en allmän diskussion av detsamma.
  Det innebär att inför Slutseminariet ska en fullständig struktur för uppsatsen finnas, dvs dispositionen för uppsatsen ska vara klar men inte innehålla en slutlig färdig text. Dispositionen för uppsatsen, med tillhörande avsnitt och underrubriker, ska ändå vara så klar att den innehåller bitvis färdiga texter, utkast och skisser, samt anteckningar.
  Opponenten lämnar en kort oppositionsrapport (motsvarande ungefär 1a4-sida) till respondenten i och med seminarietillfället.
 • Efter slutseminariet är det dags att göra anmälan till framläggning. Detta görs i x-sys förutsatt att halvtidskontrollen är godkänd. Är inte havltidskontrollen godkänd i x-sys, skicka ett mail och stäm av med er examinator.
  I samband med anmälan till framläggning ska ni meddela datum och tid (se schemat nedan), samt opponent(er) och zoomlänken (se nedan).
 • 25 maj klockan 12:00 - Den färdiga exjobbsuppsatsen skickas till koordinator, som vidarebefodrar den till examinator och opponent.
 • 2 juni klockan 12:00 - Den skriftliga oppositionsrapporten ska skickas till examinator.
 • 5 juni - Redovisning
 • Sal KO122 - seminariegrupp 1 - Jonas Löwgren - länk till Zoom
  Klockan 08:15-10:50 (Z), 10:55-14:30 (Y), 14:35-17:10 (X)
 • Sal KO123 - seminariegrupp 2 - Niklas Rönnberg - länk till Zoom
  Klockan 08:15-12:00 (A & D), 13:15-17 (B & C)
 • Sal KO121 - seminariegrupp 3 - Camilla Forsell - länk till Zoom
  Klockan 08:15-12:00 (A & B), 13:15-17 (C & D)
 • Redovisningen av exjobben sker genom att respondenten presenterar exjobbet, därefter tar opponenten över och ger en kritisk genomgång av exjobbet och själva framläggningen, och slutligen följer en allmän diskussion av exjobbet. För mer information om oppositionen se riktlinjerna för examensarbete vid ITN, sid 3-5.
  Examinator bedömer respondentens (respondenternas) muntliga presentation vid framläggningen. En godkänd prestation kräver att respondenten (respondenterna) visar:
  - förmåga att förmedla arbetets centrala delar inom given tidsram;
  - förmåga att motivera och kritiskt förhålla sig till arbetet under diskussion med opponent (opponenter) och examinator.
  Om inte uppsatsen bedöms som godkänt i samband med redovisningen finns två veckor efter redovisningen för kompletteringar enligt skriftlig bedömning från examinator, innan den slutligen skickas in till examensarbetssystemet vid ITN (x-sys) och poängen rapporteras in.
  Publicering av exjobbet (frivilligt men önskvärt) på LiU Electronic Press.
  Oppositionen, på uppsats och framförande, bedöms på plats i samband med seminariet, vid underkänt ska ny opposition utföras.
 • Reflektionsdokument ska skrivas och laddas upp till x-sys samtidigt som den färdiga uppsatsen laddas upp till x-sys. Det innebär att om två personer gör exjobbet tillsammans måste båda personernas reflektionsdokument laddas upp till x-sys samtidigt. Här finns mer information om reflektionsdokumentet.

Bedömningsgrunder exjobbsuppsats

Uppsatserna bedöms av examinator utifrån följande: ex_rapport_mall.pdf

Länkar till bra hjälp och stöd

Auskultationer

För att bli godkänd på hela exjobbskurjsen måste du även auskultera, dvs besöka två (se kursplanen) exjobbspresentationer. Dina två auskultationer ska normalt genomföras före egen framläggning och oppositon, men seminarieserien, som de flesta examensarbetena på GDK följer, gör att det är svårt att närvara vid andra GDK-exjobb före sin egen framläggning. Därför kan du närvara vid två framläggningar samma dag som din egen framläggning. Att detta i så fall sker precis före eller efter din egen framläggning samma dag spelar ingen roll.

För de exjobb på GDK som inte följer seminarieserien krävs auskultationer vid två framläggningar före egen framläggning. Du väljer i så fall fritt vad du vill besöka, på kandidatnivå och uppåt. Du behöver inte hålla dig till den institution/avdelning där du ska genomföra ditt exjobb utan kan auskultera där det passar dig bäst:

 

Exjobb på EIE

Om du vill göra ditt exjobb hos IEI så kontaktar du Christina Grundström.

 


Sidansvarig: niklas.ronnberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-29