Göm menyn

Kursmål/Stadiemål

Vid läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet i Linköping ges tre kurser, "Hälsa och biologisk funktion, 60 hp", "Hälsa och sjukdom, 90 hp", samt "Patient och prevention, 180 hp". Då progressionen under programmet är centralt och dessa kurser bygger på varandra benämns de Stadium I, Stadium II och Stadium III.

 

Målen fastställs i kursplanerna vilka är juridiskt bindande dokument som regleras i högskoleförordningen. Fakultetsstyrelsen fastslår kursplanerna och således också kursmålen (stadiemålen).

 

Stadiemålen beskriver inriktning och nivå för den kompetens studenten ska uppnå under stadiet. De är indelade i fyra domäner: Vetenskapligt förhållningssätt och lärande, Professionellt förhållningssätt, Medicinsk vetenskap och klinik, samt Samhälle och folkhälsa. Dessa domäner återkommer i delkursmålen (terminsmålen), som innefattar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

 

Stadiets och delkursens mål ska läsas i sammanhang med de problem och situationer som presenteras i scenarierna för basgruppsarbetet och på annat sätt. Vidare ska utbildningens mål uppnås med växelverkan mellan teori och praktik. Praktiska färdigheter ska alltid kunna motiveras med teoretiska ställningstaganden. Likartade mål kan återkomma på högre terminer med stegvis högre krav. Mål från en tidigare termin kan examineras även på en senare termin.

 

Synpunkter på stadiemålen lämnas till programansvarig.

 

Stadium I

Stadium II

Stadium III

 


Sidansvarig: samordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-09