Göm menyn

pediatrikTermin 11 läkarprogrammet

Livscykel-endokrin-reproduktion-neoplasi, Immun-hud-infektion och Förhållningssätt-folkhälsa. VFU inom pediatrik, gynekologi och akuta verksamheter.

 

Obligatoriska moment, 15 hp

Obligatoriska moment omfattar aktivt deltagande i basgrupp, klinisk tjänstgöring och genomförande av fältstudieuppgift. I kontakten med patienten skall studenten visa lämplighet för läkaryrket
(bl a genom s k medsittning). Närvarolista skall omedelbart efter varje basgrupptillfälle skickas till terminssekreteraren via mail.

Frånvaro

Frånvaro vid obligatoriska moment skall meddelas terminssekreteraren och berörd lärare/handledare på respektive placering. Missade obligatoriska moment skall tas igen efter överenskommelse med berörd lärare/handledare och terminsledningen.


Examination

Krav för godkänt obligatoriskt moment: Förutom aktivit deltagande i basgrupper, aktiv närvaro vid temadagar/seminarier samt grupparbete under teoriveckorna, inlämnad fältstudieuppgift, krävs att studenten på ett tillfredsställande sätt aktivt deltagit i den kliniska tjänstgöringen.

Utvärdering av varje placering görs av personlig handledare på blankett som finns på VFU-sidan. Denna lämnas i original inom en vecka efter avslutad placering till terminssekreteraren. Under placeringar skall också s k medsittning genomföras med handledaren. Det innebär att handledaren är med, bedömer och ger återkoppling på studentens agerande i en klinisk situation, t ex patientsamtal, undersökning, rond.

Krav för godkänt slutprov, 15 hp

För att få avlägga slutprov fordras godkänt obligatoriskt moment.Skriftlig tentamen utgår från stadie- och terminsmål. Tentamen utförs av skriftligt prov enligt MEQ-modellen med kliniska fall som utgångspunkt, maximalt 100 poäng. Riktnivå för godkänt skriftligt prov är 65% av totalpoängen. Betygsgränserna är godkänd respektive underkänd.

Länkar

Regler för examination inom Läkarprogrammet

Studentens tentamensguide

Stöd till studenter vid två eller fler underkända tentorTidpunkter för slutprov

Examinationen utgår från problemsituationer (MEQ) vilka är specifika för termin 11.

Tentamen, vt-2021:
Måndagen den 7 juni 2021, kl. 14.00-20.00. (Anmälan senast den 27 maj, 2021)
Ni anmäler Er till denna tentamen via Studentportalen.
Kurskod: 8LAA30, provkod: SL11.

Omtentamen, vt-2021
Tisdagen den 17 augusti 2021
. (Anmälan senast den 7 augusti, 2021). 
Ni anmäler Er till denna tentamen via Studentportalen.
Kurskod: 8LAA30, provkod: SL11.

Terminstider

Vårterminen 2021
Måndagen den 25 januarii 2021 - fredagen den 11 juni 2021
  

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: maria.rundberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-13