Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

För VFU-handledare

Från Medicinska fakulteten: Handledning under verksamhetsförlagd utbildning.

Här finns information om vilka veckor och dagar som är aktuella för VFU på respektive kurs.

Terminsöversikt

Utbildningsplan

Måldokument

PBL- problembaserat lärande

Lärandemål

Lärandemålen kan ses som en studiehandledning för att underlätta studentens lärande. Målen innefattar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

För lärandemålen n ansvarar de olika temagrupperna i samverkan med ämnesföreträdare. Ändringar i målen görs av temagrupp vilken sedan lämnar det vidare till curriculumsamordnare som tillser att korrekt version av målen ligger ute på hemsidan.
Synpunkter på lärandemålen lämnas till ansvarig temagrupp.

Förtydligande av lärandemål

Kursplaner

Temagrupper

Handläggning av student som riskerar att underkännas på VFU

Hanteringsordningen syftar till att klarlägga handläggning och stöd till studenter och handledare när en student risker att bli underkänd vid en verksamhetsförlags utbildnings (VFU) placering. Läs mer här.

Primärvårdsplacering för K6 - läs mer här.

Länkar till kursernas VFU-information

Kurs 6

Kurs 7

Kurs 9

Kurs 10

Kurs 11

 

Handledarutbildning

Välkomstbrev handledarutbildning

Lärarinstruktion till handledarutbildning

Introduktion till handledning

Klinisk handledning

Läkarprogrammets organisation

Kursplaner och lärandemål

PBL

Handledarmodell

VFU i praktiken

Återkoppling

Särbehandling

Broschyrer och blanketter

Via länken i rubriken ovan hittar du bland annat följande dokument:

  • Lärandeplan
  • Blankett för bedömning av läkarstudent på VFU
  • Bedömning av läkarstudent vid medsittning
  • Instruktion fältstudie
  • Mall för komplettering av VFU-typfall
  • Klinisk lathund för handledare

Sekretess 

Sekretessblankett skrivs under av samtliga studenter som påbörjar kurs 1 på läkarprogrammet.

Vi kontrollerar att alla lämnat in underskriven blankett.

MRSA

Handlingsplan för region Östergötland

Handlingsplan för region Jönköping

Handlingsplan för Kalmar läns landsting

EvaLiUate

Studenternas VFU-placeringar utvärderas i EvaLiUate - läs mer här.

 

 


Sidansvarig: VFUsamordnareLAK@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-21