Göm menyn

Riktlinjer för önskemål om och placering till huvudstudieort under termin 6 till termin 11.

Under de fem första kurserna (terminerna) är studierna förlagda till Linköping, men vissa moment, som exempelvis ”Strimma Samtalskonst”, kan genomföras på andra orter. Från och med termin 6 sker den övervägande delen av verksamhetsförlagd utbildning (klinisk tjänstgöring) inom olika medicinska specialiteter omväxlande med teoretiska studier på en av utbildningens fyra huvudstudieorter, Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping.  Önskemål om huvudstudieort för senare delen av utbildningen görs tidigt under termin 4 då också besked ges om vilken huvudstudieort som studenten blivit tilldelad.

Fördelning av studenter till respektive huvudstudieort baseras på antalet studenter. Om antalet studenter på termin 4 är 108 st kommer fördelning att ske enligt följande: Jönköping 30 st, Kalmar 20 st, Linköping 34 st och Norrköping 24 st. Vid färre eller fler studenter på kursen kommer fördelning att ske så att den procentuella fördelningen mellan orterna bibehålls väsentligen intakt.

Studenten har möjlighet att rangordna huvudstudieort inför tilldelningen. Två studenter som önskar placeras på samma huvudstudieort ges möjlighet till detta genom parsökning (se nedan).

Om antalet studenter som har önskat en specifik huvudstudieort överstiger antalet platser, kommer fördelning att ske enligt nedanstående prioritering

  1. Särskilda skäl, efter ansökan som beviljats av studiesociala kommittén*
  2. Studenter som är förälder med barn i hemmet
  3. Studenter som är antagna doktorander
  4. Studenter som är amanuenser i undervisning
  5. Studenter som rangordnat de olika huvudorterna
  6. Parsökning
  7. Lottning

Punkt 1-3 har prioritet till förstahandsval av huvudstudieort. Punkt 4 har prioritet till Linköping. Vid parsökning (punkt 6) finns möjlighet att rangordna studieort.

*Studiesociala kommittén kan även tilldela annan prioritet än 1.

Exempel på det som inte ger prioritering:
Bostadsförhållande

Hänsyn till partners bostad/ sysselsättning

Har extrajobb

Har frivilliga förtroendeuppdrag

Sjukdom eller behandling som inte är relaterat till specifikt klinik

Samtalsterapi som bedöms kunna bedrivas på de andra studieorterna

Ansvar för husdjur/hästar

Behov av pedagogiskt stöd pga. funktionsvariation     

Efter tilldelning av huvudstudieort gjorts på termin 4 kvarstår denna under resterande utbildning fr.o.m. termin 6 t.o.m. termin 11. Om studenten önskar byta huvudstudieort kan detta endast ske i mån av plats om synnerliga skäl föreligger och efter beslut av studiesociala kommittén.   


Sidansvarig: SamordnareLAK@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-05