Göm menyn

Presentation

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en omfattande och viktig del av Arbetsterapeutprogrammet. Den utgör en förutsättning för att studenten ska utveckla professionell kompetens i sitt blivande yrke som arbetsterapeut. För att möjliggöra detta krävs lärprocesser som innebär både praktisk handling och teoretisk reflektion. I termin 1 genomför studenten två fältstudier, i termin 2 – 4 samt termin 6 genomför studenten en sammanhängande VFU-period på mellan 3 - 6 veckor beroende på termin. I termin 6 genomför studenten även 2 veckor på en Klinisk undervisningsavdelning. Utöver detta ingår praktisk träning på Clinicum, Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum (KTC). På Clinicum finns lokaler, utrustning och material för att studenten ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska situationer i en trygg miljö.

Med VFU menas en utbildningsplats som är förlagd inom region, kommun, privat eller statlig verksamhet. Inom regioner finns platser inom både sluten- och öppenvård. Platser inom slutenvård kan exempelvis finnas på avdelningar för ortopedi, geriatrik, stroke, psykiatri, hand- och plastik och brännskaderehabilitering. Inom öppenvård på mottagningar som till exempel barn- och ungdomshabiliteringen, primärvårdens olika mottagningar för bland annat handrehabilitering, lättare psykisk ohälsa, neurologisk rehabilitering. Inom kommunal verksamhet finns också ett stort utbud av platser inom t ex verksamheter riktade mot äldre, LSS och elevhälsan. 

VFU-platser som erbjuds återfinns i Östergötlands län samt i närliggande kommuner och regioner. Medicinska fakulteten har ett samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen och därav finns platser både inom Region Östergötland och i Region Kalmar. Inom Region Kalmar erbjuds studenten boende under VFU-veckorna. Arbetsterapeutprogrammet har även andra samarbeten med exempelvis privata aktörer, Region Kronoberg, Region Gävleborg och kommuner i andra delar av landet.


Sidansvarig: vfuat@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-16