Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Presentation

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en omfattande och viktig del av Arbetsterapeutprogrammet. Den utgör en förutsättning för att studenten ska utveckla professionell kompetens i sitt blivande yrke som arbetsterapeut. För att möjliggöra detta krävs lärprocesser som innebär både praktisk handling och teoretisk reflektion. I termin 1 genomför studenten två fältstudier, i termin 2 – 4 samt termin 6 genomför studenten en sammanhängande VFU-period på mellan 3 - 6 veckor beroende på termin. I termin 6 genomför studenten även 2 veckor på en Klinisk undervisningsavdelning. Utöver detta ingår praktisk träning på Clinicum, Medicinska fakultetens kliniska tränings- och simuleringscentrum (KTC). På Clinicum finns lokaler, utrustning och material för att studenten ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska situationer i en trygg miljö.

Med VFU menas en utbildningsplats som är förlagd inom region, kommun, privat eller statlig verksamhet. Inom regioner finns platser inom både sluten- och öppenvård. Platser inom slutenvård kan exempelvis finnas på avdelningar för ortopedi, geriatrik, stroke, psykiatri, hand- och plastik och brännskaderehabilitering. Inom öppenvård på mottagningar som till exempel barn- och ungdomshabiliteringen, primärvårdens olika mottagningar för bland annat handrehabilitering, lättare psykisk ohälsa, neurologisk rehabilitering. Inom kommunal verksamhet finns också ett stort utbud av platser inom t ex verksamheter riktade mot äldre, LSS och elevhälsan. 

VFU-platser som erbjuds återfinns i Östergötlands län samt i närliggande kommuner och regioner. Medicinska fakulteten har ett samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen och därav finns platser både inom Region Östergötland och i Region Kalmar. Inom Region Kalmar erbjuds studenten boende under VFU-veckorna. Arbetsterapeutprogrammet har även andra samarbeten med exempelvis privata aktörer, Region Kronoberg, Region Gävleborg och kommuner i andra delar av landet.


Sidansvarig: vfuat@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-16