Göm menyn

Om programmet

Biomedicinska analytikerprogrammet omfattar 180 högskolepoäng poäng (hp) och fullgjorda kursfordringar leder till biomedicinsk analytikerexamen och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

 

Sedan den 1 april 2006 är biomedicinska analytiker en legitimerad yrkesgrupp.

Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter examen

bma arbetsuppgifter
 

 

Dina studier vid Medicinska Fakulteten (MedFak) börjar med sex programspecifika veckor. Här får du bland annat börja träna på laboratoriemetodik samt en bred översikt till utbildningsprogrammet, yrkesrollen som biomedicinsk analytiker och vanliga verksamhetsområden. De första veckorna är också en introduktion till universi­tetsstudier och till problembaserat lärande (PBL). PBL innebär bland annat att utveckla förmågan att arbeta i grupp, problemlösning och att själv ta ansvar för sitt lärande. Du kommer redan från början att ingå i en ”basgrupp” och ägna dig åt problemlösning tillsammans med dina studiekamrater på biomedicinska analytikerprogrammet.

Den sjunde studieveckan (v 41) börjar utbildningsavsnittet interprofessionellt lärande, del 1(IPL 1), ett gemensamt avsnitt för studenter på alla legitimationsgrundande utbildningar vid Medicinska Fakulteten. Vecka 41 och 46 ägnas helt åt IPL 1 och under v 42-45 bedrivs IPL 1 och programspecifika studier parallellt. Under dessa sex veckor kan studierna vara förlagda till både Linköping och Norrköping. Som student åker du gratis med Campusbussen.

Efter en introduktion i sjukdomslära i termin 2 är utbildningen upplagd utifrån frågeställningar inom olika problemområden där flera ämnen integreras. I exempelvis termin 2 ingår metabolism och matspjälkning. Först skaffar du dig kunskaper om den normala metabolismen, sedan går du in på vanliga förändringar vid olika sjukdomar.
Du fördjupar dig i de laboratoriemetodiker, analyser och moment som används vid diagnostik och behandling samt hur olika faktorer påverkar resultaten och hur analyserna kvalitetssäkras.

Under följande terminer tillkommer nya problemområden som t.ex. infektion, kardiovaskulära sjukdomar, allergier och cancer. Till dessa problemområden kopplas den biomedicinska laboratorievetenskap som används för diagnostik och bedömning av behandling. Detta upplägg pågår fram till termin 5.

Under termin 5 börjar en 15 veckors period med verksamhetsförlagd utbildning som pågår fram till termin 6. Även under termin 2 finns verksamhetsförlagd utbildning på primärvårdslaboratorium för att du tidigt i utbildningen skall få träna patientkontakt, provtagning och klinisk laboratoriemetodik.

I Biomedicinska analytikerprogrammet bygger kurserna på varandra för att öka bredd, djup, komplexitet och självständighet inom huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap fram till det självständiga examensarbetet om 15 hp.

Även om utbildningen till biomedicinsk analytiker vid LiU fokuserar på laboratorievetenskap inom hälso- och sjukvård så möjliggör denna examen yrkesutövande inom flera andra verksamheter.

(se Arbetsmarknad)

Påbyggnads- och forskarutbildning

Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik är kursövergripande moment genom hela biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings universitet. Detta med speciell koppling till den laboratoriemetodologiska fokuseringen i programmet är gynnsamt för de studenter som önskar fortsätta med forskarstudier vid universitetens och högskolornas medicinska och naturvetenskapliga institutioner.

Vid Medicinska fakulteten finns en teoretisk och metodologisk fördjupning inom laboratorievetenskap där ett examensarbete 15 hp ingår. Avancerad nivå motsvarar kraven på kunskaper inom huvudämnet för en magisterexamen vid Medicinska fakulteten.

"För mer information kontakta Dick Wågsäter"

Efter yrkesexamen som biomedicinsk analytiker kan man specialisera sig i cytologi och bli cytodiagnostiker. Vid Karolinska Institutet finns det ettåriga Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi där behörighetskrav är Biomedicinsk analytikerexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande examen.
Mer info om diagnostisk cytologi finns här:

 

Riksföreningen för klinisk Cytologi

Arbetsförmedlingen

SACO

Vårdförbundet

Karolinska Institutet

 

 

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15