Göm menyn

Biomedicinska analytikerprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier, totalt 180 högskolepoäng.

Termin 1 

GRUNDLÄGGANDE BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP


Dina studier vid Medicinska Fakulteten (MedFak) börjar med sex programspecifika veckor. Här får du bland annat börja träna på laboratoriemetodik samt en bred översikt till utbildningsprogrammet, yrkesrollen som biomedicinsk analytiker och vanliga verksamhetsområden. De första veckorna är också en introduktion till universi­tetsstudier och till problembaserat lärande (PBL). PBL innebär bland annat att utveckla förmågan att arbeta i grupp, problemlösning och att själv ta ansvar för sitt lärande. Du kommer redan från början att ingå i en ”basgrupp” och ägna dig åt problemlösning tillsammans med dina studiekamrater på biomedicinska analytikerprogrammet.

Den sjunde studieveckan (v 41) börjar utbildningsavsnittet interprofessionellt lärande, del 1(IPL 1), ett gemensamt avsnitt för studenter på alla legitimationsgrundande utbildningar vid Medicinska Fakulteten. Vecka 41 och 46 ägnas helt åt IPL 1 och under v 42-45 bedrivs IPL 1 och programspecifika studier parallellt. Under dessa sex veckor kan studierna vara förlagda till både Linköping och Norrköping. Som student åker du gratis med Campusbussen.

I denna termin ingår definitioner och begrepp, med fokus på bl.a. metrologi (vetenskapen om mätteknik) inom biomedicinsk laboratorievetenskap samt grundläggande tekniker som pipettering, vägning, lösningsberedning och mikroskopi. Här ingår även grundläggande analysprinciper, färgning av vävnadspreparat samt kapillär och venprovtagning. Här grundläggs också förordningar som styr laboratoriearbete och praktisk träning i laboratoriesäkerhet. Under denna kurs inhämtas även kunskap om humana celler och vävnader och deras normala struktur och funktion samt cellodlingsteknik.

I den avslutande delen av termin 1 (V47 2015-V2 2017) fortsätter den programspecifika delen med bland annat ett flertal laborativa moment, basgrupper, föreläsningar och examinationer.

Kursplan 8BLG10

Terminsansvarig: Said Havarinasab

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

Tfn: 013-28 23 63

Termin 2 

Laboratorievetenskap inom molekylärbiologi och metabolism

Denna termin innehåller bl.a. genetik, normal fysiologi inom matspjälkning och utsöndring samt molekylärbiologisk, biokemisk, histologisk och mikrobiologisk laboratoriemetodik. Under första delen av termin 2 introduceras sjukdomslära för att ge en grund för resterande del av terminen där den biomedicinska laboratorievetenskapen utgår från frågeställningar inom mage-tarm, lever, bukspottskörtel och njurar. Exempelvis studeras histologisk preparation och mikroskopering av prov från mage-tarm. De laborativa momenten kopplas till viktiga begrepp och frågeställningar inom biomedicinsk laboratorievetenskap såsom statistik, metrologi, mätosäkerhet, precision och kvalitetssäkring samt apparatlära. I senare delen av terminen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på primärvårdslaboratorium för att Du skall skaffa sig kunskap och träning inom patientbemötande, provtagning, provhantering, analysprinciper, resultatbedömning, kvalitetssäkring, remissförfarande, organisation och logistik för diagnostiska laborationer.

Kursplan 8BLG20

Verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

Terminsansvarig: Padraig Darcy

Institutionen för medicin och hälsa (IMH) 

Tfn: 013 - 28 22 29

Termin 3 

Laboratorievetenskap inom endokrinologi och infektion

Under denna termin utgår innehållet i den biomedicinska laboratorievetenskapen från endokrinologiska, neurologiska, immunologiska och mikrobiologiska frågeställningar. Laboratorievetenskap och laboratoriemetodik kopplas till sjukdomslära och behandling inom dessa områden. Exempelvis studeras identifiering och klassificering av mikroorganismer i olika patientprov. Allmän och klinisk farmakologi introduceras och kopplas till frågeställningar och laboratoriemetodik för utvärdering av neuro- och psykofarmakologisk behandling samt infektionssjukdomar. Vetenskaplig metodik och statistik är exempel på andra ämnesområden som ingår i terminen.

Kursplan 8BLG30

Terminsansvarig: Elena Vikström

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

Tfn: 013-28 28 73

Termin 4 

Laboratorievetenskap inom cirkulation

Under termin 4 termin utgår innehållet i den biomedicinska laboratorievetenskapen från cirkulation och respiration. Laboratorievetenskap och laboratoriemetodik kopplas till sjukdomslära och behandling inom dessa områden. Exempelvis studeras hematologi, biokemisk hjärtinfarkts-diagnostik inom klinisk kemi samt klinisk fysiologisk laboratoriemetodik som används för att bedöma sjukdomar i cirkulation och luftvägar. I denna termin ingår även transfusionsmedicin.

Kursplan 8BLG40

Terminsansvarig: Said Havarinasab

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

Tfn: 013 - 28 23 63

 

Termin 5 & 6

Kurs 5: Laboratorievetenskap vid reaktiva och neoplastiska tillstånd

Kursplan 8BLG50

Terminsansvarig termin 5: Gizeh Perez Tenorio

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

Tfn: 010-103 20 08

Under Kurs 5 i termin 5 fördjupas Dina teoretiska och praktiska kunskaper i olika laboratoriemetodiker för att diagnostisera olika reaktiva och neoplastiska sjukdomar och för att bedöma behandling. Här ingår frågeställningar inom autoimmunitet, kroniska inflammationer, allergier, tumörer/neoplasi samt degenerativa sjukdomar. Denna kurs utgör en brygga till de kommande kurserna med verksamhetsförlagd utbildning och skall förbereda till den kliniska laboratoriemedicinska verksamheten. Därför innehåller kursen moment som belyser bl.a. förhållningssätt patient/närstående och kvalitetssäkring.

Termin 5 & 6

Fördjupad och tillämpad laboratoriemetodik 

Verksamhetsförlagd utbildning är indelad i delkurser under sista delen av termin 5 samt första halvan av termin 6. Under delkurserna ingår placering på kliniska laboratorier för kemi, farmakologi, mikrobiologi, patologi, immunologi, transfusionsmedicin samt klinisk undervisningsavdelning (KUA). På KUA deltar studenter från flera av Medicinska fakultetens utbildningar i interprofessionella team.  Mer detaljerad beskrivning av kursernas innehåll ges i kursplanerna.

Kursplan 8BLG51

Kursplan 8BLG52

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kursansvarig:  Karin Öberg

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)

Tfn: 010-103 60 94

 

EXAMENSARBETE I BIOMEDICINSK LABORATORIVETENSKAP

Termin 6 avslutas med Examensarbete i huvudämnet som omfattar 16,5 hp.

Kursplan 8BLG60

Kursansvariga: Eva Lindström 

Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Tfn: Eva Lindström   013-28 22 27

 

 

 

 

PBL-guiden
 


 

Medicinska fakulteten webb


Kontakter

Postadress

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Avdelningen för läkemedelsforskning
Medicinska fakulteten
581 85 Linköping

Besöksadress

Hus Lab 1
ingång 68, plan 8
Campus US/Medicinska fakulteten


Sidansvarig: erika.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15