Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fysioterapeutprogrammet 180 hp

Fysioterapi omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse och aktivitet. Vår utbildning lär dig undersöka och bedöma människors rörelse- och aktivitetsförmåga, planera och genomföra behandlingar samt hur du tar tillvara patientens egna resurser och arbetar förebyggande.
 

Fysioterapins centrala begrepp är rörelse, hälsa och interaktion människor emellan samt mellan människa och miljö. Fysioterapi innebär att självständigt initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Patienten/klienten är en aktiv samarbetspartner. Fysioterapeutens åtgärder syftar till att öka medvetenheten om patientens egna fysiska och psykiska resurser och därigenom förbättra möjligheterna att klara till exempel det dagliga livets krav. Fysioterapeuten initierar och medverkar även i hälsofrämjande åtgärder, yrkesinriktad rehabilitering, försäkringsutredning samt arbetsplatsbedömning och ergonomiska åtgärder.

Fysioterapeutprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier, 180 hp, varav 100 hp finns inom huvudområdet fysioterapi. Integrerat i varje kurs läses human biomedicin, samhälls- och beteendevetenskap. I fysioterapi ingår studier av människan i rörelse och aktivitet med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt, med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön ställer.

Till den centrala kunskapen hör att kunna analysera förutsättningar för rörelse och aktivitet, förstå hur människan rör sig samt att veta hur funktionsnedsättningar förebyggs och behandlas. Human biomedicin omfattar studier i anatomi och fysiologi samt studier i bland annat ortopedi, neurologi, reumatologi, medicin och mental hälsa. I samhälls- och beteendevetenskap ingår studier i framför allt pedagogik och psykologi. Kunskap om interaktion, vilket inkluderar kommunikation och motivation, är av stor vikt för fysioterapeutens pedagogiska roll för att på bästa sätt främja hälsa via rörelse och aktivitet.

Fysioterapins teori och praktik är en förutsättning för varandra. Programmet innehåller teoretisk, färdighets- och verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som sker ute på arbetsplatser, omfattar 30-35 hp med fokus på patientmöten och samverkan mellan olika yrkesgrupper. Den är förlagd till sjukhus, vårdcentraler, kommun- och omsorgsverksamhet eller till andra områden som kan vara fysioterapeutens arbetsplats. Vid Medicinska fakulteten finns undervisningsavdelningar som drivs av studenter för att träna lagarbete, öva den egna yrkesrollen samt ge inblick i de övriga professionernas arbete och roller. Det finns också möjlighet att förlägga del av utbildningen utomlands.


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-01