Göm menyn

Professionsorientering och praktik

En viktig del i psykologutbildningen är moment som professionsorientering och praktik. Syftet med dessa kurser är att den studerande skall bli mer kunnig avseende psykologers arbete och villkor.

Därför har vi redan tidigt i utbildningen, på termin två, valt att ha en professionsorienterande kurs. Skälet är vi vill ge de studerande möjlighet att så tidigt i utbildningen som möjligt få en klarare bild av psykologyrket. Detta anser vi kan är positivt inför de fortsatta studierna. Innehållet i kursen fokuserar på psykologers verksamhetsområden, etikfrågor, arbetsinnehåll och metoder. Stort utrymme ges för de studerande att komma i kontakt med yrkesverksamma psykologer genom studiebesök och gästföreläsningar. Längre fram i utbildningen ingår fler professionsorienterande moment.

I utbildningen ingår också tolv veckors sammanhängande yrkespraktik som är förlagd till termin nio. Den genomförs hos yrkesverksamma psykologer, som också är handledare under detta moment. I Linköping har vi valt att ha praktiken sent i utbildningen. Den studerande har då en sådan kunskap, att han/hon kan arbeta med egna arbetsuppgifter, egna klienter/kunder och verkligen bidra med sin kunskap på arbetsplatsen. Detta ger med andra ord den studerande möjlighet att direkt pröva sina kunskaper under realistiska förhållanden.

På praktikplatserna betraktas programmets studenter som initiativtagande, intresserade, kritiskt tänkande, kreativa och som en tillgång och en stimulans.


Sidansvarig: asa.wrede@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-01-11