Göm menyn

Blanketter

Blanketterna är skrivbara i Acrobat Reader.

Studieuppehåll

Utan platsgaranti

Uppehåll i studierna utan särskilda skäl anmäler du till ditt program för en eller två terminer i taget. Du måste ansöka om återkomst och får återkomma till aktuell termin i mån av plats.

Med platsgaranti

Om du på grund av särskilda skäl behöver ta en paus i studierna kan du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti för den termin du återkommer till studierna. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra omständigheter. Exempel på särskilda skäl är vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Intyg ska bifogas ansökan.

Återkomst efter avbrott eller studieuppehåll

Vid avbrott eller studieuppehåll utan platsgaranti får du ansöka om återkomst inför den termin du vill komma tillbaka. Ansökan om återkomst görs senast 15 april/15 oktober terminen innan aktuell termin för återkomst. Du kan återuppta studierna i mån av plats.

Ansökan till senare del av program / byte av studieort

Du som har avklarade studier motsvarande kurser i program på LIU eller från annat lärosäte kan ansöka om antagning till senare del av program, till termin 2 eller senare termin. Antagning sker i mån av plats. Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet, samt ha tidigare studier som motsvarar den första terminens studier (eller ytterligare terminer) i det program du söker till.

Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet tar endast emot ansökningar till senare av del program från termin 3 och senare.

Ansökan om dispens från förkunskapskrav

Förkunskapskrav är sådana kunskaper som är nödvändiga för att klara kursen som du ska läsa. Det kan finnas en utsatt tid för när du ska kunna visa att du uppfyller förkunskapskravet för den aktuella kursen. Information om detta hittar du i kursens kursplan.

Programkurs som fristående kurs

Ansökan för dig som vill läsa en programkurs som fristående kurs. Antagning sker i mån av plats. Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet till aktuell kurs.

Avbrott

Om du vill avbryta studierna ska du meddela programadministratör eller studievägledare på ditt program.

Kursanmälan

För dig som läser ett program och vill ansöka till kurser inom programmet eller göra en ändring.

Tillgodoräknande

Du kan ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av de kurser eller program som du läser om du, genom studier i Sverige, utomlands eller på annat vis, har förvärvat motsvarande kunskaper och färdigheter.

Ansökan om byte av ämnen inom ämneslärarprogrammet

För dig som läser ämneslärarprogrammet (Gy och 7-9) och vill ansöka om byte av inriktning eller ämne/n eller ämneskombination.

Överklagan

Vill du överklaga ditt beslut ska du skriva till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). ÖNH ska vara mottagare av brevet, men brevet ska skickas eller lämnas till Linköpings universitet. 


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-08