Göm menyn

Lika villkor - arbete inom jämlikhet, jämställdhet och likabehandling

Vid Linköpings universitet pågår ett kontinuerligt arbete inom området jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. Jämlikhet innebär att alla med intresse för, och förmåga att, bedriva akademiska studier ska ha samma möjligheter att studera och forska. Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika rätt i sin studiesituation.

Likabehandling betyder att trakasserier och diskriminering av studenter på grund av bland annat kön, könsöverskridande identitet, social eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning inte ska förekomma vid universitetet. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet. Rektor har tagit beslut om följande dokument:

För mer information och stöd kontakta:


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 11 11:21:31 CET 2018