Göm menyn

Lika villkor - arbete inom jämlikhet, jämställdhet och likabehandling

Vid Linköpings universitet pågår ett kontinuerligt arbete inom området jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. Jämlikhet innebär att alla med intresse för, och förmåga att, bedriva akademiska studier ska ha samma möjligheter att studera och forska. Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika rätt i sin studiesituation.

Likabehandling betyder att trakasserier och diskriminering av studenter på grund av bland annat kön, könsöverskridande identitet, social eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning inte ska förekomma vid universitetet. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet.

Vem ska jag vända mig till om jag upplever mig vara utsatt för kränkande behandling?

Utgångspunkten vid LiU är att upplevda kränkningar ska hanteras så nära den berörda personen som möjligt. För studenter är studierektor eller motsvarande ansvarig för att hantera och ev. utreda förekomst av kränkande behandling.

Studentkårerna företräder enskilda studenter. 

Lika villkor kan kontaktas för rådgivning kring lagstiftning och hanterings- och utredningsprocessen.

Läs mer i Riktlinjer för hantering av misstänkta trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehadling (pdf)


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-30