Göm menyn

Personskadeförsäkring för studenter

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är från den 1 juli 2000 via Kammarkollegiet försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om Din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen lyte och men, inkomstförlust samt kostnader och olägenheter i övrigt. OBS! Du måste själv teckna olycksfallsförsäkring som gäller övrig tid/fritid och hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd.

Kammarkollegiets hemsida för studentförsäkring

Anmäl skada (blankett)

Vem är försäkrad?

Försäkringen gäller i Sverige. Den gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Med skoltid avses

  • all tid inom högskolans lokaler och område utom när vistelsen där är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än högskolan, samt
  • all annan tid då studenten deltar i verksamhet i högskolans regi.

Nedan följer några exempel på var och när försäkringen gäller. Dessa exempel är inte uttömmande.

Studier i högskolans bibliotek omfattas, medan studier i hemmet eller på ett stadsbibliotek inte omfattas.

"Verksamhet i högskolans regi" kan vara exkursioner, av högskolan förmedlat praktikarbete utan anställning eller distansstudier som anordnas av högskolan i ett studiecenter.

Vad ersätter försäkringen?

Personskadeersättning Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 4 kap 10 och 11 §§ lagen (1976:308) om arbetsskadeförsäkring.

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet skadeståndslagen omfattar bl a ersättning för sjukvårdskostnader och andra utgifter, inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Har personskadan lett till döden, utgår ersättning för begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet, samt förlust av underhåll till efterlevande.

Särskild ersättning vid dödsfall Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden, utbetalas - utöver eventuell personskadeersättning enligt ovan - ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom - och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt skadeståndslagen - tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring.

Vad menas med olycksfall och sjukdom genom smitta?

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitningsskador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Vilka undantag har försäkringen?

Denna försäkring gäller inte för skadefall där ersättning kan utgå

  • enligt det privata eller det statliga kollektivavtalet om ersättning vid arbetsskada (TFA respektive PSA),
  • enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller
  • enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring. Detsamma gäller ersättning enligt förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander.

Denna försäkring ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen om arbetsskadeförsäkring, en annan lag eller en annan försäkring.

Självrisk

En försäkrad persons självrisk vid varje skadehändelse är 500 kr.

Skadeanmälan

Skadeanmälan skall göras på särskild blankett som tillhandahålls av Kammarkollegiet (se ovan).

Anmälan skall undertecknas av både den försäkrade och av högskolan. Högskolan skall med sin underskrift bekräfta dels att anmälan gäller en person som omfattas av försäkringen, dels - om det är möjligt - att skadan inträffat under skoltid eller under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Skadeanmälan skickas till:

Kammarkollegiet
651 80 KARLSTAD
Telefax: 054 - 10 37 55


Har skadan inträffat under praktikarbete, bör den även anmälas som en arbetsskada till Försäkringskassan.

Preskription

Rätten till ersättning upphör (preskriberas) tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I övrigt gäller allmänna preskriptionsregler.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-24