Göm menyn

Säkerhet på LiU

Säkerhetsarbetet vid Linköpings universitet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för studenter, anställda och besökare. LiU arbetar kontinuerligt med att förebygga och hantera oönskade händelser som t ex brand, inbrott, våld och hot.

Första hjälpen

Första hjälpen-material för enklare omplåstring finns på många platser på våra campus. Kontakta en anställd om du behöver första hjälpen-material. LiU utbildar kontinuerligt anställda i första hjälpen och hjärt- och lungräddning och dessa personers kontorsdörrar är märkta med ett FH- och HLR-emblem. Campusväktarna kan hjälpa till vid en akut situation och de är utbildade i första hjälpen och har tillgång till hjärtstartare.

Krisstöd

Som student har du möjlighet att få stöd i händelse av en kris. Vid behov av krisstöd kontakta en anställd du känner förtroende för, Studenthälsan eller kyrkan på universitetet. Vid större krissituationer som exempelvis svårare olyckshändelser, allvarliga hot, naturkatastrofer, brand, etc. träder LiU:s krisorganisation in.

Våld och hot

LiU accepterar inte att någon anställd eller student utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön. Om du skulle drabbas, eller få vetskap om att någon annan drabbats, kan du få stöd och vägledning av kurs-eller programansvarig, studierektor, studievägledare för ditt program alternativt:

Det är angeläget att göra en polisanmälan om man blivit utsatt för en våld- och hotsituation och vid en eventuell rättegång finns stöd att få från universitetet. Allvarliga incidenter anmäls som en arbetsskada till Arbetsmiljöverket men även mindre allvarliga incidenter ska anmälas som ett tillbud.

Tillbud, olycka och arbetsskada

Det är viktigt att snabbt åtgärda fel och brister i studiemiljön men också att ta tillvara konstruktiva förslag om hur LiU kan utvecklas som studieplats. Om du som student råkar ut för ett tillbud eller en olycka ska du anmäla händelsen direkt. Med tillbud avses en oönskad, plötslig incident som höll på att orsaka en personskada men gynnsamma omständigheter gjorde att det stannade vid en påminnelse om vilka risker som finns.

Läs mer om vilka rutiner som gäller vid arbetsskada och tillbud samt vem som ansvarar för vad.

Anmälan av tillbud (pdf)

Som arbetsskada räknas:

  • olycksfall (skada som uppkommer på studieplatsen t.ex. stick- och skärskador på labb, skada orsakad av en annan person)
  • färdolycksfall (t.ex. cykelolyckor på väg till eller ifrån föreläsning/universitetet)
  • arbetssjukdom (t.ex. fysisk eller psykisk överbelastning eller vid smitta av något ämne i laboratoriemiljön etc.)

Blankett - anmälan om arbetsskada

Ifyllnadsanvisning - anmälan om arbetsskada

Läs mer om försäkringar för studenter

 

Kontakt

Campusväktare
Kan kontaktas vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller du t.ex. upptäcker ett akut fel, pågående inbrott eller skadegörelse. Telefon 013-28 58 88.


Hjärtstartare
Telefon 013-28 2010 (Campus Valla och Campus US) eller 011-36 3010 (Campus Norrköping).


Akuta händelser
Vid fara för person, egendom och/eller miljö ska du alltid ringa 112.
 

Säkerhetschef
Annevi Fredäng
Telefon 013-28 2340
annevi.fredang@liu.se

 

Brandskyddskoordinator
Marcus Lundgren
Telefon 013-28 2521
marcus.lundgren@liu.se 

 

Felanmälan för kök och salar m.m.

Anmäl gärna fel, brister eller skador som t.ex. trasiga lampor, mikrovågsugnar, brandsläckare, skrivare eller annan teknisk utrustning, felaktiga skyltar etc.

Till felanmälan
 

Felanmälan för utomhusbelysning, möbler och eluttag

Felanmälan Campus Norrköping

Felanmälan Campus Valla


Sidansvarig: annevi.fredang@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-05