Göm menyn

Vad gör en AMO-stud?

AMO-stud betyder arbetsmiljöombud för studenter. Det bör finnas minst ett arbetsmiljöombud per sektion. Verksamhetsområdet för AMO-stud är den arbetsmiljö i vilken studenterna på sektionen vistas i.

Till AMO-studs rättigheter hör att:

 • Få utbildning inom arbetsmiljö- och miljöområdet samt Lika villkor. I första hand gäller det lagstiftning, lokala regelverk, Linköpings universitets (LiUs) organisation i arbetsmiljö- och miljöfrågor samt systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Fortlöpande och i god tid bli underrättad om förändringar som är av betydelse ur arbetsmiljö- och miljösynpunkt.
 • Med beaktande av gällande sekretesslagstiftning ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljö-, och miljösynpunkt.
 • Begära att arbetsmiljörond eller annan undersökning och kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom undervisningslokal eller annat utrymme som används av studenter inom verksamhetsområdet genomförs.
 • Delta i arbetsmiljörond.
 • Vända sig till Studenthälsan, Studentarbetsmiljörådet, berörd institution eller universitetets arbetsmiljö- och miljöansvariga samt andra lokala eller centrala organ för att få hjälp att undersöka arbetsmiljö- och miljöförhållanden inom sitt verksamhetsområde.
 • Begära att en viss arbetsmiljöfråga behandlas av lokala och centrala organ.
 • Få stöd av det centrala arbetsmiljöombudet (CAMO-stud) i sitt arbete.
 • Få ett intyg från universitetet efter slutfört uppdrag.

Till AMO-studs skyldigheter hör att:

 • Företräda studenterna inom sitt verksamhetsområde.
 • Hålla sig informerad och uppdaterad om arbetsmiljöförhållandena inom sitt verksamhetsområde.
 • Känna till Miljöbalken, Arbetsmiljölagen samt andra för uppdraget relevanta lagar och förordningar.
 • Känna till studentkårernas och Linköpings universitets lokala riktlinjer och policies gällande arbetsmiljö och miljö.
 • Verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden samt hållbar utveckling i enlighet med lagstiftning och universitetets samt studentkårernas lokala riktlinjer.
 • Verka för att studenter intresserar sig för och deltar i universitetets strävanden för att skapa en god arbetsmiljö och hållbar utveckling.
 • Informera de studerande på sektionen om arbetsmiljöarbetets innehåll och betydelse.
 • Marknadsföra arbetsmiljöarbetet för de studerande på sektionen.
 • Ha god kommunikation med sektionens styrelse rörande arbetsmiljöfrågor.
 • Samla in och rapportera brister i arbetsmiljön som framförs av de studerande på sektionen.
 • Ta initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas, samt bevaka hur påtalade brister åtgärdas.
 • Vara behjälplig med att vidarebefordra eventuell anmälan om tillbud eller olycka.
 • Vara behjälplig med att vidarebefordra ärenden som gäller diskriminering, trakasserier eller liknande.
 • Iaktta tystnadsplikt i känsliga ärenden inom uppdraget.
 • Delta vid konferenser och möten med de anställdas arbetsmiljöombud (AMO) och vid behov samverka med de anställdas AMO.
 • Delta vid möten med lokala företrädare för ditt program, ditt ämne eller institution när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-28