Göm menyn

Vad gör en CAMO-stud?

CAMO-stud betyder centralt arbetsmiljöombud för studenter. Det finns en för varje campus. CAMO-stud utses av de tre kårerna tillsammans.

Det som i instruktionen beskrivs som "verksamhetsområdet" är det campus på vilket CAMO-stud verkar.

Till CAMO-studs rättigheter hör att:

 • Få utbildning inom arbetsmiljö- och miljöområdet samt Lika villkor. I första hand gäller det lagstiftning, lokala regelverk, Linköpings universitets (LiUs) organisation i arbetsmiljö- och miljöfrågor samt systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Fortlöpande och i god tid bli underrättad om förändringar som är av betydelse ur arbetsmiljö- och miljösynpunkt.
 • Med beaktande av gällande sekretesslagstiftning ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljö-, och miljösynpunkt.
 • Begära att arbetsmiljörond eller annan undersökning och kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom undervisningslokal eller annat utrymme som används av studenter inom verksamhetsområdet genomförs.
 • Delta i arbetsmiljörond.
 • Vända sig till Studenthälsan, Studentarbetsmiljörådet, berörd institution eller universitetets arbetsmiljö- och miljöansvariga samt andra lokala eller centrala organ för att få hjälp att undersöka arbetsmiljö- och miljöförhållanden inom sitt verksamhetsområde.
 • Begära att en viss arbetsmiljöfråga behandlas av lokala och centrala organ.
 • Löpande få information om kårstyrelsernas arbete.
 • Få tillgång till det material som behövs för att fullfölja uppdraget.
 • Få ett intyg från universitetet efter slutfört uppdrag.

Till CAMO-studs skyldigheter hör att:

 • Företräda studenterna inom sitt verksamhetsområde.
 • Främja att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamhetsområdet.
 • Hålla sig informerad och uppdaterad om arbetsmiljöförhållandena inom sitt verksamhetsområde.
 • Känna till Miljöbalken, Arbetsmiljölagen samt andra för uppdraget relevanta lagar och förordningar.
 • Känna till studentkårernas och Linköpings universitets lokala riktlinjer och policies gällande arbetsmiljö och miljö.
 • Verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden samt hållbar utveckling i enlighet med lagstiftning och universitetets samt studentkårernas lokala riktlinjer.
 • Verka för att studenter intresserar sig för och deltar i universitetets strävanden för att skapa en god arbetsmiljö och hållbar utveckling.
 • Ta initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas, samt bevaka hur påtalade brister åtgärdas.
 • Göra bedömningar av vilka konsekvenser ur arbetsmiljösynpunkt som förändringar inom verksamhetsområdet kan få.
 • Vara behjälplig med att vidarebefordra eventuell anmälan om tillbud eller olycka.
 • Vara behjälplig med att vidarebefordra ärenden som gäller diskriminering, trakasserier eller liknande.
 • Verka för att verksamhet på fristående kurser och masterprogram omfattas av arbetsmiljöorganisationen.
 • Iaktta tystnadsplikt i känsliga ärenden inom uppdraget.
 • Delta i arbetsmiljöronder som rör undervisningslokal eller annat utrymme som används av studenter inom verksamhetsområdet.
 • Delta vid Studentarbetsmiljörådet.
 • Delta vid centrala samverkansgruppen när den behandlar arbetsmiljöfrågor (CSG arbetsmiljö).
 • Delta vid husmöten, lokalforum eller motsvarande.
 • Kalla till samt vara ordförande och sekreterare vid respektive campus Arbetsmiljöombudsgrupp (AMOG).
 • Vara kontaktperson för de lokala arbetsmiljöombuden för studenter (AMO-stud) som finns vid respektive campus.
 • Ha regelbundna överläggningar med universitetets centrala arbetsmiljöombud för de anställda.
 • Hålla regelbunden kontakt med de studiesocialt ansvariga på studentkårerna.
 • Utbilda AMO-stud i arbetsmiljö- och miljöområdet, samt Lika villkor.
 • Uppdatera arbetsmiljöombudens hemsida på studentwebben.
 • I början av varje termin upprätta en verksamhetsplan för arbetsmiljöombuden inom verksamhetsområdet.
 • I slutet av varje termin författa en verksamhetsrapport om den gångna terminens verksamhetsplan.

Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-11-29