Göm menyn

FAQ för anställda

Fråga: När ska en anmälan till disciplinnämnden ske?
Svar:
En examinator som har grundad misstanke om försök till att vilseleda när en studieprestation ska bedömas ska skyndsamt göra en anmälan till rektor. Examinator ska informera studenten/studenterna om att en anmälan kommer att ske. För den här typen av frågor finns en anmälningsplikt och det är en uppgift som ska prioriteras.


Fråga: Måste examinator vara säker på att det handlar om ett vilseledande för att göra en anmälan?
Svar:
Det räcker med att det finns en grundad misstanke för att göra en anmälan. En examinator behöver inte avgöra innan anmälan om det verkligen handlar om vilseledande eller inte, det är disciplinnämnden som tar det beslutet.


Fråga: Vad ska anmälan innehålla?
Svar:
Anmälan görs med fördel på den blankett som finns. För information om vad som ska ingå se blanketten samt checklista för anmälan.


Fråga: Hur mycket behöver examinator utreda händelsen?
Svar:
Efter en anmälan kommer ärendet att utredas av föredragande. För att underlätta utredningen är det viktigt att i anmälan bifoga så mycket underlag som möjligt som rör kursen och examinationen.


Fråga: Vart ska anmälan skickas?
Svar:
Anmälan ska ställas till rektor och skickas till registrator, antingen via internpost eller e-post till registrator@liu.se.


Fråga: Vad händer efter anmälan?
Svar:
Ärendet diarieförs. Student och examinator kallas till det möte där ärendet kommer att behandlas, i förekommande fall kallas även tentamensvakt eller annan inblandad personal. Därefter gör föredragande en utredning som sammanställs i en kort rapport och skickas ut tillsammans med handlingarna till nämnden en vecka innan mötet. Studenten och anmälande lärare får ta del av den korta rapporten inför mötet. 


Fråga: Vad händer med examinationsuppgiften vid en anmälan till disciplinnämnden?
Svar:
Det är alltid examinator som gör bedömningen av examinationen. Nämnden tar inte beslut om en uppgift är godkänd eller underkänd, enbart om det handlar om en disciplinförseelse. Examinator kan välja att rätta uppgiften direkt eller att vänta till efter nämnden tagit beslut. Rekommendationen är att examinator väntar med att rätta och/eller att rapportera in betyg tills ärendet är färdigbehandlat i Disciplinnämnden.


Fråga: Vilka får information om att en student har blivit avstängd?
Svar:
Enligt svensk lag råder offentlighetsprincipen för nästan alla handlingar, även handlingar som rör disciplinnämnden. Det betyder att vem som helst kan få titta på de handlingar som finns hos universitetets registrator. Där finns protokoll och samtliga handlingar från disciplinnämnden. Enligt högskoleförordningen ska de organ inom universitetet som berörs samt CSN meddelas då beslut om avstängning fattats.

Under utredningen tas information in via studievägledare om vilka som behöver få information om en avstängning i det specifika fallet. Efter mötet informerar sekreteraren i disciplinnämnden berörd personal. 


Fråga: Vad kan studenten göra under en avstängningsperiod?
Svar:
Studenten kan bedriva självstudier. Hen kan titta på kursens hemsida för att se vad hen kan läsa själv under avstängningsperioden och förbereda uppgifter för senare inlämning. De moment som studenten missar under avstängningen får hen ta igen under omtentamenstillfällen alternativt avgör examinatorn när nästa examinationstillfälle kan ske när det gäller laborationer, inlämningsuppgifter etc.


Fråga: Kan den avstängda studenten kontakta läraren för att få råd och hjälp med studierna under avstängningsperioden?
Svar:
Nej, hen kan inte kontakta läraren angående något som har med studierna att göra.


Fråga: Kan den avstängda studenten lämna in laborationsuppgifter, övningsuppgifter, få handledning etc?
Svar:
Nej, hen kan inte göra det. Om studenten lämnar in någonting, ska läraren inte rätta eller bedöma det och inte ge handledning under avstängningsperioden.


Fråga: Får en avstängd student delta i en examination?
Svar:
Nej, hen får inte delta i någon slags examination, d v s när en studieprestation ska bedömas. Det betyder att studenten t ex inte får delta i tentor, laborationer, hemtentor, inlämningsuppgifter, seminarier etc. Det är inte heller möjligt att göra och lämna in en examinationsuppgift under avstängningsperioden för att den ska rättas efter att avstängningen är slut. Däremot kan studenten anmäla sig till examinationer och välja kurser som infaller efter avstängningen. Efter avstängningens slut avgör berörd examinator om studenten kan lämna in uppgifter i efterhand eller om studenten ska hänvisas till nästa gång kursen går för att kunna slutföra kursen.


Fråga: Får en avstängd student vistas i universitetets lokaler?
Svar:
LiU-kortet och LiU-ID (det centrala användarkontot) är fortfarande i funktion och studenten får vistas i universitets lokaler under en avstängning.


Fråga: Vad händer efter avstängningsperioden?
Svar:
Om studenten behöver ha hjälp att planera sina studier efter avstängningsperioden är studievägledaren behjälplig med detta. Studievägledaren meddelas alltid vid beslut om avstängning. Efter avstängningens slut avgör berörd examinator om studenten kan lämna in uppgifter i efterhand eller om studenten ska hänvisas till nästa gång kursen går för att kunna slutföra kursen.


Fråga: Kan en student få en påföljd i disciplinnämnden efter att ha delat med sig av material utan att själv ha varit den som kunnat dra fördel av situationen?

Svar: En student som har hjälpt en studiekompis och där det är uppenbart vad medstudenten kan använda det till kan också få en påföljd vid en anmälan till disciplinnämnden. Något som då finns med i bedömningen är om den hjälpande studenten borde ha insett att hjälpen skulle leda till att den andra studenten skulle försöka vilseleda. Om disciplinnämnden kommer fram till det kan även den hjälpande studenten anses som medskyldig och få en påföljd.


Fråga: Vad har examinator för skyldigheter i samband med ett disciplinnämndsärende?
Svar:

• Vid grundad misstanke skyndsamt göra en anmälan.
• Ta kontakt med studenten för att informera om anmälan samt även informera studierektor alternativt prefekt.
• Bidra med information och material under utredningen.
• Medverka vid nämndens möte.
• Efter att ha fått besked om en avstängning medverka till att sprida informationen till berörda i organisationen. Huvudansvaret för att sprida informationen vidare ligger på disciplinnämnden men för att rätt personer ska nås krävs hjälp av studievägledare och institution.


Fråga: Vad har studievägledaren för skyldigheter i samband med ett disciplinnämndsärende?
Svar:

• Under utredningen ge information om studiesituation och studieplanering till föredragande.
• Bidra med information om vilka inom LiU som behöver få information om en avstängning, tex lärare och terminsansvariga.
• Planera de fortsatta studierna tillsammans med studenten samt fungera som stöd för en avstängd student.
• Vid en avstängning vara den inom LiU som studenten kan vända sig till vid frågor och funderingar över de fortsatta studierna.
 

KONTAKT


Om du har fler frågor, hör av dig till:

Camilla Hahn
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 58 02

Tove Henriksson Jarl
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 011-36 36 92

Malin Gröndahl Maass
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 15 07

Åsa Arvidsson
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 16 49

Martina Johansson
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 18 01


Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-01