Göm menyn

Vad är en disciplinförseelse?

Försök att vilseleda vid examination eller när studieprestation annars ska bedömas

Exempel på vad LiU:s Disciplinnämnd bedömt som vilseledande är:

  • ditskriven text på formelsamling vid salstentamen
  • lösa lappar med egen text vid salstentamen
  • plagiat av uppsats
  • kopiering av programmeringskod vid laboration
  • otillåtet samarbete med annan grupp vid enskilt arbete av exempelvis projektarbete

Vad innebär att vilseleda när studieprestation bedöms?

Som student är det ditt ansvar att ta del av information om vad som är tillåtet och inte tillåtet vid en examination. Vid osäkerhet är det alltid bättre att fråga läraren för att undvika missförstånd.

Det räcker med ett försök att vilseleda för att disciplinär åtgärd ska kunna vidtas. Det räcker till exempel att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte.

Universitetet ser lika allvarligt på detta vid laboration, hemtentamen, uppsatsskrivning etc, som på vid skriftlig tentamen.

Vad som är tillåtet och otillåtet kan variera mellan olika kurser och kursmoment. Det är därför alltid viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller vid den enskilda kursen, var noga med att ta del av kursinformationen som finns tillgänglig.

Vad är plagiat?

Plagiat är när man utger sig för att ha gjort ett arbete själv som någon annan har producerat. Det innebär att man skriver av en text utan att ange källan. Det är även när man använder texter mer eller mindre ordagrant utan att använda sig av citattecken. För att undvika att bli misstänkt för plagiat ska du alltid ange källan till den text som du använder dig av samt att sätta ut citattecken när du ordagrant återger från en annan text. Den text som du skriver får inte ligga för nära originalet, du ska alltid använda dina egna ord i det material som du skriver. Plagiat handlar inte enbart om textmaterial utan omfattar även tex programmeringskod, musikkompositioner eller multimedia.

Disciplinära åtgärder kan även vidtas mot studenter som:

  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan.
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid universitetet för trakasserier med enligt diskrimineringslagen (2008:567). Det kan handla om sexuella trakasserier eller ha sin grund i någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För mer information se Lika Villkor.
     

 

KONTAKT


Om du har fler frågor, hör av dig till:

Camilla Hahn
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 58 02

Tove Henriksson Jarl
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 011-36 36 92

Malin Gröndahl Maass
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 15 07

Åsa Arvidsson
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 16 49

Martina Öijwall
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 18 01

Sara Sethson
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 58 35

Julia Fasth Sahlin
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 13 01


Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-11