Göm menyn

FAQ för studenter

Fråga: När kan en student bli anmäld till disciplinnämnden?
Svar: En examinator som misstänker försök till att vilseleda när en studieprestation ska bedömas ska skyndsamt göra en anmälan till Disciplinnämnden. Det kan vara efter en rapport efter en händelse i samband med en skriftlig tentamen, efter en kontroll i Ouriginal eller i samband med att läraren rättar en examination. För den här typen av frågor finns en anmälningsplikt och det är en uppgift som ska prioriteras.


Fråga: Hur får studenten information om att en anmälan har skett?
Svar: Examinator ska informera studenten/studenterna om att en anmälan kommer att ske. När anmälan kommer in till rektor skickas en e-post ut till studenten med en kopia av anmälan, kallelse till mötet samt en uppmaning om att komma in med skriftligt yttrande.


Fråga: Vad händer efter anmälan?
Svar:
Ärendet diarieförs. Studenten får meddelande om anmälan och får då uppmaningen att komma in med ett skriftligt yttrande. I yttrandet får studenten själv möjlighet att beskriva vad som inträffat. Det finns ingen färdig mall för hur yttrandet ska se ut utan det är upp till varje student att avgöra.

Föredragande i Disciplinnämnden gör en utredning om vad som inträffat som sammanfattas i en kort rapport. Underlag för utredningen är beroende av vad som är aktuellt i respektive fall, det kan handla om anmälan, yttrande från studenten, kursplan, information om examination, själva skrivningen/uppgiften, uppgifter från Ouriginal samt tentamensvaktsrapport. Ca en vecka innan mötet får studenten ta del av utredningen.


Fråga: Har den student som blivit anmäld möjlighet att vara med vid disciplinnämndens möte?
Svar:
När studenten får meddelande om anmälan följer även en kallelse till mötet. Om studenten är med vid mötet finns en möjlighet att själv kunna berätta sin syn på vad som inträffat och nämnden kan ställa förtydligande frågor. Som underlag till nämndens beslut finns alltid studentens yttrande, kan studenten inte vara med finns det som en del av bedömningen tillsammans med ev synpunkter som studenten har lyft fram vid kontakter med föredragande.


Fråga: Vad kan studenten göra före ett sammanträde och en eventuell avstängning?
Svar: Studenten kan studera som vanligt fram till nämndens beslut. Det går att kontakta sin studievägledare för att planera kommande studier.


Fråga: Vad kan studenten göra under en avstängningsperiod?
Svar: Studenten har rätt att bedriva självstudier och har begränsad tillhörighet till kursrummen i Lisam för att se vad som går att läsa själv under avstängningsperioden samt att förbereda uppgifter för senare inlämning. De moment som studenten missar under avstängningen får hen ta igen under omtentamenstillfällen alternativt avgör examinatorn när nästa examinationstillfälle kommer att ske när det gäller laborationer, inlämningsuppgifter etc.

Det är möjligt att använda sig av bibliotekets resurser och det är möjligt att prata med bibliotekspersonalen. Det är även tillåtet att ha kontakt med Studenthälsan och med studievägledare.


Fråga: Kan den avstängda studenten kontakta läraren för att få råd och hjälp med studierna under avstängningsperioden?
Svar:
Nej, det är inte tillåtet att kontakta läraren angående något som har med studierna att göra.


Fråga: Kan den avstängda studenten vara med på undervisningen under avstängningsperioden?
Svar:
Nej, det är inte tillåtet att vara med på undervisningen under perioden.


Fråga: Kan den avstängda studenten lämna in laborationsuppgifter, övningsuppgifter, få handledning etc?
Svar:
Nej. Om studenten lämnar in någonting, ska läraren inte rätta eller bedöma det och inte ge handledning under avstängningsperioden. Det är inte heller möjligt att göra och lämna in en examinationsuppgift under avstängningsperioden för att den ska rättas efter att avstängningen är slut.


Fråga: Får en avstängd student delta i en examination?
Svar:
Nej, det är inte tillåtet att delta i någon slags examination eller när en studieprestation ska bedömas. Det betyder att studenten t ex inte får delta i tentor, laborationer, hemtentor, inlämningsuppgifter, seminarier. Däremot kan studenten anmäla sig till examinationer och välja kurser som infaller efter avstängningen. Det är inte heller möjligt att göra och lämna in en examinationsuppgift under avstängningsperioden för att den ska rättas efter att avstängningen är slut.


Fråga: Kommer det att synas i examenshandling/kursbevis eller registerutdrag att en student har varit avstängd under studietiden?
Svar:
Under avstängningen läggs en teknisk spärr i det studieadministrativa systemet Ladok som förhindrar inläggning av resultat och registreringar. Avstängningen syns i Ladok men finns inte med i studieintyg eller i intyg som tas ut från Studentportalen. I examensbevis eller kursbevis kommer det aldrig att synas att en student har varit avstängd.


Fråga: Vad händer efter avstängningsperioden?
Svar:
Om studenten behöver ha hjälp att planera sina studier efter avstängningsperioden är studievägledaren behjälplig med detta. Studievägledaren meddelas vid beslut om avstängning.


Fråga: Vilka vet att en student har blivit avstängd?
Svar:
Enligt svensk lag råder offentlighetsprincipen för nästan alla handlingar, även handlingar som rör Disciplinnämnden. Det betyder att vem som helst kan få titta på de handlingar som finns hos universitetets registrator. Där finns protokoll och samtliga handlingar från Disciplinnämnden. Enligt högskoleförordningen ska de organ inom universitetet som berörs samt CSN meddelas då beslut om avstängning fattats.


Fråga: Vad händer med studiemedlet under avstängningstiden?
Svar:
Under den tid som studenten är avstängd har hen inte rätt till studiemedel. Direkt efter mötet får CSN meddelande om en avstängning. För att undvika problem med felaktiga utbetalningar av studiemedel är det också bra om studenten själv kontaktar CSN vid en avstängning.


Fråga: Får en avstängd student vistas i universitetets lokaler?
Svar:
LiU-kortet och LiU-ID är fortfarande i funktion och studenten får vistas i universitets lokaler under en avstängning.


Fråga: Är det möjligt att anmäla sig till en tenta under en avstängningsperiod?
Svar:
Det är möjligt att anmäla sig till en tentamen som ges efter avstängningsperiodens slut. En student kan inte anmäla sig till och skriva en tenta som ges under avstängningsperioden.


Fråga: Är det möjligt att anmäla sig till kurser under en avstängningsperiod?
Svar:
Det går att anmäla sig till kurser som börjar efter avstängningsperiodens slut. Det går inte att anmäla sig eller registrera sig på nya kurser under den period som avstängningen gäller.


Fråga: Kan en student få en påföljd i disciplinnämnden efter att ha delat med sig av material utan att själv ha varit den som kunnat dra fördel av situationen?
Svar: En student som har hjälpt en studiekompis och där det är uppenbart vad medstudenten kan använda det till kan också få en påföljd vid en anmälan till Disciplinnämnden. Något som då finns med i bedömningen är om den hjälpande studenten borde ha insett att hjälpen skulle leda till att den andra studenten skulle försöka vilseleda. Om Disciplinnämnden kommer fram till det kan även den hjälpande studenten anses som medskyldig och få en påföljd.


Fråga: Till vem kan en student vända sig för att få stöd vid en anmälan till disciplinnämnden?
Svar:
Det går att vända sig till den som utreder/föredrar ärendet i nämnden för att få mer information vad som händer vid anmälan och en ev avstängning samt studievägledare för att planera för de fortsatta studierna. Det går även att kontakta studentkåren och/eller studenthälsan för att få stöd.
 

KONTAKT


Om du har fler frågor, hör av dig till:

Valerija Valent
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 66 27

Malin Gröndahl Maass
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 15 07

Åsa Arvidsson
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 16 49

Sara Brinkby
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 57 53

Sara Sethson
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 58 35


Sidansvarig: disciplin@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-05