Göm menyn

Exempel på skadesituationer

Här följer ett antal fiktiva skadesituationer granskade av universitetets chefsjurist Göran Hessling. Dessa tydliggör vad som gäller om en student skadas eller skadar någon/något i samband med utbildning. Exemplen kan förhoppningsvis vara en utgångspunkt om/när skada inträffar vid LiU.

Students ögon skadas i vid explosion i samband med laboration/ student skadas allvarligt i tummen i samband med att han/hon deltar i slöjdutbildning.


Arbetsmiljölagen
Universitetet ansvarar för att studenterna har en säker arbetsmiljö. Universitetet är skyldigt att infor-mera studenterna om eventuella risker och hur man kan undvika dem. Enligt arbetsmiljölagen är uni-versitetet också skyldigt att kostnadsfritt förse studenterna med skyddskläder och skyddsglasögon, i de fall detta är en nödvändig förebyggande åtgärd.
Studenten är skyldig att följa givna säkerhetsföreskrifter, använda den skyddsutrustning som finns och iaktta försiktighet. Universitetet har inget ansvar om en student skadas till följd av att han/hon inte följt gällande säkerhetsrutiner eller på annan sätt uppträtt vårdslöst i samband med laborationen.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
Studenten har rätt till ersättning i enlighet med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Studenten skadas i samband med utbildning inom högskolans lokaler. Verksamheten bedrivs i högskolans regi.

Arbetsskadelagstiftning
Momentet anses arbetsliknande varför arbetsskadelagen kan gälla. Ersättning kan emellertid inte betalas ut från både kammarkollegiets personskadeförsäkring och arbetsskadeförsäkringen.

Skadeståndslagen
Om en student skadas till följd av att universitetet bevisligen brustit i sitt ansvar kan studenten begära skadestånd. I dylika fall måste studenten själv bevisa att universitetet brustit i sitt ansvar.

Gäststudent
Gäststudenten omfattas av kammarkollegiets personskadeförsäkring på samma sätt som övriga studen-ter. Gäststudent som studerar ett år eller kortare tid i Sverige omfattas inte av lagen om allmän försäk-ring. Studenter som kommer från länder som har avtal med Sverige om sjukvårdsförmåner omfattas givetvis av dessa avtal. Gäststudenter som kommer från länder som saknar dylika avtal med Sverige omfattas av en särskild sjukvårdsförsäkring för utländska studenter i Sverige som universitetet tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring inkluderar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd.
Universitetet har samma skyldigheter gentemot gäststudenter som övriga studenter. Det innebär att universitetet måste ge gäststudenter information om risker och hur de kan förebyggas på ett språk som gäststudenten behärskar. Gäststudenter har samma skyldighet som övriga studenter att sätta sig in i säkerhetsföreskrifter och att iaktta försiktighet.

Student utsätts för blodsmitta i när hon sticker sig i handen vid obduktion.


Arbetsmiljölagen
Universitetet/universitetssjukhuset (US) är ansvarigt för att studenterna har en säker arbetsmiljö. Universitetet/US är skyldigt att informera studenterna om risker och hur man kan undvika dem. Enligt arbetsmiljölagen är universitetet/US också skyldigt att kostnadsfritt förse studenterna med vaccin, i de fall detta är en nödvändig förebyggande åtgärd. Universitetet är ansvarigt om obduktionen är ett praktiskt utbildningsmoment. US är ansvarigt om obduktionen sker i samband med praktik. Studenten är skyldig att följa givna säkerhetsföreskrifter och iaktta försiktighet. Universitetet/US har inget ansvar om en student skadas till följd av att han/hon inte följt gällande säkerhetsrutiner eller på annan sätt uppträtt vårdslöst i samband med obduktionen.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
Studenten har rätt till ersättning från Kammarkollegiets personskadeförsäkring om villkoren i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd uppfylls.

Arbetsskadelagstiftning
Momentet anses arbetsliknande varför arbetsskadelagen kan gälla. Ersättning kan emellertid inte betalas ut från både kammarkollegiets personskadeförsäkring och arbetsskadeförsäkringen.

Skadeståndslagen
Om en student skadas till följd av att universitetet/US bevisligen brustit i sitt ansvar kan studenten begära skadestånd. I dylika fall måste studenten själv bevisa att universitetet/US brustit i sitt ansvar.

Gäststudent
Gäststudenten omfattas av kammarkollegiets personskadeförsäkring på samma sätt som övriga studenter. Gäststudent som studerar ett år eller kortare tid i Sverige omfattas inte av lagen om allmän försäk-ring. Studenter som kommer från länder som har avtal med Sverige om sjukvårdsförmåner omfattas givetvis av dessa avtal. Gäststudenter som kommer från länder som saknar dylika avtal med Sverige omfattas av en särskild sjukvårdsförsäkring för utländska studenter i Sverige som universitetet tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring inkluderar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd. Universitetet har samma skyldigheter gentemot gäststudenter som övriga studenter. Det innebär att universitetet måste ge gäststudenter information om risker och hur de kan förebyggas på ett språk som gäststudenten behärskar. Gäststudenter har samma skyldighet som övriga studenter att sätta sig in i säkerhetsföreskrifter och att iaktta försiktighet.

Student gör hembesök utan handledare i samband med primärvårdspraktik. På hemvägen kör studenten av vägen och skadar sig och bilen.


Arbetsmiljölagen
Praktikanordnaren är ansvarig för att studenterna har en säker arbetsmiljö. Praktikanordnaren är skyldig att informera studenterna om risker och hur man kan undvika dem. Praktikanordnaren är därför skyldig att förse studenten med en körduglig bil i de fall studenten behöver köra bil för att fullfölja uppdrag som praktikanordnaren givit henne/honom. Studenten är skyldig att följa givna säkerhetsföreskrifter och iaktta försiktighet. Praktikanordnaren har inget ansvar om en student skadas till följd av att han/hon inte följt gällande säkerhetsrutiner eller på annan sätt uppträtt vårdslöst.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
Studenten skadas i samband med direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Studenten har rätt till ersättning i enlighet med Kammarkollegiets personskadeförsäkring såvida inte ersättning kan utgå enligt trafikskadelagen.

Arbetsskadelagstiftning
Situationen anses arbetsliknande varför arbetsskadelagen kan gälla. I detta fall gäller arbetsskadeför-säkringen även färdolycksfall eftersom resan är en del i ”arbetsuppgiften”. Ersättning kan emellertid inte betalas ut från både kammarkollegiets personskadeförsäkring och arbetsskadeförsäkringen.

Skadeståndslagen
Om en student skadas till följd av att praktikanordnaren bevisligen brustit i sitt ansvar kan studenten begära skadestånd. I dylika fall måste studenten själv bevisa att praktikanordnaren brustit i sitt ansvar.

Praktikanordnaren kan begära skadestånd av studenten om studenten bevisligen vållat olyckan till följd av grov försummelse eller brottslig handling. T.ex. om student kört för fort. I dylika fall måste praktikanordnaren bevisa att så är fallet.

Gäststudent
Gäststudenten omfattas av kammarkollegiets personskadeförsäkring på samma sätt som övriga studenter. Gäststudent som studerar ett år eller kortare tid i Sverige omfattas inte av lagen om allmän försäkring. Studenter som kommer från länder som har avtal med Sverige om sjukvårdsförmåner omfattas givetvis av dessa avtal. Gäststudenter som kommer från länder som saknar dylika avtal med Sverige omfattas av en särskild sjukvårdsförsäkring för utländska studenter i Sverige som universitetet tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring inkluderar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd.

Praktikanordnaren har samma skyldigheter gentemot praktiserande gäststudenter som övriga prakti-kanter. Det innebär att praktikanordnaren måste ge gäststudenter information om risker och hur de kan förebyggas på ett språk som gäststudenten behärskar.

Gäststudenter har samma skyldighet som övriga studenter att sätta sig in i säkerhetsföreskrifter och att iaktta försiktighet.

Student får ryggskador i samband med bilolycka på väg till missioneringsuppdrag.


Arbetsmiljölagen
Universitetet är ansvarigt för att studenter och anställda har en säker arbetsmiljö. Universitetet är skyl-dig att förse studenten med en körduglig bil. Studenten är skyldig att följa givna säkerhetsföreskrifter och iaktta försiktighet.

Universitetet har inget ansvar om en student skadas till följd av att han/hon inte följt gällande säker-hetsrutiner eller på annan sätt uppträtt vårdslöst.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
Studenten har ej rätt till ersättning i enlighet med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Studenten skadas inte i egenskap av student utan som anställd vid universitetet.

Arbetsskadelagstiftning
Arbetsskadelagen gäller eftersom studenter reser på uppdrag av universitetet. I detta fall betraktas studenten som anställd.

Skadeståndslagen
Om en student skadas till följd av att universitetet bevisligen brustit i sitt ansvar kan studenten begära skadestånd. I dylika fall måste studenten själv bevisa att universitetet brustit i sitt ansvar.

Universitetet kan begära skadestånd av studenten om studenten bevisligen vållat olyckan till följd av grov försummelse eller brottslig handling, t.ex. kört för fort. I dylika fall måste universitetet bevisa att så är fallet.

Gäststudent
Arbetsskadelagen gäller även gäststudenter som har arbetstillstånd i Sverige.

Student blir invalidiserad för livet och kan ej fortsätta sin utbildning, i samband med en bilolycka på väg till exkursion. Läraren som kör bilen har vållat olyckan.


Arbetsmiljölagen
Universitetet är ansvarigt för att studenterna har en säker arbetsmiljö. Universitetet är därför skyldigt att se till att studenterna färdas på ett säkert sätt. T.ex. genom att förvisa sig om att de fordon som används är kördugliga.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
Studenten har rätt till ersättning i enlighet med Kammarkollegiets personskadeförsäkring såvida inte ersättning kan utgå enligt trafikskadelagen. Studenten skadas i samband med direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Arbetsskadelagstiftning
Arbetsskadelagstiftningen gäller inte. Resan är inte av sådan art att den vanligtvis utförs av personer med den kompetens vartill utbildningen syftar.

Skadeståndslagen
Om en student skadas till följd av att läraren bevisligen vållat olyckan kan studenten begära skadestånd. I dylika fall måste studenten själv bevisa att läraren vållat olyckan. Universitetets principal-ansvar medför i vissa falla att universitetet tar över ansvaret för olyckan från läraren. Detta gäller inte om läraren vållat olyckan till följd av försummelse eller brottslig gärning. Eftersom arbetsskadeförsäkringen inte gäller och studenten blivit invalidiserad för livet är ett eventuellt skadestånd och eventuella försäkringar den ersättning studenten kan få.

Gäststudent
Gäststudenten omfattas av kammarkollegiets personskadeförsäkring på samma sätt som övriga studenter. Gäststudent som studerar ett år eller kortare tid i Sverige omfattas inte av lagen om allmän försäk-ring. Studenter som kommer från länder som har avtal med Sverige om sjukvårdsförmåner omfattas givetvis av dessa avtal. Gäststudenter som kommer från länder som saknar dylika avtal med Sverige omfattas av en särskild sjukvårdsförsäkring för utländska studenter i Sverige som universitetet tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring inkluderar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd.

Universitetet har samma skyldigheter gentemot gäststudenter som övriga studenter. Det innebär att universitetet måste ge gäststudenter information om risker och hur de kan förebyggas på ett språk som gäststudenten behärskar. Gäststudenter har samma skyldighet som övriga studenter att sätta sig in i säkerhetsföreskrifter och att iaktta försiktighet.

Student blir invalidiserad för livet och kan ej fortsätta sin utbildning, när hon faller och skadar nacken svårt på en exkursion.


Arbetsmiljölagen
Universitetet ansvarar för att studenterna har en säker arbetsmiljö. Universitetet är skyldigt att informera studenterna om eventuella risker och hur man kan undvika dem.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
Studenten har rätt till ersättning i enlighet med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Studenten skadas underskoltid i samband verksamheten som bedrivs i högskolans regi.

Arbetsskadelagstiftning
Situationen anses arbetsliknande varför arbetsskadelagen gäller. Ersättning kan emellertid inte betalas ut från både kammarkollegiets personskadeförsäkring och arbetsskadeförsäkringen.

Gäststudent
Gäststudenten omfattas av kammarkollegiets personskadeförsäkring på samma sätt som övriga studenter. Gäststudent som studerar ett år eller kortare tid i Sverige omfattas inte av lagen om allmän försäkring. Studenter som kommer från länder som har avtal med Sverige om sjukvårdsförmåner omfattas givetvis av dessa avtal. Gäststudenter som kommer från länder som saknar dylika avtal med Sverige omfattas av en särskild sjukvårdsförsäkring för utländska studenter i Sverige som universitetet tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring inkluderar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd.

Universitetet har samma skyldigheter gentemot gäststudenter som övriga studenter. Det innebär att universitetet måste ge gäststudenter information om risker och hur de kan förebyggas på ett språk som gäststudenten behärskar. Gäststudenter har samma skyldighet som övriga studenter att sätta sig in i säkerhetsföreskrifter och att iaktta försiktighet.

Student skadas när han blir påkörd av en buss när han cyklandes är på väg från ett fik på stan till en föreläsning på universitetet/studiebesök/ex-jobbs-företag/exkursion.


Arbetsskadelagstiftning
Arbetsskadelagstiftningen omfattar inte studenter då de reser till eller från universitetet, ett exjobbsfö-retag, ett studiebesök eller exkursion.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
Studenten har ej rätt till ersättning i enlighet med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Studenten skadas inte i samband med direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Gäststudent
Gäststudenten omfattas av kammarkollegiets personskadeförsäkring på samma sätt som övriga studen-ter. Gäststudent som studerar ett år eller kortare tid i Sverige omfattas inte av lagen om allmän försäkring. Studenter som kommer från länder som har avtal med Sverige om sjukvårdsförmåner omfattas givetvis av dessa avtal. Gäststudenter som kommer från länder som saknar dylika avtal med Sverige omfattas av en särskild sjukvårdsförsäkring för utländska studenter i Sverige som universitetet tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring inkluderar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd.

Student kastar ett tangentbord/ett mikroskop/laborationsmaterial etc. som tillhör universitetet i golvet i ett plötsligt vredesutbrott.


Skadeståndslagen
Vid olyckshändelser som orsakar skador på t.ex. datorer eller mätinstrument är universitetet normalt ansvarigt, även om en student vållat skadan. Men om studenten, som i detta fallet, vållat skadan till följd av vårdslöshet är studenten själv ansvarig. Det är den som är ansvarig som skall ersätta skadan. Men! universitetet kan endast kräva ersättning av studenten genom en skadeståndsprocess. I en sådan process måste universitetet bevisa att studenten uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat skadan. Givetvis kan universitetet meddela studenten att universitetet tolkar händelsen på ett sådant sätt att man anser att studenten bör ersätta skadan, dvs. att studenten åsamkat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet. Om studenten då väljer att göra detta är saken utagerad. I och med att studenten ersatt skadan accepterar han/hon universitetets tolkning. I vissa fall kan studentens hemförsäkring täcka denna kostnad. Men om studenten saknar hemförsäkring eller har en hemförsäkring som inte täcker denna typ av skador får studenten själv stå för kostnaden.
Om studenten bestrider universitetets tolkning och menar att han/hon inte alls orsakat skadan uppsåt-ligen eller av vårdslöshet måste universitetet stämma studenten för att få ut ersättning. Bevisbördan ligger då på universitetet.

Student orsakar explosion som skadar andra studenter.


Arbetsmiljölagen
Universitetet är skyldigt att se till att arbetsmiljön är säker för alla som vistas i universitetets lokaler. Arbetsmiljölagen omfattar studenter i samma utsträckning som den omfattar anställda.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring
De skadade studenterna har rätt till ersättning i enlighet med Kammarkollegiets personskadeförsäk-ring. Studenterna har skadats under skoltid när de deltar i verksamhet i universitetets regi.

Arbetsskadelagstiftning
Situationen anses arbetsliknande varför arbetsskadelagen gäller. Ersättning kan emellertid inte betalas ut från både kammarkollegiets personskadeförsäkring och arbetsskadeförsäkringen.

Skadeståndslagen
Studenten har vållat skadan. Om en student vållar skada är han/ hon också ansvarig i de fall då han/hon bevisligen uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat skadan och i de fall då han eller hon brustit i att iaktta de säkerhetsföreskrifter som meddelats.

Om en student vållar skada till följd av att universitetet/ dess representant, dvs. ansvarig lärare/handledare brustit i att ge studenten adekvata säkerhetsföreskrifter, brustit i tillsyn eller på annat sätt bidragit till att arbetsmiljön var bristfällig är universitetet ansvarigt.

Tredje part - de studenter som skadats till följd explosionen kan begära skadestånd av den som är ansvarig för olyckan. Detta sker genom en skadeståndsprocess.

Om en anställd direkt eller indirekt vållat explosionen är det i de allra flesta fall universitetet som genom sitt principalansvar som är ansvarigt och ersättningsskyldigt till den skadelidande. En eventuell skadeståndsprocess drivs alltså inte gentemot den enskilde anställde utan gentemot universitetet. I vissa fall har universitetet principalansvar även för studenter. Så är fallet om studenten vållar skada då han/hon utför arbete som liknar sådant som vanligen utförs av arbetstagare eller om han/hon utför arbete för annans räkning under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsför-hållande. Detta måste avgöras i varje enskilt fall.

Gäststudent
Vad gäller skadestånd likställs en gäststudent med andra studenter.
Gäststudenten omfattas av kammarkollegiets personskadeförsäkring på samma sätt som övriga studenter. Gäststudent som studerar ett år eller kortare tid i Sverige omfattas inte av lagen om allmän försäk-ring. Studenter som kommer från länder som har avtal med Sverige om sjukvårdsförmåner omfattas givetvis av dessa avtal. Gäststudenter som kommer från länder som saknar dylika avtal med Sverige omfattas av en särskild sjukvårdsförsäkring för utländska studenter i Sverige som universitetet tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring inkluderar sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd.

Universitetet har samma skyldigheter gentemot gäststudenter som övriga studenter. Det innebär att universitetet måste ge gäststudenter information om risker och hur de kan förebyggas på ett språk som gäststudenten behärskar. Gäststudenter har samma skyldighet som övriga studenter att sätta sig in i säkerhetsföreskrifter och att iaktta försiktighet.

Student ställer in en dialysapparat felaktigt/felbehandlar patient.


Patientskadelagen och patientförsäkringen
Studenter som praktiserar inom sjukvården ansvarar inte för eventuella skador de vållat patienter. Handledaren ansvarar för studentens agerande. Handledarens arbetsgivare har principalansvar för handledarens agerande i enlighet med skadeståndslagen.

Ersättning från patientförsäkringen betalas ut till den som skadats i samband med behandling på sjukhus eller hos läkare eller tandläkare. Eventuella skadeståndsanspråk för skador orsakade av studenter som drabbat patienter täcks genom patientförsäkringen. Detta gäller oavsett om den som är handledare är närvarande eller inte och om denne givit sitt medgivande eller inte.

Gäststudent
Gäststudenter likställs med övriga studenter i detta avseende.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-14