Göm menyn

Stipendier för studenter och doktorander vid campus Norrköping

Här presenteras stipendier som av olika aktörer delas ut specifikt till studenter, doktorander och forskare vid campus Norrköping. Ansökningsförfarandet är detsamma för samtliga stipendier medan urvalskriterierna varierar. Läs mer om respektive stipendium längre ner på sidan. Ansökningsperioden 2022 öppnar i höst.

Hur söker jag?

Din ansökan skickas med e-post till ann-christin.noren@liu.se

Hela ansökan ska skickas som ett och samma PDF-dokument. Lägg samman de olika delarna av ansökan och skapa en samlad PDF. Detta är ett formellt krav och om din ansökan innehåller flera dokument kommer den att skickas tillbaka med uppmaning om att göra om den. Ansökan får totalt innehålla max 10 sidor.

Ansökningsperiod 2022

Ansökningsperioden öppnar i höst. Datum meddelas i god tid innan.

Vad ska ansökan innehålla?

  • Namn på stipendiet du söker
  • Redogörelse för hur stipendiet ska användas
  • Personligt brev med fokus på dina studie-/forskningsintressen och hur stipendium skulle kunna utveckla dessa (max 5 000 tecken)
  • CV (max två A4 sidor)
  • Studieresultat (Ladokutdrag)
  • Eventuellt andra meriter som du tycker är viktiga för urvalet

Vad händer efter ansökan?

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av en grupp utsedda representanter för Linköpings universitet, campus Norrköping. När beslut är fattat meddelas varje sökande om utfall för sin egen ansökan. Läs gärna mer om tidigare stipendieutdelningar här.

En slutredovisning av vad stipendiet har använts till ska lämnas in till stipendiegivaren senast 1,5 år efter utdelningen.

Norrköpings kommuns stipendium

Vem kan söka?

Sökande ska studera eller arbeta vid filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet, campus Norrköping. Stipendiet kan delas ut för pågående eller planerade studier, men även sökande som avslutat utbildningen/forskningen förgående läsår och som söker för insatser gjorda under sista läsåret av sin utbildning/forskning kan komma ifråga.

Kriterier för urval

Stipendiet delas ut till studerande eller juniora forskare (max fem år sedan disputation) vid filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet, campus Norrköping, som i eller genom sina studier eller forskning bedöms ha gjort goda insatser för Norrköpings utveckling och/eller för kommunal verksamhet i Norrköping.

Stipendiets storlek

Total stipendiesumma är 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande.

Norrköpings Polytekniska förenings stipendium

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig till studenter och doktorander vid LiU campus Norrköping. De sökande ska ha en teknisk inriktning på sin utbildning och bör tillhöra någon av följande kategorier:
Studenter, doktorander och juniora forskare (max fem år sedan disputation) vid Tekniska högskolan (ITN)
Studenter, doktorander och juniora forskare (max fem år sedan disputation) med tvärvetenskaplig inriktning om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, eller
Studenter vid lärarutbildningen om projektet är kopplat till teknikundervisningen i skolan

Två typer av stipendier

Två typer av stipendier kan komma att utdelas - projektstipendier och allmänna stipendier. 
Fördelningen av det totala anslaget mellan dessa två bestäms varje år i förhållande till antalet ansökningar som inkommit och deras kvalitet. Beslutet tas av ansvarig instans för stipendier på LiU, Campus Norrköping och Styrelsen för Stiftelsen Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond.

Projektstipendier

Projektstipendier utdelas som stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten eller motsvarande projekt samt till doktorand- eller forskningsprojekt.  Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU, Campus Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion. Projekt som premieras ska ha ett tydligt framskrivet tekniskt innehåll och bör uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:
Speciellt värde för modern miljöteknik, samhället och/eller näringslivet.
Bidra till utvecklingen av LiU, Campus Norrköping inom det tekniska området.
Ange särskilt i ansökan hur projektet/examensarbetet bidrar till samhällsnytta, referens/rekommendation från lärare (meriterande).

Allmänna stipendier

Allmänna stipendier, ej kopplade till specifika projekt, utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.

Ytterligare kriterier

Den som får ett projektstipendium ska i dokumentationen av projektet ange att det har sponsrats genom ett stipendium från Norrköpings Polytekniska Förening (NPF).
I vissa fall utbetalas halva stipendiebeloppet först efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efter det att NPF godkänt en skriftlig redogörelse för hur stipendiet har använts. Stipendiaten ska då i efterhand senast inom 18 månader skicka detta till 
stipendie@polytekniska.se.
Som stipendiat ska man vara beredd på att vid ett av NPF:s medlemsmöten eller styrelsemöten hålla en presentation av projektet/examensarbetet som man erhållit bidrag för.

Stipendiets storlek

Den årliga stipendiesumman är cirka 90 000 kronor. Stipendiesumman delas normalt mellan flera sökande.

LFV:s stipendium

Vem kan söka?

Stipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter, doktorander eller juniora forskare (max fem år efter disputation) vid LiU campus Norrköping. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.

Ytterligare kriterier

Den som får stipendiet ska i efterhand genom en skriftlig rapport redogöra för hur stipendiet har använts. Rapporten skicks till LFV; att: Chef LFV Utveckling; Vikboplan 11; 601 79 Norrköping. Stipendiaten ska vara beredd att hålla en presentation av projektet som hen har fått bidrag för.

Stipendiets storlek

Total stipendiesumma är 10 000 kronor som normalt delas mellan flera stipendiater.

Läs gärna mer om tidigare LFV-stipendiater här.


Sidansvarig: jenny.eilertsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-14