Göm menyn

Tillgodoräknande

Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt universitet eller högskola så kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade på Linköpings universitet. Även yrkesverksamhet eller andra utbildningar kan i vissa fall ha gett dig kunskaper eller färdigheter som kan tillgodoräknas mot högskoleutbildning.

När du ansöker om tillgodoräknanden så prövar vi nivå, omfattning, kvalitet, inriktning och lärandemål på det du tidigare studerat mot till exempel den kursplan som du vill tillgodoräkna mot. Du måste vara student vid Linköpings universitet för att kunna ansöka om tillgodoräkning. 

Det är viktigt att du tar kontakt med en studievägledare om du är osäker på vad ett tillgodoräknande innebär (se rubrik Kontakt nedan). 

Vad kan vara exempel på tillgodoräknanden?

 • Du vill ta ut en examen där vissa kurser krävs som du anser att du redan har kunskapen inom och inte vill behöva läsa igen
 • Du har läst kurser utomlands som du vill ta med i din examen 
 • Du har redan läst eller har kunskaper inom vissa delar av en kurs och vill därför inte behöva läsa hela kursen
 • Du har genom yrkeserfarenhet fått kunskaper och färdigheter som du vill tillgodoräkna

När ska du INTE ansöka om ett tillgodoräknande vid LiU?

 • Har du läst kurser på ett svenskt universitet eller en svensk högskola och planerar att kurserna ska ingå som poäng i en generell examen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande. Det kan vara när du till exempel designar din egen utbildning och läser en filosofie kandidatexamen. Du väljer vilka kurser du vill ta med när du ansöker om examen. Om du är osäker vad som gäller i ditt fall ta kontakt med en studievägledare
 • Ansöker du till senare del av program ska du inte samtidigt göra en ansökan om tillgodoräknande utan det blir aktuellt först om du blir antagen till programmet
 • Ska du byta till ett annat universitet eller högskola ska du inte göra en ansökan om tillgodoräknande på Linköpings universitet utan vänd dig till det universitet eller den högskola du ska byta till

Viktigt att tänka på innan du ansöker

 • Du kan inte få studiemedel från CSN för tillgodoräknade kurser. Du måste själv meddela CSN alla förändringar som du gör som kan påverka ditt studiemedel
 • Har du inte tid att vänta på handläggningen av ditt tillgodoräknande för utbytesstudier på grund av CSN kan du skicka ett utdrag på kurserna du läst från till exempel en studentportal direkt till CSN
 • Se till att du har de dokument som krävs på det du vill tillgodoräkna. Gäller det studier i Sverige behöver du bifoga kursplaner, eventuellt utbildningsplan, litteraturlista, examensbevis och intyg på studieresultat
 • För studier utomlands behöver du bifoga official transcript of records, course or programme syllabus, diploma inklusive diploma supplement. Det ska framgå på intyget kursnamn, nivå, antal godkända poäng, betyg. Bifoga alla sidor på dokumentet och även information om universitetets poäng- och betygsystem
 • Om du åberopar yrkeserfarenhet för tillgodoräknande ska du bifoga tjänstgöringsintyg. Där ska framgå utfärdandedatum, underskrift av arbetsgivare, kontaktuppgifter till arbetsgivare, arbetets omfattning, tidsperiod du har arbetat och vilka arbetsuppgifter du har haft

Hur ansöker man om tillgodoräknande?

 • För att kunna göra en ansökan om tillgodoräknande måste du vara student vid Linköpings universitet.
 • För vidare information om hur du gör din ansökan, vänd dig till den fakultet du tillhör (se nedan under rubriken Kontakt).

Vad händer efter ansökan?

Det kan ta upp till 8 veckor att handlägga ditt ärende. Om ansökan inte är komplett kan vi komma att begära in kompletteringar innan ärendet handläggs.

Kan ett beslut om tillgodoräknande överklagas?

Om du har frågor kring ett beslut om tillgodoräknanden vänder du dig till den som fattade beslutet. Du kan överklaga ett beslut om avslag till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Ditt överklagande ska ställas/skickas till:

registrator@liu.se eller

Registrator
Linköpings universitet
581 83 Linköping

I överklagandet ska uppgift finnas om  vilket beslut du överklagar, genom att ange det diarienummer/ärendenummer som finns angivet på beslutet. Beskriv också i ditt överklagande på vilket sätt som du vill att beslutet ska ändras och motivera varför. Ditt överklagande ska ha inkommit till universitetet senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Om ditt överklagande inkommer för sent kommer det att avvisas. Om Linköpings universitet inte avvisar ärendet så kommer det att överlämnas till ÖNH tillsammans med handlingar.

Kontakt

Nedan finns information som respektive fakultet vill att du tar del av innan du gör en ansökan om tillgodoräknande. Du hittar också information vem du ska kontakta vid frågor. Det är alltid bra att du tar kontakt om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Har du frågor om tillgodoräknanden och inte är student på Linköpings universitet är du välkommen att vända dig till den allmänna studievägledningen:


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-06