Göm menyn

Hur förbättras min fakultet?

Filosofiska fakulteten

Tydlighet: Vilka krav som ställs, vilka kriterier som gäller för bedömning, hur återkoppling kommer att ske osv. Detta tydliggörs i kursanvisningar och programspecifika dokument. 

Återkoppling: Tydliggöra när och hur återkoppling kommer ges till studenten.

Studentinflytande: Möjliggörs exempelvis genom formaliserade möten som programråd, kursråd, utvärderingsmöten där studeranderepresentanter utsedda av studentorganisationerna deltar. Program/ämnen har också arbetat med att synliggöra möjligheterna till studentinflytande genom information på webben.

Medicinska fakulteten

  • Ny guide för introduktion av problembaserat lärande har implementerats.
  • Utbildning för examinatorer och ansvariga för utbildning på grund- och avancerad nivå.
  • Seminarium om återkoppling och hur tydlighet i krav kan ökas.
  • Utbildning i stresshantering, för att minska den upplevda negativa stressen hos studenterna.
  • Utbildning för handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen, som ett led i att ytterligare höja kvaliteten.
  • Förtydliga information om vilka möjligheter det finns till internationalisering på våra utbildningsprogram.

Tekniska fakulteten

Lika villkor/diskriminering: En fördjupad studie har genomförts för att få mer information om orsakerna till diskriminering. Arbetet fortlöper och 2015 genomfördes djupintervjuer.

Utlandsstudier: För att förbättra informationen om utlandsstudier har LiTH utökat samarbetet med sektionerna, samt arbetat med att förbättra den information som finns på fakultetens hemsidor.

Studievägledning: För att öka tillgängligheten kan studenter själva boka in ett möte med studievägledare via ett tidsbokningssystem. En omorganisation av personal har skett på kansliet och en chatt har införts under kursanmälan och terminsstart. I samband med kursanmälan har en utökad öppen mottagningstid införts.

Området för utbildningsvetenskap

Organisation av VFU: Ett VFU-studentråd har inrättats med studeranderepresentanter, VFU-team och fältmentorsrepresentanter. Syftet är att lyfta frågor som rör VFU och att komma med förslag på förbättringar, t.ex. genomförs ett stort utvecklingsarbete där nya former för återkoppling och examination av VFU utformas och prövas.

Påverka din utbildning: Arbetar aktivt för att utöka samarbetet med studenterna i ämnes- och studentråden.

Återkoppling: Tydliggöra för studenterna vad som är återkoppling och när den ges.

Framförhållning: Skärpta krav vad gäller informationsspridning till studenterna till exempel genom uppdatering av programhemsida.

 

 


Sidansvarig: martina.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 22 13:29:09 CET 2017