Göm menyn

Minor Field Studies (MFS)Lama dala

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sitt examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå genom en fältstudie under minst åtta veckor. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

MFS-uppsatsen ska vara relaterad till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Stipendiet består av 27 000 kr och betalas ut i en klumpsumma.

Vem kan delta?

 • Du är registerad LiU-student.
 • Du ska skriva uppsats på minst kandidatnivå och har inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Du har goda kunskaper i engelska och vissa kunskaper i svenska. Kunskaper i landets värdspråk är meriterande.
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska vara folkbokförda i Sverige sedan minst ett år för att kunna bli beviljade MFS-stipendium.
 • Du får inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium. Erfarenhet, till exempel studier och/eller vistelse i utvecklingsland eller volontärarbete är inget hinder för MFS-stipendium.
 • Du ska utföra din fältstudie i något av de giltiga länderna för MFS.

Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller på det utländska värdlandets officiella språk. Däremot är det viktigt att du också har vissa kunskaper i svenska eftersom Sidas regelverk enbart finns på svenska. 

Ansökningsomgångar 2018/2019

LiU beviljades 35 MFS-stipendier inför läsåret 2018/2019 och de utlystes under följande omgångar:

 • Första ansökningsomgången, 1/5-31/5 2018 - tio stipendier. Beslutet över vilka sökande som beviljades stipendier i denna ansökningsomgång finns här.
 • Andra ansökningsomgången, 1/8-30/9 - femton stipendier. Beslutet över vilka sökande som beviljades stipendier i denna omgång finns här.
 • Tredje ansökningsomgången, 1/11-10/12 - tio stipendier samt reststipendier. Beslutet över vilka sökande som beviljades stipendier i denna omgång finns här.

Utlysningar inför läsåret 2019/20 kommer att publiceras under höstterminen 2019 under förutsättning att LiU beviljas medel för MFS. Preliminära utlysningsdatum: 1/9-1/11 2019.

Hur ansöker jag?

Lägg märke till att du behöver ansöka i god tid innan du påbörjar dina fältstudier! Förutom att själva bedömningen av ansökan tar upp till fyra veckor behöver du, ifall du blir beviljad, även ha tid att anmäla dig till och delta på en obligatorisk, förberedande kurs som Sida anordnar i Härnösand innan du reser iväg. Läs gärna mer om förberedelsekursen och när den anordnas här.

Under ansökningsperioderna hittar du länken till ansökan på den här sidan. Du loggar du in med ditt LiU-id och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Ansökan skrivs på engelska. Du behöver ladda upp följande bilagor:

 • Projektbeskrivning. Max fem sidor på engelska som ska innehålla:
  • bakgrund, teori, syfte, frågeställningar och metod

  • reflektion om val av ämne och dess koppling till de globala målen i Agenda 2030 samt hur studien kan komma värdlandet till nytta

  • genomförande på plats och förväntat resultat

  • rapportering och informationsspridning efter genomförd studie

  • alternativ plan och upplägg (vad händer om ursprungsplanen behöver ändras?)

  • tidplan inklusive förarbete och preliminärt datum för förberedelsekursen i Härnösand

  • källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de fem sidorna som projektbeskrivningen ska utgöra som max)

 • Kortfattad budget
  • Budget inklusive resekostnaderna, ev. kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer o dyl., dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, ev. merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse övriga kostnader (litteratur, kartor etc.)

 • Godkännande från handledaren på LiU
  • Brev från handledaren som intygar studiens lämplighet och att hen kommer att vara din handledare.
 • Dokument från kontaktperson i värdlandet
  • Brev från kontaktpersonen i värdlandet som visar att hen kommer att hjälpa dig med praktiska frågor, kontakter etc. i värdlandet. Det behöver inte vara ett formellt intyg; en skannad kopia av ett mejl räcker. Det är dock viktigt att det framgår hur kontaktpersonen kan vara till hjälp.
 • Kopia av pass eller motsvarande handling
  • Om du är svensk medborgare: ladda upp en kopia av pass eller personbevis som visar ditt medborgarskap.

  • Om du är medborgare i ett annat land i Norden: ladda upp en kopia av intyget från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i minst 12 månader.

  • Om du inte är svensk eller nordisk medborgare: ladda upp en kopia av ditt permanenta uppehållstillstånd.

Om du blir beviljad stipendium för fältstudier under läsåret 2018/2019 måste du slutföra din fältstudie och skicka in din deltagarrapport senast den 31 juli 2019.

Det är vanligt - och rekommenderat - att två studenter vill resa och skriva uppsatsen tillsammans. Om så är fallet är ni välkomna att lämna in varsin ansökan; det går tyvärr inte att ansöka för två personer i ett ansökningsformulär. Tänk på att berätta tydligt vem av er som ska göra vad under fältstudierna.

Kontaktperson för MFS på LiU

Jag som är kontaktperson för MFS på LiU heter Ida van der Woude och nås på 013-286858. Välkommen att ställa frågor eller boka möte med mig. Jag sitter i HusEtt på campus Valla men kommer gärna till övriga campusorter om du bokar i förväg.

För beviljade stipendiater

Inför fältstudierna

Om du blir beviljad ett MFS-stipendium kommer du att få ett utskick med de dokument som behövs för att du ska få försäkring och stipendium via LiU. Försäkringen heter Student UT och täcker dig dygnet runt, men bara under den period du vistas i det land där din studie skall utföras samt under resan till och från landet. Den gäller också två veckor innan och två veckor efter perioden för din fältstudie.

Glöm inte att anmäla dig till den ovan nämnda obligatoriska förberedelsekursen i Härnösand! Kursen pågår i tre dagar och är en värdefull förberedelse inför din resa. Den informerar bland annat om berörda värdländer, utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsoaspekter, säkerhetsfrågor och innehåller även viss metodik. Kursen skall genomföras minst en månad före utresan. Vid anmälan ska du veta definitiv utresedag och hemkomstdag, dvs vistelsetid i värdlandet.

Du kommer också att bli inbjuden till en förberedande träff på hemmaplan då du informeras om stipendiet, försäkring, personlig säkerhet med mera.

Tänk på att:

 • meddela handledaren och kontaktpersonen i värdlandet att du har blivit beviljad
 • undersöka om du behöver visum
 • undersöka vilka vaccinationer som kan behövas
 • skriva upp dina kontaktuppgifter på "svensklistan", det vill säga den kontaktlista som UD/ambassaden använder för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle drabba ditt värdland medan du är där 

Under fältstudierna

MFS-handläggaren kommer att hålla regelbunden kontakt med dig under fältstudierna.  

För att informera och inspirera andra studenter ska du skriva en kort reseberättelse till MFS-portalen. Du loggar in med ditt användarnamn (=din e-postadress) och lösenord. Du kan antingen skriva direkt i webbfönstret, eller skriva ner din berättelse innan och sedan klistra in den direkt på webben. Det går att spara rapporten utan att publicera den, så du kan med andra ord använda webbsidan som arbetsyta och sedan publicera när du är nöjd. MFS-handläggaren får ett meddelande när du är klar och måste godkänna rapporten innan den publiceras och blir läsbar för alla.

Dela gärna med dig av dina upplevelser via till exempel blogg eller instagram! 

Efter fältstudierna

Efter hemkomst ska du skicka eller lämna in dina boardingpass för ut- och inresan till MFS-handläggaren på LiU.

Du kommer att bjudas in dels till ett enskilt utvärderingssamtal, dels till ett seminarium där du och övriga MFS-stipendiater kan diskutera era erfarenheter ur ett personligt och karriärmässigt perspektiv samt få information från Sida Alumni. Det kan vara ett bra tillfälle att diskutera omvänd kulturkrock och att knyta nätverk med andra som har intresse för globala frågor.

Du ska fylla i en deltagarrapport online som kommer från MFS-programmet centralt. Om du är ute på fältstudier under 2018/19 måste du slutföra din fältstudie och skicka in din deltagarrapport senast den 31 juli 2019.

Vi förväntar oss - och är tacksamma för - att du genomför minst en informationsinsats riktad till andra studenter, t ex att bloggar under din utlandsvistelse eller att du, efter hemkomst, håller en presentation på ett informationsmöte eller ställer upp på en kort intervju till utresewebben.

Det viktigaste slutresultatet av din fältstudie är förstås din färdiga uppsats. Tänk på att sprida den, inte minst till dem som är berörda i värdlandet. Du ska också skicka den till MFS-handläggaren senast ett år efter utresedatum. Skicka den gärna via mail som PDF-fil. MFS-handläggaren ansvarar sedan för att publicera din uppsats i MFS-portalen. Sida, LiU och UHR (Universitets- och högskolerådet) har rätt att förfoga över rapporten.

För dig som vill veta mer

Läs mer på MFS-portalen om du vill hitta reseberättelser och uppsatser från de tidigare MFS-studenterna. Här kan också du som har beviljats ett MFS-stipendium boka plats på Sidas obligatoriska förberedelsekurs.

Vad händer efter MFS? I den här intervjun berättar vår MFS-alumn David Holm, numera lärare på Santosskolan, om de globala hållbarhetsmålen utifrån sina erfarenheter från Kenya.

Läs mer om MFS på studera.nu


Sidansvarig: international.office@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-03