Göm menyn

Erasmusstipendium för praktik


Erasmuspraktik ställs in HT20

LiU har beslutat att ställa in alla former av studentutbyten och praktik för utresande studenter under höstterminen 2020 pga den rådande Corona/Covid19 pandemin. 
Mer information

Det går bra att redan nu söka Erasmuspraktik för VT21.

Som LiU-student har du möjlighet att söka Erasmusstipendium för utbildningsrelaterad praktik eller ex-jobb. Även empiriinsamling till examensarbete och uppsats är möjligt. Du kan praktisera allt från 2 månader upp till 12 månader. Det betyder att du tex. kan praktisera på sommaren mellan två terminer. 

Det är möjligt att söka Erasmusstipendium mer än en gång under din studietid. Du kan resa ut på studier eller/och praktik i sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå. Du skulle alltså till exempel kunna få stipendium för fyra månaders praktik eller ex-jobb och dessutom sex månaders studier medan du läser till kandidatexamen och sedan ändå ha möjlighet till ett års Erasmuspraktik på masternivå.

Checklista för Erasmuspraktik

1. Att göra före eller precis i början av Erasmuspraktiken

Din praktik måste vara utbildningsrelaterad och för att ansökan ska vara giltig måste du ha akademiskt godkännande i form av en underskrift från någon på din utbildning. Det kan t.ex. vara din handledare eller din studierektor som intygar att praktiken är i linje med dina studier och att den blir tillgodoräknad - antingen i form av poäng eller som ett omnämnande i ditt framtida examensbevis.

Fyll i ansökan på engelska. Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas. Komplett ansökan behöver ha följande:

 • Ifyllt och underskrivet document for academic approval med uppgifter om vad du ska göra och vilka nya färdigheter det är meningen att du ska tillägna dig under praktiken
 • Uppgifter om praktikvärden, t.ex. namn, telefonnummer (det räcker inte med enbart e-post), e-postadress och komplett postadress till din kontaktperson på företaget/organisationen
 • En inbjudan som inkluderar start- och slutdatum (DDMMÅÅ) från företaget/organisationen

Här hittar du portalen för Erasmuspraktik, inklusive ansökan till Erasmuspraktik

 

För att din ansökan ska vara giltig ska du ha ansökt innan praktikstart, så tänk på att vara ute i god tid. För att vara behörig att söka stipendiet ska du:

 • Vara registrerad som student vid Linköpings universitet
 • Göra din praktik på heltid på plats på ditt praktikföretag under minst två månader och max tolv månader.
 • Få din praktik tillgodoräknad eller erkänd av Linköpings universitet
 • Göra din praktik i godkänt land samt på godkänd praktikplats
 • Inte göra din praktik som en del av ett Erasmus Mundus-program

Ansökningsdeadlines för Erasmuspraktik: Den 1:a i varje månad förutom juli och augusti.

Kontakta din fakultet om du har frågor kring din praktikplats eller ansökan:

Det finns även extra medel att söka för tågresa, funktionsvariation eller om du reser med barn. Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand (013-282802) så snart som möjligt före avresa om det är aktuellt för dig. Se mer information längre ner på sidan.

Här kan du praktisera:

Länder du kan praktisera i är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Island, Lichtenstein, Norge, Kroatien och Turkiet. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som tillhör EU (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna och Kanarieöarna) samt ytterligare territorier som har koppling till EU godkänns.

Erasmus praktikstipendium är inte knutet till ett specifikt ämne, utan alla studenter som uppfyller de nämnda kriterierna har rätt att söka ett stipendium. Du ordnar själv din praktikplats på ett företag/organisation i något av de giltiga länderna. Förslag på lediga praktikplatser finns till exempel att söka på erasmusintern.org. Det finns ett par undantag vad gäller praktikplats och du kan inte ansöka om ett Erasmus praktikstipendium om du ska göra din praktik på någon av nedanstående platser. Fråga gärna kontaktpersonen på din fakultet om du är osäker.

Du kan praktisera vid ett lärosäte men då är det viktigt att det är tydligt att du är där för att praktisera och inte studera. Om du ska skrivas in på kurser vid det utländska lärosätet kan du inte söka Erasmuspraktik men undersök i så fall gärna om du istället kan resa på Erasmusstudier.

Se längre ner var du inte kan praktisera.

Bedömning av ansökningarna

Antalet praktikstipendier som finns att söka är begränsat och det innebär att LiU aldrig kan garantera alla behöriga sökande ett praktikstipendium. Ansökningarna kommer att bedömas av varje fakultet tillsammans med berörda utbildningsprogram. Ansökningar inkomna efter att praktikperioden har startat kommer inte att beaktas. Om begränsade stipendiemedel gör att en valsituation uppstår kommer urvalet göras på grundval av följande kriterier:

 • Studenter som inte tidigare har varit på utlandspraktik med stipendium prioriteras högre än före detta praktikstipendiater inom Erasmus- eller Leonardo da Vinci-programmen.
 • Studenter som åker till ett annat land än det som de fick sin tidigare universitetsutbildning i prioriteras högre än de som åker till landet där de redan har studerat (Med tidigare universitetsutbildning avses här kandidat- eller masterexamen, inte kortare vistelser som t.ex. utbytesstudier).
 • Studenter som genomför praktiken inom ramen för sin examen prioriteras högre än de som vill praktisera efter sin examen.
 • Heltidsstuderande prioriteras högre än deltidsstuderande.

Beviljade Erasmusstipendium

Alla kommer att få information via mail om man blivit beviljad Erasmusstipendium eller inte. Information om stipendiebelopp hittar du längre ner på sidan. Har du blivit beviljad stipendium får du viktig information som måste följas om du ska få stipendiet utbetalat. Erasmus Training Contract ska fyllas i och skrivas under av tre parter, Certificate of Attendance ska skrivas under när du påbörjar din praktik. Dessa laddar du sedan upp i Erasmuspraktik-portalen under Erasmus Grant Agreement. 

Du ska även göra ett obligatoriskt språktest on-line och du får information och länk till Online Linguistic Support, OLS,, för att göra ett obligatoriskt test. 

Alla som får ett resultat A1-B1 erbjuds automatiskt en gratis onlinekurs i studiespråket. Det är frivilligt om du vill nyttja kursen men den kan vara ett bra stöd inför din utlandsvistelse. Även de som får högre testresultat kan välja att få en gratis kurs i antingen studiespråket eller studielandets språk. Språkkurser erbjuds dock inte i engelska, norska eller danska.

Om du får högsta resultat, C2, på första språktestet, kommer du inte att göra ett uppföljande test.

Hittar du inte inbjudan i din mailkorg, kika även i spamkogen.

Har du frågor om gratis kurs eller språktest, kontakta erasmusstipendium@liu.se.

2. Att göra under Erasmuspraktiken

 • Om du ämnar förlänga eller förkorta din Erasmusvistelse, ska du omedelbart kontakta Internationella enheten samt din fakultetskoordinator.
 • Vid olycka eller andra akutsituationer under Erasmuspraktiken kontakta Falck Global Assistance i första hand.
 • Studenter som antas till Erasmuspraktik som tillgodoräknas eller erkänns täcks av StudentUT försäkringen under sin praktikperiod. Följ länken för information om försäkringsvillkor. Information om hur du söker försäkringsintyg finns där under rubriken "Freemover – sök försäkring och ev försäkringsintyg". 

3. Att göra efter avslutad Erasmuspraktik

 • Ladda upp ett av praktikanordnaren signerat Traineeship certificate som även bekräftar att start-och slutdatum. Ladda upp det i portalen i filen "Outgoing students - Uploading documents"
 • Besvara utvärderingen (EU Participant Report) som skickas till dig per mejl efter avslutad Erasmuspraktik. Avsändare; replies-will-be-discarded@ec.europa.eu
 • Gör uppföljande språktest i språkverktyget OLS om du blir erbjuden ett sådant. Notera att du inte behöver göra uppföljande test om du fick ett resultat på C2 i första testet.
 • Ansök om tillgodoräknande för praktiken eller be om att få det som "Diploma supplement" så snart som möjligt efter avslutad Erasmuspraktik.

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet kan variera från år till år. Storleken på ditt stipendium avgörs dels av vart du reser och dels av hur länge du är ute. 70% av stipendiet utbetalas i samband med utresa efter att du laddat upp efterfrågade dokument och gjort språktest.

Resterande justerat belopp (beroende på om du varit ute längre eller kortare än angivet i Erasmus Grant Agreement) utbetalas efter avslutad praktik och när du har laddat upp efterfrågade dokument, besvarat utvärderingen och gjort det uppföljande språktestet.

(Observera att utbetalningen sker enligt fast växelkurs för tidpunkten då LiU emottagit stipendiemedlen och att själva utbetalningen vanligen tar ca tre veckor.) 

Stipendium för praktik som började före den 1/6 2019:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

615 €/månad

 

 

 

620 €/månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

555 €/månad

 

 

 

 

 


560 €/månad

 

Stipendium för praktik som börjar fr.o.m. den 1/6 2019:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

655 €/månad

660 €/månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

595 €/månad

 

 

 

600 €/månad

Visste du att det finns extra stipendier att söka för dig som...

...reser med barn. Erasmusstudenter kan ansöka om ett tillägg (top-up) om 5  per månad för medföljande barn.

...väljer att ta tåget till studiedestinationen. Internationella enheten utlyser ett antal stipendier om vardera 190  (ca 2000 SEK). Vid konkurrens om medel kommer lottning att ske. För utbetalning av stipendiet kommer du att behöva skicka in kvitton på din betalda tågresa. Söker gör du i utreseportalen - uploading documents.

...studerar med funktionsvariation. Studenter med fysiska, psykiska eller neuropsykologiska funktionsvariationer som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas ett högre stipendium för att täcka merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Det kan t ex vara aktuellt vid särskilda behov av:

 • Specialtransport
 • Anpassat boende
 • Assistans under föreläsningar (ta upp anteckningar, etc.) eller i hemmet
 • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
 • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
 • Förberedande teckenspråkskurs 

Tänk på att införsel av mediciner kan skapa problem i tullen i det land du ska resa till. Det kan vara en god idé att kontakta tullverket i respektive land för att se vad som gäller för just din medicin.

Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand (013-282802) så snart som möjligt före avresa om det är aktuellt för dig att söka extra medel för tågresa, funktionsvariation eller om du reser med barn.
 

Icke godkända och organisationer

 • Europeiska institutioner/EU-organ
 • Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor som fördelar medel till lärosäten som deltar i Erasmus+
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel. Några exempel är European University Institute (Italien) och College of Europe (Belgien och Polen).

Recent graduates - praktik efter din examen

Du som studerar på ditt sista år kan ansöka om stipendium för praktik som ska utföras under året efter din examen. Tänk på att du inte ska ha tagit ut din examen vid ansökningstillfället, men däremot ska du ha ansökt om examen innan du reser ut på din praktik. För dig som vill ansöka om Erasmusstipendium för praktik som recent graduate gäller samma ansökningsdatum och ansökningsprocess som för övrig Erasmuspraktik. Skillnaderna från vanlig Erasmuspraktik är att:

 • du inte kommer att betraktas som student under praktiken vilket innebär att LiU tyvärr inte kan hjälpa dig ifall du skulle råka ut för problem med migrations- och visumregler.
 • du inte längre täcks av universitetets försäkringar och att du därför måste skaffa egen försäkring för praktikperioden och mejla LiU en kopia på försäkringsintyget före praktikens början.
 • du inte kommer att få akademiska poäng för praktikperioden eftersom du redan har fått ut din examen.

I övrigt gäller samma stipendienivåer, tillåtna värdländer och regler som för de övriga praktikanterna.

Den grundläggande hälsoförsäkring som du får genom europeiska sjukförsäkringskortet, även kallat EU-kortet, uppfyller Erasmusprogrammets krav men LiU rekommenderar att du har en kompletterande privat sjukförsäkring. Du måste också ha en försäkring som täcker olycksfall (åtminstone för skador du kan råka ut för på praktikplatsen) och ansvar (åtminstone för skador du kan råka orsaka på praktikplatsen). Såvida mottagande organisation inte åtar sig att ge dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande grundläggande försäkringsskydd på egen hand. Kopian av din försäkring skickas till erasmusstipendium@liu.se

 

Brexit och Erasmus+

Europeiska rådet har enats om ett utträde med avtal innebär att Storbritannien fortsätter vara med i Erasmus+ programperioden ut.

lj gärna uppdatering kring Brexit och Erasmus+ på 

 •  

Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-17