Göm menyn

 

Minor Field StudiesLama dala

Enligt senaste information från UHR kommer MFS tyvärr att upphöra nästa år, så de två publicerade utlysningarna blir tyvärr de sista. Det jobbas dock frenetiskt för att få till ett nytt program, men där finns ännu inga nyheter.

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sitt examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå genom en fältstudie under minst åtta veckor. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

MFS-uppsatsen ska vara relaterad till den internationella utvecklingsprocessen och de globala målen i Agenda 2030, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Stipendiet består av 27000 kr och betalas ut i en klumpsumma.

Mer information om programmet finns att läsa på Studera.nu.

Vem kan delta?

 • Du är registrerad LiU-student.
 • Du ska skriva uppsats på minst kandidatnivå och har inte påbörjat utbildning på forskarnivå. En student som beviljats ett stipendium ska på plats i ett låg- eller medelinkomstland under minst åtta veckor samla material till sitt examensarbete på grund- eller avancerad nivå.
 • Du har goda kunskaper i engelska och vissa kunskaper i svenska. Kunskaper i landets värdspråk är meriterande. 
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska vara folkbokförda i Sverige sedan minst ett år för att kunna bli beviljade MFS-stipendium.
 • Du får inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium. Erfarenhet, till exempel studier och/eller vistelse i utvecklingsland eller volontärarbete är inget hinder för MFS-stipendium.
 • Du ska utföra din fältstudie i något av de giltiga länderna för MFS.

Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska. Däremot är det viktigt att du också har vissa kunskaper i svenska eftersom Sidas regelverk enbart finns på svenska. 

Ansökningsomgångar 2022

3 oktober 2022 - 7 november 2022 för fältstudier VT2023

12 december 2022–9 januari 2023 för fältstudier VT2023

Resorna måste vara avslutade innan juli 2023.

Informationspass om kommande utlysningar:

Stipendier får inte beslutas eller delas ut om det finns avrådan av resa från UD.

 

Beslut om tidigare tilldelade stipendier:

Beslut om tilldelning stipendier 7 december 2021.

Beslut om tilldelning stipendier 9 mars 2022

Beslut om tilldelning stipendier 7 juni 2022

Beslut om tilldelning stipendier 7 november 2022

MFS och Corona

På grund av den rådande pandemin och att MFS, enligt finansiärens villkor, inte får förläggas i länder dit Utrikesdepartement (UD) avråder från resa, kommer LiU endast dela ut preliminära beslut om MFS-stipendium. Dessa beslut kommer slutligen fastställas när UD tagit bort sin avrådan från resor till landet i fråga. Orsaken till de preliminära besluten är dels att det inte är tillåtet att ansöka om MFS igen när du blivit beviljat stipendium, dels att finansiären inte tillåter att några stipendier delas ut för länder dit UD avråder från resa.

I din MFS-ansökan är det viktigt att du påvisar hur riskbedömningen ser ut för landet samt vilka åtgärder du kan ta för att anpassa fältstudierna till rådande situation.

 

Hur ansöker jag?

Du behöver vara ute med planering av ansökan i god tid innan du påbörjar dina fältstudier! 

Ansök i portalen för Minor Field Studies (blanketten endast öppen under aktuell ansökningsperiod). Du loggar in med ditt LiU-id. Använd också din studentmail i all kommunikation och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Ansökan skrivs på engelska. Du behöver ladda upp följande bilagor som måste vara i PDF-format. Fältstudien måste omfatta minst 8 veckor på plats i värdlandet.

Notera att stipendier inte får beviljas för ansökningar till länder där det råder reseavrådan från UD.

 

Projektbeskrivning ska vara på max fem sidor på engelska och måste innehålla:

 • bakgrund, teori, syfte (inkl. viktigaste målsättningarna), frågeställningar och metod
 • reflektion om val av ämne, värdland och dess koppling till de globala målen i Agenda 2030 samt hur studien kan komma värdlandet till nytta (Lokal kontext och relevans för landets utveckling)
 • beskriv genomförandet på plats och förväntat resultat (Tänk på att vara tydliga med den lokala kontexten, dvs hur koppling är till värdlandet och deras förutsättningar)
 • rapportering och informationsspridning efter genomförd studie (Hur ser planen ut för att sprida resultaten både i Sverige och i värdlandet)
 • alternativ plan och upplägg (vad kan gå fel och hur agerar ni om ursprungsplanen behöver ändras?)
 • tidplan inklusive förarbete
 • källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de fem sidorna som projektbeskrivningen ska utgöra som max)
 • ansökan ska tydligt visa att du är påläst inom området
 • Be gärna din handledare att läsa igenom din ansökan och ge feedback innan du skickar in.

Kortfattad budget

 • Budget inklusive resekostnaderna, ev. kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer o dyl., dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, ev. merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse övriga kostnader (litteratur, kartor etc.)

Signerat godkännande/överenskommelse

 • Du ska fylla i, se till att få signerat av din handledare vid LiU och kontakt utomlands, skanna och i portalen ladda upp ett Three part approval for MFS studies. Du behöver öppna dokumentet för att kunna signera digitalt.

Dokument från kontaktperson i värdlandet

 • Brev från kontaktpersonen i värdlandet som visar att hen kommer att hjälpa dig med praktiska frågor, kontakter etc. i värdlandet. Det behöver inte vara ett formellt intyg; en skannad kopia av ett mejl räcker. Det är dock viktigt att det framgår hur kontaktpersonen kan vara till hjälp.

Brev från handledaren

 • Ska intyga studiens lämplighet och att hen kommer att vara din handledare.

Kopia av pass eller motsvarande handling

 • Om du är svensk medborgare: ladda upp en kopia av pass eller personbevis som visar ditt medborgarskap.
 • Om du är medborgare i ett annat land i Norden: ladda upp en kopia av intyget från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i minst 12 månader.
 • Om du inte är svensk eller nordisk medborgare: ladda upp en kopia av ditt permanenta uppehållstillstånd.

Om du blir beviljad stipendium för fältstudier under läsåret 2021/2022 måste du slutföra din fältstudie och skicka in din deltagarrapport senast den 10 december 2022.

Det är vanligt - och rekommenderat - att två studenter reser och skriver uppsatsen tillsammans. Om så är fallet är ni välkomna att lämna in varsin ansökan; det går tyvärr inte att ansöka för två personer i ett ansökningsformulär. Tänk på att berätta tydligt vem av er som ska göra vad under fältstudierna.

Kontaktperson för MFS på LiU

Jag som är kontaktperson för MFS på LiU heter Mårten Rosander och nås på marten.rosander@liu.se. Välkommen att ställa frågor eller boka möte med mig. Jag sitter i Studenthuset på Campus Valla, men kommer gärna till övriga campusorter om du bokar i förväg.

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna läses av en tvärvetenskaplig bedömargrupp bestående av lärare och professorer utsedda av varje fakultet. Ansökningarna ska uppfylla alla grundkrav men även visa förståelse för ämnet och genomförbarhet. Ansökningsstatistik visar att omkring 40-50 % av ansökningarna beviljas. Beslut kan inte överklagas.

För beviljade stipendiater

Inför fältstudierna

Om du blir beviljad ett MFS-stipendium kommer du att få ett utskick med de dokument som behövs för att du ska få försäkring och stipendium via LiU. Försäkringen heter Student UT och täcker dig dygnet runt, men bara under den period du vistas i det land där din studie skall utföras samt under resan till och från landet. Den gäller också två veckor innan och två veckor efter perioden för din fältstudie, fast enbart från dess att du påbörjat din resa till studielandet.

Du kommer också att bli inbjuden till en förberedande utbildning/informationsträff på hemmaplan då du informeras om stipendiet, försäkring, personlig säkerhet med mera. Du behöver inte skicka in en separat ansökan om försäkring, utan three part approval räcker som underlag.

Tänk på att:

 • meddela handledaren och kontaktpersonen i värdlandet att du har blivit beviljad
 • undersöka om du behöver visum
 • undersöka vilka vaccinationer som kan behövas
 • skriva upp dina kontaktuppgifter på "svensklistan", det vill säga den kontaktlista som UD/ambassaden använder för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle drabba ditt värdland medan du är där 

Under fältstudierna

MFS-handläggaren kommer att hålla regelbunden kontakt med dig under fältstudierna.  

För att informera och inspirera andra studenter ska du skriva en kort reseberättelse till MFS-portalen. Du loggar in med ditt användarnamn (=din e-postadress) och lösenord. Du kan antingen skriva direkt i webbfönstret, eller skriva ner din berättelse innan och sedan klistra in den direkt på webben. Det går att spara rapporten utan att publicera den, så du kan med andra ord använda webbsidan som arbetsyta och sedan publicera när du är nöjd. MFS-handläggaren får ett meddelande när du är klar och måste godkänna rapporten innan den publiceras och blir läsbar för alla.

Dela gärna med dig av dina upplevelser via till exempel blogg eller sociala medier! 

Efter fältstudierna

Efter hemkomst ska du skicka eller lämna in dina boardingpass för ut- och inresan till MFS-handläggaren på LiU.

Du kommer att bjudas in till ett enskilt utvärderingssamtal av MFS-handläggaren

Du ska fylla i en deltagarrapport online som kommer från MFS-programmet centralt.

Vi förväntar oss - och är tacksamma för - att du genomför minst en informationsinsats riktad till andra studenter, t ex att bloggar under din utlandsvistelse eller att du, efter hemkomst, håller en presentation på ett informationsmöte eller ställer upp på en kort intervju till utresewebben.

Det viktigaste slutresultatet av din fältstudie är förstås din färdiga uppsats. Tänk på att sprida den, inte minst till dem som är berörda i värdlandet. Du ska också skicka den till MFS-handläggaren senast ett år efter utresedatum. Skicka den gärna via mail som PDF-fil. MFS-handläggaren ansvarar sedan för att publicera din uppsats i MFS-portalen. Sida, LiU och UHR (Universitets- och högskolerådet) har rätt att förfoga över rapporten.

Vill du veta mer?

MFS stipendiaterna Aisha och Tilde har dokumenterat sina upplevelser i Bangladesh på Instagram.

Här hittar du Daniel Lunds blogg där han berättar om sina MFS-studier under våren 2020.

 

Läs mer om MFS på studera.nu


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-16