Göm menyn

Erasmusstipendium för praktik


Praktik utomlands

Vill du åka ut i Europa för att göra praktik som en del av din utbildning?   
Som LiU-student har du möjlighet att göra utbildningsrelaterad praktik, Vfu eller ex-jobb. Du kan även samla in material till examensarbete och uppsats.   
Du kan praktisera allt från 2 månader upp till 12 månader. Det betyder att du tex. kan praktisera på sommaren mellan två terminer.   
Du kan resa ut på studier eller/och praktik i sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå.  
Åker du på Erasmuspraktik får du Erasmusstipendium. Stipendiesumman ligger på ca. 550€ -665€ per månad.  

Krav för att kunna söka Erasmuspraktik  

För att din ansökan ska vara giltig ska du ha ansökt innan praktikstart.  
För att vara behörig att söka Erasmusstipendiet ska du:  
Vara registrerad på kurser vid Linköpings universitet när du lämnar in din ansökan.
Göra din praktik på heltid på plats på ditt praktikföretag under minst två månader och max tolv månader.  
Få din praktik tillgodoräknad eller erkänd (Diploma supplement, tillägg i examensbeviset) av Linköpings universitet.  
Göra din praktik i godkänt land samt på godkänd praktikplats.  
Ansökningsdeadline för Erasmuspraktik: Den 1:a i varje månad förutom juli och augusti.  
 

Krav för att kunna söka kort blandad Erasmuspraktik 

 
För att din ansökan ska vara giltig ska du ha ansökt innan praktikstart. 
För att vara behörig att söka Erasmusstipendiet för kort mobilitet ska du:  
Vara registrerad på kurser vid Linköpings universitet när du lämnar in din ansökan.
Göra din praktik på heltid på plats på ditt praktikföretag under 5-30 dagar.  Du får ersättning för dagarna på plats.

Praktiken ska ha en virtuell komponent som måste ha koppling till den fysiska mobliteten (ex. redovisa en rapport eller liknande)
Inget krav på längd men max 25 dagar. Kravet är att den virtuella komponenten måste anordnas av praktikmottagaren (inte av LiU).

Få din praktik tillgodoräknad eller erkänd (Diploma supplement, tillägg i examensbeviset) av Linköpings universitet.  
Göra din praktik i godkänt land samt på godkänd praktikplats.  
Ansökningsdeadline för Erasmuspraktik: Den 1:a i varje månad förutom juli och augusti.  
 

 

 

Var kan jag praktisera  

Du ordnar själv din praktikplats på ett företag/organisation i något av de giltiga länderna.  
Förslag på lediga praktikplatser finns att söka på erasmusintern.org.  Se även lista längst ner på sidan. 
Du kan praktisera vid ett lärosäte men då är det viktigt att det är tydligt att du är där för att praktisera och inte studera och vara inskriven på kurser. Din praktik ska vara på heltid.  
 
Länder du kan praktisera i är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Island, Lichtenstein, Norge, Kroatien och Turkiet. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som tillhör EU (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna och Kanarieöarna) samt ytterligare territorier som har koppling till EU godkänns.  

Det finns ett par undantag vad gäller praktikplats och du kan inte ansöka om ett Erasmuspraktikstipendium om du ska göra din praktik på någon av nedanstående platser.  
Europeiska institutioner/EU-organ  
Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor som fördelar medel till lärosäten som deltar i Erasmus+  
Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel. Några exempel är European University Institute (Italien) och College of Europe (Belgien och Polen).  

Så här gör du för att söka Erasmuspraktik och Erasmusstipendium  

1. Att göra före Erasmuspraktiken  

Din praktik måste vara utbildningsrelaterad och för att ansökan ska vara giltig måste du ha akademiskt godkännande i form av en underskrift från ansvarig person på din utbildning. Det kan t.ex. vara din utbildningsledare, handledare eller studierektor som intygar att praktiken är i linje med dina studier och att den blir tillgodoräknad - antingen i form av poäng eller som ett omnämnande i ditt framtida examensbevis.  
Du ska fylla i dokumentet Erasmus Placement – Academic approval and placement details. Dokumentet ska skrivas under av ansvarig person på LiU samt ansvarig på mottagande praktikplats.  
1) Fyll i din praktikansökan via Erasmus Placement Portal under formuläret Application for Erasmus Placement. Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas.  
Ladda upp Erasmus Placement - Academic approval and placement details. 
  
Kontakta din fakultet om du har frågor kring din praktikplats eller ansökan:  
Filosofiska fakulteten  
Medicinska fakulteten  
Tekniska fakulteten 
Utbildningsvetenskap 

Bedömning av ansökan  

Ansökan kommer att bedömas av din fakultet.  Ansökan inkommen efter att praktikperioden har startat kommer inte att beaktas. Om begränsade stipendiemedel gör att en valsituation uppstår kommer urvalet göras på grundval av följande kriterier:  
Studenter som inte tidigare har varit på utlandspraktik med stipendium prioriteras högre än före detta praktikstipendiater inom Erasmus+.   
Studenter som åker till ett land där de inte tidigare har studerat prioriteras högre än de som åker till ett land där de redan har studerat (gäller inte kortare vistelser som t.ex. utbytesstudier).  
Studenter som genomför praktiken inom ramen för sin examen prioriteras högre än de som vill praktisera efter sin examen (Recent graduate).  
Heltidsstuderande prioriteras högre än deltidsstuderande.  
  
Alla kommer att få information via mail om man blivit beviljad Erasmusstipendium eller inte. Information om stipendiebelopp hittar du längre ner på sidan.  
Notera att du kommer bli återbetalningsskyldig på hela stipendiet ifall du inte följer alla steg i stipendieprocessen.  

2. Att göra i början av Erasmuspraktiken  

Har du blivit beviljad stipendium får du viktig information som måste följas för att få stipendiet utbetalat.   
Erasmus Training Contract ska fyllas i och skrivas under av tre parter (studenten, praktikvärden och akademisk koordinator vid LiU).  
Certificate of Attendance ska skrivas under när du påbörjar din praktik.   
 
Dessa dokument laddar du sedan upp i  Erasmus Placement Portal under formuläret Erasmus Grant Agreement.  
 
För studenter som åker ut ht 22 blir det en ny hanteringsprocess för EU:s språktester - Online Linguistic Support (OLS) som är obligatoriskt. 

Instruktioner - OLS språktest (pdf)

Erasmusstudenter som ska studera på bulgariska, danska, kroatiska, engelska, estniska, finska, franska, gäliska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska ska göra ett diagnostiskt språktest online före utlandsvistelsen.

Har du frågor om gratis kurs eller språktest, kontakta erasmusstipendium@liu.se.

 
Läs och förbered dig innan din resa. På sidan om säkerhet finns information om vad du kan tänka på. Säkerhet utomlands

3. Att göra under Erasmuspraktiken  

Om du väljer att förlänga eller förkorta din Erasmusvistelse, ska du omedelbart kontakta  Internationella Ensheten samt din fakultetskoordinator.  
Vid olycka eller andra akutsituationer under Erasmuspraktiken kontakta Falck Global Assistance i första hand.  
Studenter som antas till Erasmuspraktik täcks av StudentUT försäkringen under sin praktikperiod. Följ länken för information om försäkringsvillkor och hur du söker försäkringsintyg.  
Om din praktikperiod förlängs ska du meddela din fakultetskoordinator samt eramusstipendium@liu.se samt be din praktikvärd att intyga förlängningen. Det räcker att förlängningen intygas via mail.  

4. Att göra efter avslutad Erasmuspraktik  

Ladda upp Traineeship certificate  (sista sidan i Training Contract) underskrivet av ansvarig vid mottagande praktikplats som även bekräftar start-och slutdatum. Ladda upp dokumentet i Erasmus Placement Portal i formuläret "Outgoing students - Uploading documents".  
Besvara utvärderingen (EU Participant Report) som skickas till dig via mail efter avslutad Erasmuspraktik. Avsändare; replies-will-be-discarded@ec.europa.eu  
Ansök om tillgodoräknande för praktiken eller be om att få det erkänt som "Diploma supplement" (tillägg i examensbeviset) så snart som möjligt efter avslutad Erasmuspraktik.  

Stipendiebelopp  

Storleken på ditt stipendium avgörs dels av vart du reser och dels av hur länge du är ute. 70% av stipendiet utbetalas i samband med utresa efter att du laddat upp efterfrågade dokument och gjort språktest.  
Resterande justerat belopp (beroende på om du varit ute längre eller kortare än angivet i Erasmus Grant Agreement) utbetalas efter avslutad praktik och när du har laddat upp efterfrågade dokument och besvarat utvärderingen.  
Notera att du kommer bli återbetalningsskyldig på hela stipendiet ifall du inte följer alla steg i stipendieprocessen.  
Observera att utbetalningen sker enligt en fast växelkurs den dagen då LiU tagit emot stipendiemedlen.  
Utbetalningen av Erasmusstipendiet tar ca tre veckor.  
Stipendiebeloppet kan variera från år till år.  

Stipendium för praktik:  

Danmark, Finland, Island, Norge, Irland, Luxenburg, Liechtenstein

Om du reser med barn eller har funktionsnedsättning och har fått ansökan godkänd*  

660 €/månad  

  
250 extra €/månad  

Österrike, Belgien, Tyskland, Cypern,  Frankrike, Grekland, Italien, Spanien, Nederländerna,Malta, Portugal, Bulgarien,Makedonien,  Lettland,Slovakien, Kroatien, Estland, Litauen, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien, Turkiet, Serbien

Om du reser med barn eller har funktionsnedsättning och har fått ansökan godkänd*  

550 €/månad  

   

   

  

 

 

250 extra €/månad

Stipendium för praktik blandad/kort mobilitet med ersättning för fysisk resa på 5-30 dagar  

Alla länder:

5-14 dagar

Om du reser med barn eller har funktionsnedsättning och har fått ansökan godkänd* 

70€/dag  

  
100 € extra  

Alla länder:

15-30 dagar

Om du reser med barn eller har funktionsnedsättning och har fått ansökan godkänd*

50 €/dag 

   

   

150 € extra 

Det finns extra stipendier att söka för dig som...  

...väljer att ta tåget till praktikdestinationen. Du får 50 EUR + max 4 extra stipendiedagar för resdagar. (Resdagar ej garanterade). Du måste skicka in kvitton på resan.
...reser med barn. Erasmusstudenter kan ansöka om ett tillägg (top-up) om 250 € per månad för medföljande barn.  
...studerar med funktionsvariation. Studenter med fysiska, psykiska eller neuropsykologiska funktionsvariationer som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas ett högre stipendium för att täcka merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Det kan t ex vara aktuellt vid särskilda behov av:  
Specialtransport  
Anpassat boende  
Assistans under föreläsningar (ta upp anteckningar, etc.) eller i hemmet  
Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)  
Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)  
Förberedande teckenspråkskurs   
Tänk på att införsel av mediciner kan skapa problem i tullen i det land du ska resa till. Det kan vara en god idé att kontakta tullverket i respektive land för att se vad som gäller för just din medicin.  
Kontakta Erasmuskoordinator (013-281095) så snart som möjligt före avresa om det är aktuellt för dig att söka extra medel för tågresa, funktionsvariation eller om du resor med barn.  

Recent graduates - praktik efter din examen  

Du som är i slutet av din utbildning kan ansöka om stipendium för praktik som ska utföras efter din examen. Tänk på att du inte ska ha tagit ut din examen vid ansökningstillfället, men däremot ska du ha ansökt om examen innan du reser ut på din praktik. För dig som vill ansöka om Erasmusstipendium för praktik som Recent graduate gäller samma ansökningsdatum och ansökningsprocess som för övrig sökande till Erasmuspraktik.   
Skillnaderna från vanlig Erasmuspraktik är följande:  
du täcks inte längre av universitetets försäkringar och du måste därför skaffa egen försäkring för praktikperioden. Intyg om försäkring måste laddas upp innan praktiken börjar i Erasmus Placement Portal i formuläret Outgoing Students - Uploading documents.  
du inte kommer att få akademiska poäng för praktikperioden eftersom du redan har fått ut din examen.  
  
I övrigt gäller samma stipendienivåer, tillåtna värdländer och regler som för de övriga praktikanterna.  
Den grundläggande hälsoförsäkringen som du får genom europeiska sjukförsäkringskortet, även kallat EU-kortet, uppfyller Erasmusprogrammets krav på sjukförsäkringsdelen. Tänk på att du även kan teckna en kompletterande privat sjukförsäkring. Du måste utöver EU-kortet också ha en försäkring som täcker olycksfall (åtminstone för skador du kan råka ut för på praktikplatsen) och ansvar (åtminstone för skador du kan råka orsaka på praktikplatsen). Såvida mottagande organisation inte åtar sig att ge dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande grundläggande försäkringsskydd på egen hand.   
 

Praktikplatser i Europa

 
  • JOE: databas för praktik i Europa
  • Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF: listar praktikplatser inom utvecklingsområdet på sin hemsida.
  • Globalplacement.com: är en gratis sökportal för internationella praktikplatser som grundades 2003 med stöd från Europeiska kommissionen.
  • Graduateland: Europas största karriärportal för studenter.
  • Praktikplats.org: Här kan du söka fram praktikplatser i Europa. Tänk på att du inte kan kombinera Erasmus praktikstipendium med praktik vid en EU-institution/organ. Du kan heller inte göra Erasmuspraktik i Sverige.
  • Tyska i praktiken: ett program som kombinerar språkstudier i Düsseldorf med 4 månaders språkpraktik på en tysk arbetsplats. Platser utlyses en gång/termin.
  • Praktik inom utrikesförvaltningen
    Praktik inom Utrikesdepartementet och svenska diplomatiska representationer.

Brexit och Erasmus+  

Europeiska rådet har enats om ett utträde med avtal innebär att Storbritannien fortsätter vara med i Erasmus+ programperioden ut dvs praktiken måste vara avslutad och stipendiet utbetalat senast 31 januari 2022.  
Följ gärna uppdatering kring Brexit och Erasmus+ på   
Uppdaterad information om Brexit på Universitets- och högskolerådets webbplats  
EU-kommissionens webbplats gällande hur Brexit påverkar Erasmus+  
Pressmeddelande Brexitberedskap på EU-kommissionens webbplats (2019/03/25) 

Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-26