Göm menyn

Vem kan söka?

För att studera utomlands via ett utbytesavtal som Medicinska fakulteten samordnar är grundkraven att du ska:

 • vara aktiv terminsregistrerad student vid Medicinska fakulteten eller ha studieuppehåll med garanterad plats för återkomst
 • ha studerat vid ett europeiskt universitet i minst 2 terminer vid utbytesperiodens start
 • ha nödvändiga språkkunskaper före avresan för att kunna tillgodoräkna utbytet (se språkkravet som gäller för respektive utbytesplats).

Notera att studenter som blivit nominerade till en utbytesplats utanför Europa och som tackat ja till platsen inte får ansöka till Erasmus eller Nordplus under samma period. Exempelvis om du har blivit nominerad till Singapore under hösten 2013, får du inte ansöka om utbyte i Turin samma höst.

Vilken termin kan du åka?

Utbildningarna rekommenderar sina studenter att studera utomlands under följande terminer:

AT: I första hand T6 för terminsutbyte. Till vissa universitet kan T4 eller T5 vara möjligt i den mån universitetet har kurser möjliga att tillgodoräkna. Sommarutbytet i Kenya sker tidigast sommaren efter T4, eller sommaren efter T5, beroende på vår- eller höstkurs. Restplatser (för VT) sökes i september.
BMA: T6 för uppsatsarbete, främst som Erasmuspraktikant. Inga avtal finns ännu för studentutbyte.
FYSIO: T6. VFU-placeringen som kan sökas i Mexiko, görs under T4.
LÄK:

 • Utbytesstudier sker efter den första kliniska terminen.
 • Terminens verksamhetsförlagda utbildning genomförs i utlandet, övriga moment samt tentamina görs hemma.
 • För sommarutbytena gör man en del av höstterminens VFU eller "sparar" av vårterminens VFU och gör på sommaren.
 • K7 och K10 för utbyte med VFU, K11 kan även göra akutplaceringen i Kenya på sommarutbyte.
 • Datainsamling för K8 kan genomföras genom Erasmuspraktik eller Minor Field Studies genom LiU.

LOG: T7 för valbar kurs och T8 för uppsatsarbete. T5 kan genomföras vid Claude Bernard i Frankrike
Experimental and Industrial Biomedicine (BSc): T6
Experimental and Medical Biosciences (MSc): T2 eller T3.
SSK: T6 för terminsutbyte. Sommarutbytet i Kenya sker sommaren efter T5.

Vilka är urvalskriterierna för utbytesstudier?

De akademiska koordinatorerna för respektive program och Medfak International bedömer de sökandes meriter. De urvalskriterier som behandlas vid bedömning är följande:

 • Studentens motivation

Studenten ska kunna uttrycka sin motivation för utbytesstudier i ett motiveringsbrev samt vid eventuell intervju. I motiveringsbrevet skall studenten motivera varför han/hon vill studera vid just sitt/sina rangordnade val.

 • Hur väl utbytesstudier passar in i studentens utbildning

Varje utbildningsprogram har identifierat en eller flera terminer som är lämpliga för utlandsstudier.

Notera att studenter som går högre termin rangordnas inte automatiskt först.

 • Engagemang och/eller förtroendeuppdrag vid Linköpings universitet

Gäller för uppdrag som studenten gör på Medfak/LiU utöver studierna. Alla uppdrag skall dokumenteras av personen som ansvarar för uppdraget (t.ex. sektionsansvarig).

Notera att detta inte ger förtur utan är endast meriterande.

 • Förmåga att tillgodogöra sig utlandsstudier, att vara Medfaks ambassadör ute i världen samt att dela med sig av sina erfarenheter som utbytesstudent

 Vårt mål är alltid att skicka de lämpligaste studenterna till rätt utbytesplats.

 • Rangordning av studenter som tidigare sökt utbytesplats/varit på utbytesstudier

1. Om en student tackat ja till ett erbjudande om utbytesplats och tackar nej vid ett sent skede utan att ha särskilda skäl, så placeras studenten sist i rangordningen vid senare ansökan. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller militär grundutbildning.  

2. En student som redan varit på utbytesstudier genom något av Medfaks utbytesavtal, placeras sist i rangordningen vid ytterligare ansökan om utbytesstudier (observera att Erasmuspraktik och Minor Field Studies inte är utbytesstudier). Undantaget är studenter som enbart söker utbytesstudier för att göra sitt examensarbete (kandidat/master).

Förutom ovanstående kriterier tas hänsyn till de eventuella krav/begränsningar som finns vid partneruniversitet. Studenterna kan komma att erbjudas plats på andra universitet om platser tillkommer.

Studentutbytet regleras av formella utbytesavtal eller annan överenskommelse mellan de utländska universiteten och Linköpings universitet. Linköpings universitet nominerar studenter och slutlig antagning görs av partneruniversitetet.

Vad händer efter att du ansökt?

1 - Bekräftelse av mottagen intresseanmälan

Ett meddelande om mottagen anmälan skickas till sökande per e-post när man trycker på "skicka" i webverktyget.

2 - Behandling av intresseanmälan

 • Medfak International går genom alla ansökningar och sållar bort ansökningar som inte är kompletta.
 • Medfak International sållar bort obehöriga ansökningar.
 • Medfak International bedömer ansökningarna tillsammans med den akademiska koordinatorn för varje program. Den akademiska koordinatorn får underlag där studentens namn tagits bort, som alltså är anonyma. (Se urvalskriterier).

3 - Beslut och besked om nominering 

I de fall där komplettering behövs efter bedömning, kan det förekomma intervjuer i urvalsprocessen. Vid lika meriter efter bedömning fördelas platserna via lottning. Alla studenter inom respektive program får sedan samtidigt besked via e-post om de nominerats till en utbytesplats eller inte.

4 - Studentens beslut

Om du nomineras ska du meddela om du vill ha platsen eller ej. Antagningen är preliminär till dess att du accepterats som student av det utländska universitetet. Alla sökande får besked huruvida de kommit med eller ej. 

Vem gör vad?

Du som student:

Före ansökningsperioden:

Har ansvar för att söka information om utbytesstudier

Under ansökningsprocessen:
Har ansvar för att ansöka till utbytesstudier i tid
Har ansvar för att lämna en fullständig intresseanmälan

Efter nominering:
Har ansvar för att planera och formulera en studieplan för utbytesperioden
Har ansvar för att ansöka formellt till partneruniversitetet (enligt Medfak Internationals rekommendationer)
Har ansvar för att förbereda din resa

Under utbytet:
Har ansvar för att informera Medfak International om adress och telefon utomlands
Har ansvar för att skicka påskrivet Learning Agreement och Certificate of Arrival till Medfak International, samt, för Erasmus-studenter, Certificate of Attendance till centrala International Office (Du får dessa dokument från Medfak International).
Har ansvar för att få med sig placeringsintyg från kliniska placeringar före avresa (Du får dessa papper från Medfak International), studenter som läser kurser får ofta intyg på det man läst skickat till LiU efter studiernas avslut. Kontrollera med värduniversitetet, ibland måste man ansöka om att få Transcript of Records före avresa.
Har ansvar för att informera Medfak International och akademiska koordinatorn om ändringar i studieplan ("Changes to the Learning Agreement" ska fyllas i)

Efter utbytet:
Har ansvar för att dela med dig av dina utbyteserfarenheter
Har ansvar för att lämna en komplett ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudierna inkl reserapport

Administrativa koordinatorer - Medfak International:

Före ansökningsperioden:
Har ansvar för att informera generellt om utbytesplatser
Har ansvar för att informera om ansökningsprocessen

Under ansökningsprocessen:
Tar emot ansökan
Har ansvar för att nominera studenterna enligt urvalskriterier bestämda av Medfak:s internationella kommitté
Har ansvar för att ge besked om nominering till studenter och partneruniversitet

Efter nominering:
Har ansvar för att informera om partneruniversitetets ansökningsprocess
Har ansvar för att skicka rekommendationer till studenter om hur man söker formellt till partneruniversitet
Stödjer studenterna under den formella ansökningsprocessen till partneruniversitetet
Har ansvar för administrativ hantering av utbytet (registrering, insamling av Learning Agreement, information om stipendier, försäkring)

Under utbytet:
Stödjer studenter administrativt
Samlar in "Changes to the Learning Agreement"

Efter utbytet:
Har ansvar för att samla in studenternas erfarenheter

Akademiska koordinatorer:

Före ansökningsperioden:
Har ansvar för att informera studenter om specifika utbytesplatser på utbildningen samt vad man kan göra under utbytet (på respektive platser).
Har ansvar för att inspirera studenter till att studera utomlands

Under ansökningsperioden:
Kan eventuellt vara med vid intervjuer som samordnas av Medfak International

Efter nominering:
Stödjer studenter vid val av kurser/placeringar
Godkänner studenternas studieplan (Learning Agreement)

Under utbytet:
Godkänner ändringar i studenternas studieplan (Changes to the Learning Agreement)

Efter utbytet:
Samlar in studenternas erfarenheter

Consensus:

Före ansökningsperioden:
Stödjer studenter, Medfak International och de akademiska koordinatorerna med att sprida information

Efter utbytet:
Samlar in studenternas erfarenheter


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-09