Göm menyn

Global profil

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Förskollärarexamen och Grundlärarexamen

Följande kriterier krävs för att ta förskollärar- eller grundlärarexamen med global profil:

 • Utlandsstudier (VFU eller kurs) motsvarande minst fyra veckors heltidsstudier med relevans för programmet.
 • Genomförd kurs om 3 hp som introducerar och följer upp studier eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. (Kursen läses som fristående kurs och ingår ej i examen).
 • Samt ett av följande alternativ:
  • Minst 4 veckors VFU utomlands utöver det som ev. ingår i utlandsstudierna ovan
  • Fullföljd sommar/fält- eller ämneskurs utomlands
  • Aktivt deltagande i internationell akademisk konferens (i Sverige eller utomlands)
  • Fullföljd kurs på engelska tillsammans med inresande studenter i Sverige
  • Aktivt arbete med internationalisering på hemmaplan under en längre sammanhållen tid, till exempel utskottsarbete Internationella Relationer (LSEK)
  • Avslutande examensarbete vars empiri samlats in utomlands eller vars huvudsakliga frågeställning behandlar mångkulturalitet, globalisering, mänskliga rättigheter eller de globala målen om hållbar utveckling (SDG:s).

Ämneslärarexamen (år 7-9 och gy)

Följande kriterier krävs för att ta ämneslärarexamen med global profil:

 • Utlandstermin motsvarande minst 3 månaders heltidsstudier med relevans för programmet.
 • Genomförd kurs om 3 hp som introducerar och följer upp studier eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. (Kursen läses som fristående kurs och ingår ej i examen).
 • Samt ett av följande alternativ:
  • Minst 4 veckors VFU utomlands utöver det som ev. ingår i utlandsterminen ovan
  • Fullföljd fältkurs/ämneskurs utomlands
  • Aktivt deltagande i internationell akademisk konferens (i Sverige eller utomlands)
  • Fullföljd kurs på engelska tillsammans med inresande studenter
  • Aktivt arbete med internationalisering på hemmaplan under en längre sammanhållen tid, t.ex. utskottsarbete Internationella Relationer (Lsek)
  • Avslutande examensarbete vars empiri samlats in utomlands eller vars huvudsakliga frågeställning behandlar mångkulturalitet, globalisering, mänskliga rättigheter eller de globala målen om hållbar utveckling (SDG:s).

Global profil på Ämneslärarexamen är möjligt att söka för studerande som avslutat Ämneslärarutbildning 240-330 hp alternativt Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp (år 7-9/Gy)

Varför?

Global profil synliggör de moment i utbildningen som du valt att förlägga utomlands men visar också att du har fördjupade språkkunskaper, har erfarenhet från olika kulturer och miljöer samt olika länders skol- och utbildningssystem. Det kan också visa ditt intresse och engagemang för internationella studenter på hemmaplan och kunnande i att presentera och reflektera över din utbildning eller utbildningsfrågor i ett internationellt sammanhang. Du får ett vassare CV.

Hur?

Den globala profilen utgörs av moment som ger mer erfarenhet och kunskap om internationella/globala frågor än vad som obligatoriskt ingår i programmet. Momenten är var för sig valbara för samtliga studenter på programmet men studenter som vill följa den globala profilen måste som minst ha gjort ett antal moment enligt kriterier ovan. Uppfyllandet av profilens villkor avgörs av programansvarig efter ansökan från student och resulterar i ett omnämnande i examen (global profil) samt ett intyg där mer detaljerat innehåll framgår.

 1. Välj vilka moment du önskar ska ingå i din examen, gärna i samråd med studievägledare eller programansvarig.
 2. Sök utlandstudier, VFU utomlands, sommarkurs utomlands med mera på studentwebben
 3. Inför examensansökan: samla dina moment/aktiviteter (med kursintyg och/eller liknande) och presentera dessa för programansvarig. Din ansökan görs skriftligt med de moment/aktiviteter du önskar åberopa tydligt dokumenterade.
 4. Programansvarig beviljar/avslår och skriver ett intyg över aktiviteterna/momenten .
 5. Du ansöker om Examen med Global profil och bifogar intyg från programansvarig samt de handlingar (kursintyg) du vill åberopa.

Förberedelser inför utbytet >>
Kursen ges i slutet av varje termin. Anmälan görs till international@kfu.liu.se

Linda Landström och Sofia Gustafsson har gjort internationell lärarpraktik. Foto: Anna Nilsen

 
Sofia och Linda blev första grundlärarstudenterna med Global profil

 

Blivande lärare behöver internationella utblickar. Det tycker grundlärarstudenterna Sofia Gustafsson och Linda Landström som gett sig ut i världen för att ta reda på mer om läraryrket i andra länder.

Läs om Sofia och Linda som efter VFU i USA och Japan blev första grundlärarstudenterna med global profil.

Till intresseanmälan >>


Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-22