Göm menyn

Resebidrag från internationaliseringsnämnden
Anvisningar för ansökan om rese- och planeringsbidrag

Internationaliseringsnämnden, Området för Utbildningsvetenskap

Varför?

Genom att lysa ut rese- och planeringsbidrag önskar Internationaliseringsnämnden stötta och uppmuntra till internationellt engagemang.

Vad?

Resebidrag upp till 8 000 kr för resa i samband med med verksamhetsutbildning (VFU), examensarbete, projektarbete eller liknande utomlands.

Det finns också möjlighet att söka planeringsbidrag på upp till 8 000 kr inför ett aktivt deltagande i internationell konferens, för projekt som syftar till att öka intresset för utbytesstudier och internationella frågor bland studerande inom området utbildningsvetenskap etc.

Vem kan söka?

Studenter inom Området för Utbildningsvetenskap/Lärarutbildningen vid Linköpings universitet.

När?

Senast en vecka innan sammanträde: 4 mars, 1 april, 8 maj och 3 juni VT22

Ansökan

Ladda ner ansökan längre ner på sidan.

Fyll i blanketten för rese- och planeringsbidrag samt en tydlig motivering till din ansökan. Se checklista längre ner.

Beslut

Beslut om bidrag fattas av Internationaliseringsnämnden vid närmast följande sammanträde. Sekreterare i nämnden meddelar beslutet.

OBS Du som redan erhållit bidrag för en aktivitet kan inte automatiskt räkna med att få medel igen för liknande aktivitet. Nämndens beslut kan ej överklagas. 

Blankett

Rese- och planeringsbidrag

Checklista för resebidragsansökan

Tänk på att skriva en väl formulerad ansökan. Se över punkterna nedan som stöd. Du som söker för flera aktiviteter kan inte automatiskt räkna med att få alla ansökningar beviljade eller samma summa för varje aktivitet.

I motiveringen önskar vi att du kort redogör för

Tänk på att vara tydlig i din motivering: hur ska aktiviteten bidra till ditt lärande, utbildning och framtida yrkeskunnande?

Om du sökt utlandsstudier eller VFU utomlands genom LiU: Bifoga ditt motiveringsbrev.

Innan ansökan

  • Har du uppgett vilken aktivitet som avses?
  • Har program- eller kursansvarig skrivit under?
  • Glöm inte att skriva under själv
  • Har du uppgett hur stort belopp du söker? Bifoga gärna en budget i punktform
  • Är ansökan rättstavad?
  • Har du kopplat mål med vistelsen/resan/aktiviteten till kursens mål och/eller programmets mål?

Ansökan

Ansökan skickas per brev eller internpost märkt

”Ansökan resebidrag”
Att: Lena Örnestrand
Kansliet för Utbildningsvetenskap (KfU)
Linköpings universitet
581 83 Linköping

alternativt som inskannad kopia per e-mail till lena.ornestrand@liu.se . Skriv Ansökan resebidrag i ärenderaden.

Efter aktivitet

Efter genomförd aktivitet skickas en reserapport till Internationaliseringsnämnden 


Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-21