Göm menyn

Erasmusstipendium för praktik

Erasmus+ är ett EU-finansierat projekt där du har möjlighet att söka stipendium för utbildningsrelaterad praktik eller ex-jobb.

Det är möjligt att söka Erasmusstipendium mer än en gång under din studietid. Du kan resa ut på studier eller praktik i sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå. Du skulle alltså till exempel kunna få stipendium för fyra månaders praktik eller ex-jobb och dessutom sex månaders studier medan du läser till kandidatexamen och sedan ändå ha möjlighet till ett års Erasmuspraktik på masternivå.

Godkända länder, ämnen och praktikplatser

Länder du kan praktisera i är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Island, Lichtenstein, Norge, Kroatien och Turkiet. Även vissa öar och andra områden utanför Europa som tillhör EU (till exempel Réunion, Martinique, Azorerna och Kanarieöarna) samt ytterligare territorier som har koppling till EU godkänns.

Erasmus praktikstipendium är inte knutet till ett specifikt ämne, utan alla studenter som uppfyller de nämnda kriterierna har rätt att söka ett stipendium. Du ordnar själv din praktikplats på ett företag/organisation i något av de giltiga länderna. Förslag på lediga praktikplatser finns till exempel att söka på erasmusintern.org. Det finns ett par undantag vad gäller praktikplats och du kan inte ansöka om ett Erasmus praktikstipendium om du ska göra din praktik på någon av nedanstående platser. Fråga gärna kontaktpersonen på din fakultet om du är osäker.

Du kan praktisera vid ett lärosäte men då är det viktigt att det är tydligt att du är där för att praktisera och inte studera. Om du ska skrivas in på kurser vid det utländska lärosätet kan du inte söka Erasmuspraktik men undersök i så fall gärna om du istället kan resa på Erasmusstudier.

Brexit och Erasmus+

Europeiska rådet enades den 10 april om en andra förlängning av tidsfristen för Storbritanniens utträde. Tidsfristen gäller nu längst till och med den 31 oktober 2019. Den är flexibel så att ett godkännande av utträdesavtalet kan ske innan den 31 oktober. Europeiska rådet har också enats om att Storbritannien måste organisera EU-val i slutet av maj. Om Storbritannien inte gör det, måste de lämna EU utan avtal den 1 juni 2019.

Vad betyder detta för Erasmus + studenter och praktikanter beror på hur utträdet ser ut och när, vilket är oklart.

 • Utträde med avtal innebär att Storbritannien fortsätter vara med i Erasmus+ programperioden ut.
 • Utträde utan avtal innebär att studenter som åker ut innan utträde kan genomföra sin mobilitet som planerat. Inga nya Erasmus + mobiliteter kan påbörjas efter ett eventuellt avtalslöst utträde, om det inte vid det tillfället finns andra överenskommelser som gäller Erasmus+.

lj gärna uppdatering kring Brexit och Erasmus+ på 

Inte godkända praktikplatser

 • Europeiska institutioner/EU-organ
 • Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor som fördelar medel till lärosäten som deltar i Erasmus+
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel. Några exempel är European University Institute (Italien) och College of Europe (Belgien och Polen).

Behörighet

Kommande ansökningsdeadlines för Erasmuspraktik:

 • 15 september
 • 1 december
 • 15 januari
 • 15 mars
 • 1 juni

För att din ansökan ska vara giltig ska du ha ansökt innan praktikstart, så tänk på att vara ute i god tid. För att vara behörig att söka stipendiet ska du:

 • Vara registrerad som student vid Linköpings universitet
 • Göra din praktik på heltid på plats på ditt praktikföretag under minst två månader och max tolv månader.
 • Få din praktik tillgodoräknad eller erkänd av Linköpings universitet
 • Göra din praktik i godkänt land samt på godkänd praktikplats
 • Inte göra din praktik som en del av ett Erasmus Mundus-program

Kontaktperson på din fakultet

Kontakta din fakultet om du har frågor kring din praktikplats eller ansökan:

Bedömning av ansökningarna

Antalet praktikstipendier som finns att söka är begränsat och det innebär att LiU aldrig kan garantera alla behöriga sökande ett praktikstipendium. Ansökningarna kommer att bedömas av varje fakultet tillsammans med berörda utbildningsprogram. Ansökningar inkomna efter att praktikperioden har startat kommer inte att beaktas. Om begränsade stipendiemedel gör att en valsituation uppstår kommer urvalet göras på grundval av följande kriterier:

 • Studenter som inte tidigare har varit på utlandspraktik med stipendium prioriteras högre än före detta praktikstipendiater inom Erasmus- eller Leonardo da Vinci-programmen.
 • Studenter som åker till ett annat land än det som de fick sin tidigare universitetsutbildning i prioriteras högre än de som åker till landet där de redan har studerat (Med tidigare universitetsutbildning avses här kandidat- eller masterexamen, inte kortare vistelser som t.ex. utbytesstudier).
 • Studenter som genomför praktiken inom ramen för sin examen prioriteras högre än de som vill praktisera efter sin examen.
 • Heltidsstuderande prioriteras högre än deltidsstuderande.

Ansökan

Varje giltig ansökan måste ha akademiskt godkännande i form av en underskrift från någon på din utbildning. Det kan t.ex. vara din handledare eller din studierektor som intygar att praktiken är i linje med dina studier och att den blir tillgodoräknad - antingen i form av poäng eller som ett omnämnande i ditt framtida examensbevis.

Fyll i ansökan på engelska. Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas. Komplett ansökan behöver ha följande:

 • Ifyllt och underskrivet document for academic approval med uppgifter om vad du ska göra och vilka nya färdigheter det är meningen att du ska tillägna dig under praktiken
 • Uppgifter om praktikvärden, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress och komplett postadress till din kontaktperson på företaget/organisationen
 • En inbjudan som inkluderar start- och slutdatum (ÅÅMMDD) från företaget/organisationen

Här hittar du portalen för Erasmuspraktik, inklusive ansökan

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppet kan variera från år till år. Storleken på ditt stipendium avgörs dels av vart du reser och dels av hur länge du är ute. 70% av stipendiet utbetalas i samband med utresa efter att du har:

 • fyllt i en ansökan och fått den godkänd. 
 • efter att din ansökan har blivit godkänd fyllt i och godkänt Erasmus Grant Agreement i utbytesportalen samt laddat upp ditt Erasmus Training Contract (Learning Agreement för Erasmus praktik) och ett Certificate of Attendance som visar att du har kommit fram till företaget.

Learning Agreement film

Se här för Learning Agreement instruktionsfilm.

 

 

 

 

 

 

 

 • gjort ett diagnostiskt språktest online om du blir erbjuden ett sådant.

Resterande justerat belopp utbetalas efter avslutad praktik och när du har:

 • besvarat utvärderingen som skickas till dig per mail.
 • laddat upp Traineeship Certificate i utreseportalen.
 • gjort ett uppföljande språktest om du blir erbjuden ett sådant.

(Observera att utbetalningen sker enligt fast växelkurs för tidpunkten då LiU emottagit stipendiemedlen och att själva utbetalningen vanligen tar ca tre veckor.) 

* From 1 juni 2018 kan Erasmusstudenter som har medföljande barn kan göra en separat ansökan för att erhålla ett något högre stipendiebelopp per månad. Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand (013-282802) i god tid för att få hjälp med en sådan ansökan.

Stipendium för praktik som började före den 1/6 2019:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

615 €/månad

 

 

 

620 €/månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

 

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

555 €/månad

 

 

 

 

 


560 €/månad

 

Stipendium för praktik som börjar fr.o.m. den 1/6 2019:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

655 €/månad

660 €/månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

Om du reser med barn och har fått ansökan godkänd*

595 €/månad

 

 

 

600 €/månad

Försäkring

Studenter som antas till Erasmuspraktik som tillgodoräknas eller erkänns täcks av en försäkring från Kammarkollegiet under sin praktikperiod. Följ länken för information om försäkringsvillkor. Information om hur du söker försäkringsintyg finns där under rubriken "Freemover – sök försäkring och ev försäkringsintyg, se instruktion nedan". 

Diagnostiska språktester

EU-kommissionen har tagit fram språktester i bulgariska, danska, kroatiska,, engelska, estniska, finska, franska, gäliska, grekiska, italienska,, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska. Det innebär att praktikanter kommer att få göra språktester i sina planerade arbetsspråk före och efter sina utlandsperioder. Lägg märke till att testerna enbart är diagnostiska och att resultaten alltså inte påverkar dina möjligheter att resa ut.

Information kommer att skickas ut via mail och du får en länk till Online Linguistic Support, OLS, för att göra testet. Alla som får ett resultat A1-B1 erbjuds automatiskt en gratis onlinekurs i studiespråket. Det är frivilligt om du vill utnyttja kursen eller inte men den kan vara ett bra stöd inför din utlandsvistelse. Även de som får högre testresultat kan välja att få en gratis kurs i antingen arbetsspråket eller det lokala språket.

För frågor om gratis kurs eller språktest kontakta Erasmusstipendium@liu.se.

Recent graduates - praktik efter din examen

Du som studerar på ditt sista år kan ansöka om stipendium för praktik som ska utföras under året efter din examen. Tänk på att du inte ska ha tagit ut din examen vid ansökningstillfället, men däremot ska du ha ansökt om examen innan du reser ut på din praktik. För dig som vill ansöka om Erasmusstipendium för praktik som recent graduate gäller samma ansökningsdatum och ansökningsprocess som för övrig Erasmuspraktik. Skillnaderna från vanlig Erasmuspraktik är att:

 • du inte kommer att betraktas som student under praktiken vilket innebär att LiU tyvärr inte kan hjälpa dig ifall du skulle råka ut för problem med migrations- och visumregler.
 • du inte längre täcks av universitetets försäkringar och att du därför måste skaffa egen försäkring för praktikperioden och mejla LiU en kopia på försäkringsintyget före praktikens början.
 • du inte kommer att få akademiska poäng för praktikperioden eftersom du redan har fått ut din examen.

I övrigt gäller samma stipendienivåer, tillåtna värdländer och regler som för de övriga praktikanterna.

Den grundläggande hälsoförsäkring som du får genom europeiska sjukförsäkringskortet, även kallat EU-kortet, uppfyller Erasmusprogrammets krav men LiU rekommenderar att du har en kompletterande privat sjukförsäkring. Du måste också ha en försäkring som täcker olycksfall (åtminstone för skador du kan råka ut för på praktikplatsen) och ansvar (åtminstone för skador du kan råka orsaka på praktikplatsen). Såvida mottagande organisation inte åtar sig att ge dig en olycksfalls- och ansvarsförsäkring måste du teckna ett motsvarande grundläggande försäkringsskydd på egen hand. Kopian av din försäkring skickas till erasmusstipendium@liu.se


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-11