Göm menyn

Diskussion

Studentinflytande

Vid Linköpings universitet är studentinflytandet en prioriterad fråga. Ett väl fungerande studentinflytande har avgörande betydelse för utbildningens kvalitet och studenternas arbetsmiljö i vid bemärkelse.

Som student vid LiU kan du påverka utbildningen vid universitetet genom representation i universitets beslutande och beredande organ. Du kan också påverka utbildningen genom att delta i de kursvärderingar som universitetet är skyldig att genomföra i slutet av varje kurs.

Studentrepresentation

Studenterna vid högskolan har enligt högskoleförordningen rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Om beslut inte ska fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen (Högskoleförordningen 3 kap 9 §).

Det är studentkårerna som utser studentrepresentanterna och mandatperioden sträcker sig över ett läsår. Om du vill veta mer om hur du blir studentrepresentant och vilka platser som finns, kontakta din studentkår:

Kursvärdering

Studenterna ska enligt högskoleförordningen ha möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på en kurs de genomgått/deltar i. Detta ska ske genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.

Vid LiU ansvarar kursgivande fakultet för att genomföra och sammanställa resultatet av kursvärderingen. Fakulteten ansvarar även för att informera om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av den.

Se gemensamma föreskrifter om elektroniska kursvärderingar

Kursvärderingar i Studentportalen

Studentundersökningen

För att kartlägga studenternas arbetsmiljö, både den sociala studiemiljön och den fysiska arbetsmiljön genomför LiU regelbundet, i samarbete med studentkårerna, en webbaserad enkätundersökning. Resultaten av Studentundersökningen redovisas i separata rapporter med resultat per campus, fakultet, program och kurs, därefter åligger det fakulteterna, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och strategigruppen för Lika Villkor att ta fram handlingsplaner för fortsatta förbättringsåtgärder.

Läs mer om Studentundersökningen
 

Förslagslåda

Student? Skicka in dina idéer om hur LiU:s verksamhet kan förbättras!

Jag föreslår:
Min e-post:
Ange koden ofkf93:

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-15